"for now" translation into Polish

EN

"for now" in Polish

EN for now
volume_up
{adverb}

for now
It is therefore logical for the subsidies for this activity now to be phased out.
A zatem logicznym rozwiązaniem na teraz jest stopniowe likwidowanie tej działalności.
Lastly, the issue of low-cost ingredients is not one for now, but the pressure on producers to produce ever more cheaply is part of this issue and needs to be addressed.
Na koniec, uważam, że tanie składniki nie są tematem na teraz, ale presja na producentów, żeby produkowali coraz taniej, jest częścią tego problemu i również należy się nią zająć.
for now
I now think that a lot of those hopes have gone for the time being.
Teraz myślę, że wiele z tych nadziei pozostanie na razie niespełnionych.
For now, the Commission is not withdrawing the proposal.
Na razie Komisja nie wycofuje wniosku.
Fortunately it seems that the world has learned from its experience, at least for now.
Na szczęście, wydaje się, że świat wyciągnął wnioski z tego doświadczenia, przynajmniej na razie.

Similar translations for "for now" in Polish

for preposition
for conjunction
for
see noun
see
Polish
now adverb

Context sentences for "for now" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat has been our policy stance in the past and that is our policy position now.
Takie stanowisko zajmowaliśmy w polityce w przeszłości i zajmujemy również teraz.
EnglishNow that we have enlarged the European Union, we also need to give it more depth.
Teraz, po rozszerzeniu Unii Europejskiej, musimy także nadać jej większą głębię.
EnglishEven now, there are no actual victims who have died from radiation at Fukushima.
Nawet teraz nie ma ofiar, które zmarłyby z powodu promieniowania w Fukushimie.
EnglishTo be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.
Teraz, żeby odnieść sukces należy myśleć o przyszłych pokoleniach, nie na odwrót.
EnglishNow, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
Jeśli ten dzieciak po prawej się nie podnosi, wiemy, że doznał wstrząsu mózgu.
EnglishThere are now some 3,000 of these centers employing about 15,000 people in Africa.
Jest teraz około 3000 takich punktów zatrudniających około 15,000 osób w Afryce.
EnglishTherefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.
Dlatego, nie ma żadnego powodu, aby teraz zmieniać politykę UE wobec Białorusi.
EnglishNow Joab the son of Zeruiah perceived that the king's heart was toward Absalom.
A porozumiawszy Joab, syn Sarwii, że się serce królewskie obróciło ku Absalomowi,
EnglishNow the Member States are shying away from this, which is the wrong approach.
Teraz państwa członkowskie wzbraniają się przed tym, co jest podejściem błędnym.
EnglishWe must now ensure that the commitments stipulated in this Pact are implemented.
Musimy się teraz upewnić, by zobowiązania wymienione w pakcie zostały zrealizowane.
EnglishWe now continue with the one-minute speeches on matters of political importance.
Kontynuujemy obecnie jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych.
EnglishIn my opinion, we have been far too soft in our action on this dossier up to now.
Uważam, że byliśmy zbyt łagodni w naszym dotychczasowym podejściu do tego dossier.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, we now have a second Barroso Commission.
(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! A więc mamy drugą Komisję Barroso.
EnglishI shall turn now to the second issue, which is the SET Plan that we are discussing.
Przejdę teraz do drugiego zagadnienia, a mianowicie planu EPSTE, który omawiamy.
EnglishAnd Jeroboam said in his heart, Now will the kingdom return to the house of David:
I rzekł Jeroboam w sercu swem: Wnetby się wróciło królestwo do domu Dawidowego.
EnglishAnd as he was now going down, his servants met him, saying, that his son lived.
A gdy już szedł, zabieżeli mu słudzy jego i oznajmili, mówiąc: Dziecię twoje żyje.
EnglishMarcus: So I've done my bit for Queen and country, now I work for myself.
No i? ~~~ No i zrobiłem swoje dla królowej i dla kraju, teraz pracuję dla siebie.
EnglishI suspect we are now reaching the end of 400 years when Western power was enough.
Sądzę, że jesteśmy u kresu tych 400 lat, w których potęga Zachodu wystarczyła.
EnglishWith your permission now, Mr President, I should like to reply to Oral Question.
Za pana pozwoleniem, panie przewodniczący, chciałbym odpowiedzieć na pytanie ustne.
EnglishProductivity is now growing faster in the European Union than in the United States.
Wydajność rośnie teraz w Unii Europejskiej szybciej niż w Stanach Zjednoczonych.