"follicular" translation into Polish

EN

"follicular" in Polish

EN follicular
volume_up
{adjective}

1. anatomy

follicular (also: folliculated)
Hepatocellular and thyroid follicular cell adenomas observed in rats are considered to be a consequence of rat-specific mechanism related to hepatic CYP enzyme induction.
Gruczolak wątrobowokomórkowy oraz gruczolak pęcherzykowy tarczycy są następstwem indukcji CYP w wątrobie szczurów zachodzącej w swoistym dla tego gatunku mechanizmie.
follicular (also: folliculated)
volume_up
mieszkowy {adj. m}
follicular (also: folliculated)
volume_up
grudkowy {adj. m}
Chłoniak grudkowy:
In follicular lymphoma, MabThera has been studied in a main study involving 322 patients whose follicular lymphoma had not been treated before.
W chłoniaku grudkowym preparat MabThera oceniano w głównym badaniu z udziałem 322 pacjentów, u których chłoniak grudkowy nie był wcześniej leczony.
Included are hairy cell leukaemia, chronic myelogenous leukaemia, multiple myeloma, follicular lymphoma, carcinoid tumour, and malignant melanoma.
Do chorób tych należą: białaczka włochatokomórkowa, przewlekła białaczka szpikowa, szpiczak mnogi, chłoniak grudkowy, rakowiak oraz czerniak złośliwy.

Context sentences for "follicular" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishConcomitant use of Puregon and clomifene citrate may enhance the follicular response.
Równoczesne stosowanie preparatu Puregon i cytrynianu klomifenu może wzmagać reakcję pęcherzyków.
EnglishConcomitant use of Fertavid and clomifene citrate may enhance the follicular response.
Równoczesne stosowanie produktu Fertavid i cytrynianu klomifenu może wzmagać reakcję pęcherzyków.
EnglishAdministration of 300 mg/kg/day resulted in an increased incidence of thyroid follicular cell adenoma.
Podawanie dawki 300 mg/ kg/ dobę powodowało zwiększenie częstości występowania gruczolaka.
EnglishThere were increased liver weights and dose-related thyroid follicular cell hypertrophy in rats.
U szczurów obserwowano zwiększenie masy wątroby i zależny od dawki przerost komórek pęcherzykowych tarczycy.
EnglishAdequate follicular development is usually achieved on average by the tenth day of treatment (range 5 to 20 days).
Odpowiedni rozwój pęcherzyka jest zwykle osiągany około dziesiątego dnia leczenia (od 5 do 20 dni).
EnglishLutropin alfa is used for the stimulation of follicular development in association with follitropin alfa.
Lutropina alfa w połączeniu z folitropiną alfa jest stosowana w celu stymulacji rozwoju pęcherzyka jajnikowego.
EnglishFemale rats showed central necrosis of the corpora lutea and arrested follicular development in the ovaries.
U samic szczura stwierdzano martwicę centralną ciałek żółtych i zahamowanie rozwoju pęcherzyków w jajnikach.
EnglishIf Puregon is used in combination with clomifene citrate there may be an increased follicular response.
Jeżeli lek Puregon jest stosowany w połączeniu z cytrynianem klomifenu, może dojść do zwiększonej odpowiedzi pęcherzykowej.
EnglishIf Fertavid is used in combination with clomifene citrate there may be an increased follicular response.
Jeżeli lek Fertavid jest stosowany w skojarzeniu z cytrynianem klomifenu, może dojść do zwiększonej odpowiedzi pęcherzykowej.
EnglishIn general adequate follicular development is achieved on average by the tenth day of treatment (range 5 to 20 days).
Zwykle odpowiedni stopień dojrzałości pęcherzyków jest osiągany w dziesiątym dniu leczenia (między 5 a 20 dniem).
EnglishFSH is indispensable in normal follicular growth and maturation, and gonadal steroid production.
FSH jest hormonem niezbędnym do prawidłowego wzrostu i dojrzewania pęcherzyków jajnikowych, a także do wytwarzania steroidów płciowych.
EnglishThe radiolabelled medicine is used to treat adult patients with follicular B-cell non-Hodgkin's lymphoma.
Wyznakowany radioaktywnie lek jest stosowany w leczeniu pacjentów dorosłych z grudkowym B - komórkowym chłoniakiem nieziarniczym.
EnglishOvitrelle is administered to trigger final follicular maturation and luteinisation after stimulation of follicular growth,
Ovitrelle jest podawany w celu wywołania ostatecznego dojrzewania pęcherzyków i luteinizacji, po stymulacji wzrostu pęcherzyków.
EnglishPergoveris is indicated for the stimulation of follicular development in women with severe LH and FSH deficiency.
Produkt Pergoveris jest wskazany do stosowania u kobiet z ciężkim niedoborem hormonów FSH i LH w celu pobudzenia rozwoju pęcherzyka jajnikowego.
EnglishStudy 1 was a single arm study of 54 patients with relapsed follicular lymphoma refractory to rituximab treatment.
Badanie 1 to jednoramienne badanie kliniczne, obejmujące 54 pacjentów z nawrotowym chłoniakiem grudkowym opornym na leczenie produktem rytuksymab.
EnglishA dose of 25 IU r-hLH daily (in combination with 150 IU follitropin alfa) resulted in insufficient follicular development.
Zastosowanie dawki 25 j. m. r- hLH na dobę (w połączeniu ze 150 j. m. folitropiny alfa) dało w wyniku niewystarczający rozwój pęcherzyka jajnikowego.
EnglishOne vial of Ovitrelle (250 micrograms) is administered 24 to 48 hours after optimal stimulation of follicular growth is achieved.
Zawartość jednej fiolki z preparatem Ovitrelle (250 mikrogramów) jest podawana od 24 do 48 godzin po uzyskaniu optymalnej stymulacji wzrostu pęcherzyków.
EnglishChanges were observed in liver (hepatocyte hypertrophy, vacuolation, increased liver enzymes) and thyroid (follicular hypertrophy).
Obserwowano zmiany w wątrobie (przerost hepatocytów, wakuolizacja, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych) i tarczycy (przerost pęcherzyków tarczycy).
EnglishPuregon can thus be used to stimulate follicular development and steroid production in selected cases of disturbed gonadal function.
Preparat Puregon można zatem stosować w celu stymulacji rozwoju pęcherzyków oraz wytwarzania steroidów w wybranych przypadkach nieprawidłowej czynności gonad.
EnglishFertavid can thus be used to stimulate follicular development and steroid production in selected cases of disturbed gonadal function.
Produkt Fertavid można, zatem stosować w celu stymulacji rozwoju pęcherzyków oraz wytwarzania steroidów w wybranych przypadkach nieprawidłowej czynności gonad.