EN followers
volume_up
{plural}

followers (also: pupils, apprentices, schoolkids)
So were the followers of Hippocrates.
Tak jak uczniowie Hipokratesa.
As he was nearing his death, his disciples and followers kept asking him, "What's the secret?
Kiedy był blisko śmierci, jego uczniowie i zwolennicy pytali go ciągle "Jaka jest tajemnica?
followers
volume_up
kibice {m pl}
followers (also: advocates, backers)
As he was nearing his death, his disciples and followers kept asking him, "What's the secret?
Kiedy był blisko śmierci, jego uczniowie i zwolennicy pytali go ciągle "Jaka jest tajemnica?
Supporters of the opposition leader, Mr Odinge, clashed several times with the security forces and also attacked the followers of President Kibaki.
Zwolennicy lidera opozycji, Odingi, kilkakrotnie starli się z siłami bezpieczeństwa oraz zaatakowali zwolenników prezydenta Kibakiego.
followers
Most of them are peaceful followers of Islam.
Większość z niech to pokojowo nastawieni wyznawcy islamu.
followers

Synonyms (English) for "followers":

followers
English

Context sentences for "followers" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs some of you might know, I've got more than 4,000 followers on Twitter.
Ale jest coś jeszcze. ~~~ Mam ponad 4000 obserwatorów na Twitterze.
EnglishBenedict gave his rather startled followers in the fifth century.
To była rada św. Benedykta, udzielona cokolwiek zaskoczonym zwolennikom w V stuleciu.
English- I gave Ms in't Veld a little bit of extra time because she has 400 followers on Twitter.
- Przydzieliłem pani in't Veld nieco dodatkowego czasu, ponieważ ma 400 czytelników na Twitterze.
EnglishIn 2010, Islamic fundamentalism has destroyed Arab followers of Christ before our very eyes.
W 2010 roku fundamentalizm muzułmański na naszych oczach unicestwia arabskich wyznawców Chrystusa.
EnglishWe take up cases involving followers of different religions, and even of people who do not profess any religion.
Zajmujemy się wyznawcami różnych religii, a nawet tymi, którzy są osobami niewierzącymi.
EnglishI pointed out the radicalisation of Islam, which is directing its aggression against the followers of Christ.
Zwracałem uwagę na radykalizujący się islam, kierujący swoją agresję przeciwko wyznawcom Chrystusa.
EnglishI do not believe that any religion which aims to do good could require something like this from its followers.
Nie wierzę, by jakakolwiek religia mająca na celu dobro mogła czegoś takiego wymagać od swych wiernych.
EnglishThe most popular blogger -- it's not me -- it's a movie star, and she has more than 9.5 million followers, or fans.
Najbardziej popularny bloger -- to nie ja -- to gwiazda filmowa, która ma ponad 9.5 miliona fanów.
EnglishLet us stop being followers and start being leaders.
Przestańmy być zwolennikami, zacznijmy być liderami.
EnglishObviously, we think of sheep as followers.
Oczywistym jest, ze myślimy o owcach jako podążających.
EnglishI joined CompuServe when it had fewer numbers than I currently have followers on Twitter.
Dołączyłem do CompuServe, kiedy serwis ten miał mniejszą liczbę użytkowników, niż ja mam obecnie osób, które obserwują mnie na Twitterze.
EnglishWe asked, and will continue to ask, the Chinese authorities to put an end to the harsh treatment imposed on Falun Gong followers.
Prosiliśmy i nadal będziemy prosić chińskie władze, aby położyły kres surowemu traktowaniu wyznawców Falun Gong.
EnglishIt's important to show not just to show the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader.
Powstał ruch zrzeszający ludzi. ~~~ Im więcej osób bierze w nim udział, tym mniejsze jest ryzyko.
EnglishThe situation of Falun Gong followers who have been subject to repression because of their beliefs remains a matter of concern for us.
Ze względu na ich przekonania, sytuacja wyznawców Falun Gong, którzy są ofiarami represji, jest przedmiotem naszej troski.
EnglishDiplomacy needs to be well resourced, sustained, and apply the right mix of incentives and pressures on leaders and followers.
Dyplomacja musi być dobrze zaopatrzona i utrzymana oraz stosować odpowiedni system zachęt i nacisków na przywódców i ich zwolenników.
EnglishThere will be the smaller planets, and there will be the big planets, even back to the time of Epicurus and then of course Copernicus and his followers.
Byłyby małe planety i byłyby duże planety, nawet w czasach Epikura, i później w epoce Kopernika i jego następców.
EnglishToday, the time has come for us to be vocal in our demands for Christians and followers of other religions to be free to practise their religion.
Dzisiaj przyszedł czas na to, abyśmy głośno domagali się wolności dla chrześcijan, dla wyznawców innych religii w praktykowaniu ich religii.
EnglishIn one of the battles that the prophet waged, he told his followers, "We are returning from the lesser war to the greater war, to the greater battle."
W jednej w bitew, które toczył prorok, powiedział swoim zwolennikom "Powracamy z mniejszej wojny do większej wojny, do większej bitwy."
EnglishFor example, among the Greenland Norse -- a competitive rank society -- what the chiefs really wanted is more followers and more sheep and more resources to outcompete the neighboring chiefs.
W przypadku Wikingów z Grenlandii przywódcom zależało tylko na pognębieniu rywali przewagą stronników, owiec i zasobów.
EnglishLeaders need to connect to each other and to their followers, and they need to bring them along on what is an often arduous journey into a peaceful future.
Przywódcy muszą budować wzajemne relacje ze sobą i ze swoimi zwolennikami, i muszą razem uczestniczyć w tym często żmudnym procesie prowadzącym do przyszłości w pokoju.