EN

flooding {noun}

volume_up
1. general
flooding (also: inundation)
After all, flooding of the world's markets with cheap Chinese imports is easy if the currency is artificially undervalued.
W końcu zalanie rynków światowych tanim importem z Chin jest łatwe, jeśli waluta jest sztucznie utrzymywana poniżej wartości.
2. "act of flooding"
flooding (also: floods)
The flooding caused considerable damage to many homes, farms, roads and water mains.
Powodzie uszkodziły wiele domów, gospodarstw rolnych, dróg i sieci wodociągowych.
Recently, destructive flooding has become a yearly, seasonal phenomenon.
Ostatnio niszczące powodzie stały się zjawiskiem sezonowym, powtarzającym się corocznie.
It is not true to say that the textile industry was not impacted by the flooding.
Nie jest prawdą, że powodzie nie miały wpływu na sektor tekstylny.
3. "overflowing"
4. "floods"
5. psychology

Context sentences for "flooding" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLast summer, most of Romania's territory was hit by severe flooding and landslides.
Ubiegłego lata na większości terytorium Rumunii doszło do poważnych powodzi i osuwisk ziemi.
EnglishOnly this week, we have had further flooding in Cornwall, which is in my region.
Nawet w bieżącym tygodniu w Kornwalii, która leży w moim regionie, wystąpiły kolejne podtopienia.
EnglishFlooding, Mr Kelly, is not an issue for which I have responsibility.
Panie pośle Kelly! Problem powodzi nie mieści się w zakresie mojej odpowiedzialności.
EnglishIn 1995, I was the Minister with responsibility for flooding in Ireland.
W 1995 roku byłem ministrem zajmującym się sprawą powodzi w Irlandii.
EnglishThis may block water flow and there is a risk of local flooding.
Może to zablokować przepływ wód, w związku z czym występuje zagrożenie lokalnych powodzi.
EnglishFor example, the people of Slovakia have been hard hit by flooding.
Na przykład obywatele Słowacji zostali poważnie dotknięci powodzią.
EnglishThe tidal wave swept inland for 22 miles, flooding fields and leaving many of them heavily salinated.
Fala powodziowa wdarła się w głąb lądu na odległość 35 km, zalewając i zasalając pola.
EnglishOne minute they are solving the issue of flooding and the next minute the issue of drought.
To zajmują się problemem powodzi, a zaraz potem problemem suszy.
EnglishWe now estimate that counterfeit goods to the value of around EUR 250 billion are flooding our market.
Oceniamy, że rynek nasz zalewają podrobione towary o wartości około 250 miliardów euro.
EnglishMany areas are protected from flooding by dykes and sea walls.
W wielu rejonach ochronę przeciwpowodziową zapewniają obwałowania brzegów morza i koryt rzecznych.
EnglishThe year 2010 was marked by disastrous flooding in many countries of Europe, with Poland suffering two floods.
Rok 2010 był naznaczony klęską powodzi w wielu państwach Europy, w tym w Polsce - dwukrotnie.
EnglishIt claimed 53 lives and caused huge material damage, including, in particular, serious flooding.
Pozbawiła życia 53 osoby i spowodowała ogromne straty materialne, w szczególności skutkując poważną powodzią.
EnglishI agree that granting trade preferences may not help directly the people who have suffered as a result of flooding.
Zgadzam się, że udzielanie preferencji handlowych może nie pomóc powodzianom bezpośrednio.
EnglishColleagues have spoken about the unprecedented flooding that took place in Ireland at the weekend.
Koleżanki i koledzy posłowie mówili o bezprecedensowej powodzi, która wystąpiła w Irlandii podczas weekendu.
EnglishIt would be desirable for the Commission to present a directive on fires, as it has done on flooding.
Dobrze byłoby, gdyby Komisja przedstawiła dyrektywę w sprawie pożarów, jak to uczyniła w przypadku powodzi.
EnglishAs you are aware, Romania is going to receive EUR 12 million for the five counties hit by flooding.
Jak państwo wiecie, Rumunia ma otrzymać 12 milionów euro przeznaczonych dla pięciu państw dotkniętych powodzią.
EnglishEach and every one of us is affected in different ways, whether in the form of flooding, drought, fire or powerful storms.
Każdy z nas odczuwa je w jakiś sposób - wskutek powodzi, suszy, pożarów czy straszliwych burz.
EnglishAnd when the rain does come, it so often leads to flooding and added distress, and the cycle of poverty and hunger and disease.
Opady deszczu często prowadzą do powodzi, które nasilają problemy biedy, głodu i choroby.
English(DE) Madam President, the flooding disaster in Pakistan has humanitarian consequences on an unimaginable scale.
(DE) Pani przewodnicząca! Klęska powodzi w Pakistanie ma konsekwencje humanitarne na niewyobrażalną skalę.
EnglishMoney is flooding out of the new Member States in the form of dividends, but their GDP is growing, so they say.
Pieniądze wypływają z nowych państw członkowskich w formie dywidend, ale ich PKB rośnie, jak one twierdzą.