EN flow
volume_up
{noun}

1. general

flow (also: flux, inflow)
This measures dynamic blood flow and therefore energy flow within the brain.
To urządzenie mierzy dynamiczny przepływ krwi a więc przepływ energii przez mózg.
Reduced blood flow in the heart vessels, faster heartbeat
zmniejszony przepływ krwi w naczyniach serca, przyspieszone bicie serca
As a consequence, peripheral blood flow increases, with no effect on heart rate.
W następstwie tego zwiększa się obwodowy przepływ krwi, bez wpływu na częstość akcji serca.
flow (also: inflow, supply)
Nifedipine can worsen the decreased blood flow.
Nifedypina może pogarszać zmniejszony dopływ krwi.
Nifedipine can worsen the decreased blood flow.
Nifedypina może dodatkowo zmniejszać dopływ krwi.
if you suffer from decreased blood flow to the fingers and/ or toes, caused by a narrowing of the
Jeśli u pacjenta występuje zmniejszony dopływ krwi do palców rąk i/ lub stóp, spowodowany
So again, you get this daily ebb and flow of people sending SMS messages from different parts of the city.
Znowu otrzymujecie dzienny odpływ i przypływ ludzi wysyłających wiadomości SMS z różnych części miasta.
It's flowing out to the Atlantic Ocean on the left.
Lód spływa do Oceanu Atlantyckiego po lewej.

2. IT

flow

Context sentences for "flow" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLUMIGAN acts in the same way and increases the flow of fluid out of the eye.
Preparat LUMIGAN działa w podobny sposób zwiększając odpływ płynu z gałki ocznej.
EnglishAnother problem I would like to mention is that of controlling the flow of money.
Innym problemem, o którym chcę wspomnieć jest kontrola przepływów pieniędzy.
EnglishThe European Union must therefore be ready to withstand the flow of migration.
Unia Europejska musi więc być gotowa do powstrzymania przepływu migracyjnego.
EnglishTRAVATAN acts in the same way and increases the flow of fluid out of the eye.
Preparat TRAVATAN działa w taki sam sposób, zwiększając wypływ płynu z oka.
EnglishThis value is approximately one-half the rate of human hepatic blood flow.
Taka wartość stanowi około jedną trzecią części wątrobowego przepływu krwi u ludzi.
EnglishIRMS instruments may be of continuous flow or dual inlet configuration.
Można stosować instrumenty IRMS typu ciągłego przepływu lub z podwójnym wlotem.
EnglishGoogle Mail's filters allow you to manage the flow of incoming messages.
Filtry w Google Mailu umożliwiają zarządzanie przepływem przychodzących wiadomości.
EnglishWe must ensure that there will be no obstacles to the flow of ideas and knowledge.
Musimy zagwarantować, że żadne przeszkody nie będą utrudniały przepływu pomysłów i wiedzy.
EnglishSecondly, you also talked about the fifth freedom and the flow of knowledge.
Po drugie, wspominał pan również o piątej swobodzie i przepływie wiedzy.
EnglishAny upsurge in the flow of illegal migrants must be decisively countered.
Wszelkiemu wzrostowi przepływu nielegalnych migrantów trzeba stanowczo przeciwdziałać.
EnglishThe migration of people corresponds to the flow of information, capital, and goods.
Wędrówka ludzi odpowiada przepływowi informacji, pieniądza i towarów.
EnglishThe increase of his house shall depart; [His goods] shall flow away in the day of his wrath.
Przeniesie się urodzaj domu jego; dobra jego rozpłyną się w dzień gniewu jego.
EnglishWe have consistently called for the flow of aid, trade and persons.
Konsekwentnie wzywaliśmy do otwarcia przepływu pomocy humanitarnej, towarów i osób.
EnglishHow can you believe that, in the 21st century, one could restrict the free flow of opinions?
Jak można sądzić, że w XXI wieku da się ograniczyć wolność wyrażania opinii?
EnglishBlood clotting can be a problem when blood flow is disturbed in any way.
W przypadku jakiegokolwiek zakłócenia przepływu krwi może dojść do powstawania zakrzepów.
EnglishHe sendeth out his word, and melteth them: He causeth his wind to blow, and the waters flow.
Posyła słowo swoje, i roztapia je; powienie wiatrem swym, a rozlewają wody.
EnglishSo that peak expiratory flow rate, I've entered it up into the interactive software model.
Wprowadziłam jej maksymalną szybkość wydechową do interaktywnego modelu.
EnglishHaematuria Urinary incontinence Urine flow decreased Polyuria Renal function abnormal
Krwiomocz Nietrzymanie moczu Zmniejszenie odpływu moczu Wielomocz Nieprawidłowa czynność nerek
EnglishA large, unruly fraction of our trash will flow downriver to the sea.
Duża, niekontrolowana porcja naszych odpadków popłynie rzekami do morza.
EnglishSo those two are ideal and complementary areas from which flow is easy to go into.
Są to więc doskonałe i uzupełniające się obszary, z których łatwo można przejść w stan przepływu.