EN

to found [founded|founded] {verb}

volume_up
At the age of 22, I was co-founding this organization in Denmark.
Mając lat 22, pomagałem założyć tę organizację w Danii.
He should have founded the ASPCA in the town and gotten some scientific help for dogs and maggots.
Powinien założyć w mieście ASPCA (Amerykańskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu Wobec Zwierząt) i zdobyć trochę naukowej pomocy dla psów i robaków.
They have also founded a Covenant of Mayors' Office for coordination and promotion.
Miasta te założyły także Biuro Porozumienia Burmistrzów, które zajmuje się koordynacją i promocją.
I assume that, ultimately, a sound compromise will be found on this issue.
Zakładam, że ostatecznie dojdzie w tej kwestii do rozsądnego kompromisu.
. ~~~ You found an institution, and you use the institution to coordinate the activities of the group.
Zbierasz więc te zasoby w jedno miejsce, zakładasz instytucję, i używasz jej w celu koordynacji działalności grupy.
When Scott Heiferman founded Meetup, he thought it would be used for, you know, train spotters and cat fanciers -- classic affinity groups.
Gdy Scott Heiferman zakładał Meetup, myślał, że stanie się to jak zwykle, platformą dla miłośników kolei i wielbicieli kotów.
This Treaty established the European Union (EU) and amended the founding treaties of the European Communities by adding a new chapter on economic and monetary policy.
Traktat ten ustanowił Unię Europejską i znowelizował traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich, uzupełniając je o nowy rozdział w sprawie polityki gospodarczej i pieniężnej.
Nie jesteśmy tutaj po to, aby na nowo ustanawiać Unię Europejską.
to found (also: to establish)
to found (also: to ground)
We must ensure that consumers have a well-founded sense of security when shopping on the internal market and that, even when they end up in dispute, they can easily get help and redress.
Musimy dopilnować, by konsumenci mieli ugruntowane poczucie bezpieczeństwa zakupów na rynku wewnętrznym oraz, by nawet w przypadku sporu mogli łatwo uzyskać pomoc i zadośćuczynienie.
to found (also: to endow, to establish)
to found (also: to locate)
to found

Synonyms (English) for "found":

found

Context sentences for "to found" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.
Błądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.
EnglishThe European consensus that we have sought for years has therefore been found.
Zatem udało się znaleźć konsensus europejski, którego szukaliśmy przez wiele lat.
EnglishThis has already happened several times to date and solutions were always found.
Sytuacja taka miała już kilkakrotnie miejsce i zawsze znajdowano rozwiązanie.
EnglishTylvalosin has activity against the following mycoplasma species found in chickens:
Tylwalozyna działa przeciwko następującym gatunkom mykoplazm występującym u kur:
EnglishAnalogous results have been found in animal experiments in uraemic and normal rats.
Analogiczne wyniki uzyskano w doświadczeniach na szczurach z mocznicą i zdrowych.
EnglishNot one ingredient is found on any known government's banned substance watch list.
Nie znajdziesz żadnego ze składników na jakiejkolwiek liście produktów zakazanych.
EnglishNo evidence has been found of any mutagenic effect, neither in vivo nor in vitro.
Nie znaleziono dowodów na działanie mutagenne ani w badaniach in vivo ani in vitro.
EnglishMost of the problems, or errors, are to be found in the public procurement dossier.
Większość problemów czy błędów można znaleźć w dokumentacji zamówień publicznych.
EnglishWhat we did was we found what were the locally available sources of biomass.
To co zrobiliśmy, to rozpoznaliśmy, jakie były lokalnie dostępne źródła biomasy.
EnglishAnd I found somebody from The New York Times, and I cornered him, and I pitched him.
I znalazłem kogoś z New York Timesa. ~~~ Przyparłem go do muru i przyszpliliłem.
EnglishThe solutions found in these countries are proportionate to the resources available.
Rozwiązania zastosowane w tych krajach są proporcjonalne do posiadanych zasobów.
EnglishThe record of Myozyme's designation as an orphan medicine can be found here.
2/ 3 Zapis oznaczenia preparatu Myozyme jako leku sierocego znajduje się tutaj.
EnglishHaven't found the information you need? Do you have a problem to solve?
Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?
EnglishWhat I found pleasing about the special summit was that there was a gender balance.
Co się tyczy specjalnego szczytu, ku mojemu zadowoleniu osiągnięto równowagę płci.
EnglishSo I looked, and like the thousands of people that had tried before, I found nothing.
A więc patrzyłem, próbowałem jak tysiące ludzi przede mną, i nie zobaczyłem nic.
EnglishI put down innovation -- I've looked for innovation cycles in space; I found none.
Pomyślałem o innowacji -- szukałem cyklów innowacji w kosmosie i nie znalazłem ich.
EnglishWe found that synthesizing accurate DNA in large pieces was extremely difficult.
Okazało się, że dokładna synteza DNA w dużych kawałkach była bardzo trudna.
EnglishC and urea are harmless naturally occurring substances which are found in your body.
C i mocznik są nieszkodliwymi substancjami, naturalnie występującymi w organizmie.
EnglishSmall amounts (0.5-2 %) of additional metabolites were found in the urine.
Niewielkie ilości innych metabolitów były również wykrywane w moczu (0, 5– 2 %).
EnglishIt blocks the path to the EU; it prevents a solution being found with Greece.
Zablokuje drogę do UE; uniemożliwi znalezienie rozwiązania wspólnie z Grecją.