"for the sake of" translation into Polish

EN

"for the sake of" in Polish

EN for the sake of
volume_up

1. general

for the sake of
We must act very swiftly for the sake of consumers and for the sake of honest companies.
Musimy działać szybko dla dobra konsumentów i uczciwych przedsiębiorstw.
For mine own sake, for mine own sake, will I do it; for how should [my name] be profaned?
Sam dla siebie, dla siebie to uczynię; bo jakożby miało być splugawione imię moje?
Europe stands by Portugal for the sake of the country and for the sake of economic stability in Europe.
Europa wspiera Portugalię dla dobra tego kraju i w obronie stabilności gospodarczej w Europie.
We should not be backing down, however, for the sake of our own credibility.
Nie powinniśmy się jednak wycofywać ze względu na własną wiarygodność.
This was necessary for the sake of the health and safety of our children.
Było to konieczne ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci.
Industry has been demanding this for the sake of legal certainty.
Domagał się tego przemysł ze względu na pewność prawną.

2. "sth"

for the sake of
volume_up
gwoli {prp.} [elev.] (czemuś/czegoś)
Mr President, I agree that much more serious problems than this exist, but it is my duty, for the sake of consistency, to also denounce what is currently taking place in Venezuela.
Zgadzam się, że istnieją problemy znacznie poważniejsze niż ten, lecz gwoli konsekwencji moim obowiązkiem jest również potępić to, co dzieje się obecnie w Wenezueli.

Similar translations for "for the sake of" in Polish

for preposition
for conjunction
for
see noun
see
Polish
the article
the conjunction
Polish
sake noun
of preposition
Polish

Context sentences for "for the sake of" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, for goodness sake, let us at least believe in the plan we are implementing!
Tym niemniej, na litość boską, przynajmniej uwierzmy w plan, który realizujemy!
EnglishAbove all, the founding fathers wished to build Europe for the sake of peace.
Ojcowie założyciele chcieli budować Europę przede wszystkim po to, by krzewić pokój.
EnglishBulgaria's reputation is being tarnished for the sake of short-term political gains.
Reputacja Bułgarii jest szargana w imię krótkofalowych korzyści politycznych.
English(The President asked the speaker to speak more slowly for the sake of the interpreters)
(Przewodniczący poprosił mówczynię, aby mówiła wolniej z uwagi na pracę tłumaczy)
EnglishFor goodness' sake, we are, after all, living in the third millennium AD!
Na miłość boską, żyjemy przecież w trzecim tysiącleciu po narodzeniu Chrystusa!
EnglishAnd, for the sake of the success of this Union, Europe must make the first move.
I mając na celu powodzenie tej Unii, Europa musi zrobić pierwszy krok.
EnglishI wish to see this for the sake of us all, particularly the citizens in the region.
Pragnę, by stało się tak w interesie nas wszystkich, a zwłaszcza obywateli tego regionu.
EnglishSo, for my daughter's sake, I thank you for your ideas worth spreading.
Także w imieniu mojej córki dziękuję wam za warte rozpowszechniania pomysły.
EnglishWe suggested a compromise for the sake of a common European position.
Zaproponowaliśmy rozwiązanie kompromisowe w imię wspólnego stanowiska europejskiego.
EnglishOnce again, the European general interest is being sacrificed for the sake of capitalist greed.
Znowu ogólny interes europejski poświęca się w imię kapitalistycznej chciwości.
EnglishAnd once the conditions are present, what you are doing becomes worth doing for its own sake.
Kiedy powyższe warunki zaistnieją razem, to co robisz staje się celem samo w sobie.
EnglishFor goodness sake, the European Union wants to support both large and small producers.
Na litość boską! Unia Europejska chce wspierać zarówno dużych, jak i drobnych producentów.
EnglishI want to speak for the record and for the sake of democracy in this Chamber.
Chciałabym przemówić w imię demokracji w tej Izbie i pragnę, aby moje słowa były rejestrowane.
EnglishFor clarity's sake, this means that we will have a Council decision at the start of June.
Aby wszystko było jasne - oznacza to, że na początku czerwca będziemy mieli decyzję Rady.
EnglishRise up for our help, And redeem us for thy lovingkindness' sake.
Albowiem potłoczona jest aż do prochu dusza nasza, a przylgnął do ziemi żywot nasz.
EnglishThis political ambition is not superfluous; it is not for appearances' sake.
Nie jest to zbyteczna ambicja polityczna, ani działanie na pokaz.
EnglishFor Christ's sake, please listen to the people because they do not want this.
Na miłość boską! Proszę słuchać obywateli, bo oni tego nie chcą.
EnglishThe free market must be regulated for the sake of protecting the climate.
Wolny rynek musi podlegać regulacji przez wzgląd na ochronę klimatu.
EnglishHow much does all of that cost our taxpayers and what use are they all, for heaven's sake?
Ile one wszystkie kosztują naszych podatników i jaki jest z nich, na miłość boską, pożytek?
EnglishBut for pity's sake, stop talking to us about coordination; make this coordination happen!
Proszę przestać mówić nam o koordynacji. Proszę sprawić, aby ta koordynacja stała się faktem!