EN frame
volume_up
{noun}

1. general

frame (also: inset)
Users may choose to track only some of the framed pages, or only the frameset itself.
Można jednak wybrać śledzenie tylko niektórych stron w ramkach lub samego zestawu ramek.
He wants to set up a small online company that will offer photo-framing services.
Pan Jones chciałby założyć małą firmę opartą na serwisie online, która zajmowałaby się sprzedażą ramek do zdjęć.
Users may experience what they consider to be inflated traffic since every framed page, as well as the frameset, will be tracked individually.
Reklamodawcy mogą spotkać się ze zjawiskiem uznawanym przez nich za zawyżanie ruchu, ponieważ każda strona w ramce i sam zestaw ramek będą śledzone z osobna.
frame (also: cage, hutch)
Each frame of the movie has information about itself.
Każda klatka filmu ma informacje na swój temat.
Full frame rate and resolution is provided in either compression.
Pełna ilość klatek i rozdzielczość dostarczana jest w każdej kompresji.
To pojedyncza klatka.
frame (also: framework)
Perhaps the best frame for such a democratic reflection would be early elections.
Możliwe, że najlepszą ramą dla takiej demokratycznej refleksji byłyby wcześniejsze wybory.
So do you see a time frame there for that to be successful?
Czy zatem widzą państwo ramy czasowe dla osiągnięcia w tym zakresie sukcesu?
Common frame of reference for European contract law (debate)
Wspólne ramy odniesienia w zakresie europejskiego prawa umów (debata)
frame
frame
frame (also: framework)
frame (also: physique)
volume_up
postura {f} [poet.]
frame (also: rabbet, rebate, rib)

2. IT

frame
Users may choose to track only some of the framed pages, or only the frameset itself.
Można jednak wybrać śledzenie tylko niektórych stron w ramkach lub samego zestawu ramek.
He wants to set up a small online company that will offer photo-framing services.
Pan Jones chciałby założyć małą firmę opartą na serwisie online, która zajmowałaby się sprzedażą ramek do zdjęć.
Users may experience what they consider to be inflated traffic since every framed page, as well as the frameset, will be tracked individually.
Reklamodawcy mogą spotkać się ze zjawiskiem uznawanym przez nich za zawyżanie ruchu, ponieważ każda strona w ramce i sam zestaw ramek będą śledzone z osobna.
frame
Each frame of the movie has information about itself.
Każda klatka filmu ma informacje na swój temat.
Full frame rate and resolution is provided in either compression.
Pełna ilość klatek i rozdzielczość dostarczana jest w każdej kompresji.
To pojedyncza klatka.

3. sports

frame
Perhaps the best frame for such a democratic reflection would be early elections.
Możliwe, że najlepszą ramą dla takiej demokratycznej refleksji byłyby wcześniejsze wybory.
So do you see a time frame there for that to be successful?
Czy zatem widzą państwo ramy czasowe dla osiągnięcia w tym zakresie sukcesu?
Common frame of reference for European contract law (debate)
Wspólne ramy odniesienia w zakresie europejskiego prawa umów (debata)
frame (also: wood)

Context sentences for "frame" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt does not matter to me how the universe was created, or in what time frame.
Dla mnie nie ma znaczenia, w jaki sposób lub kiedy świat został stworzony.
EnglishThis is an important opportunity and will help us to frame our ideas for the way ahead.
Stwarza to ważną szansę i pomoże nam sprecyzować nasze pomysły co do dalszych działań.
EnglishMaybe some urban youths did mischief to his vehicle during that time frame.
Może właśnie wtedy, jacyś miejscowi chuligani uszkodzili jego samochód.
EnglishTherefore I propose extending the time frame of availability for these funds.
Dlatego postuluję wydłużenie perspektywy czasowej dla tych funduszy.
EnglishThey can regulate matters in a shorter time frame than it takes the European Union to act.
Mogą one uregulować kwestie w krótszym czasie niż czyni to Unia Europejska.
EnglishWK: I use a bicycle frame, and a pulley, and plastic pipe, what then pulls --
WK: Ramy roweru, koła pasowego i plastikowej rury, która pociąga...
EnglishThey must increase their aid by 2015, within a clear time frame and in equal increments.
Muszą one do 2015 roku zwiększyć pomoc, w jasnych ramach czasowych i w równych przyrostach.
EnglishYou can choose settings such as frame rate, resolution, codec and compression.
Można konfigurować takie ustawienia, jak szybkość klatek, rozdzielczość, używany kodek i kompresja.
EnglishSo we are speaking of a time frame which is quite extensive, it is true.
A więc mówimy o ramach czasowych, które są dość pojemne, to prawda.
EnglishFor identification purposes, a minimum frame rate of 5 to 8 frames per second is often recommended.
Do identyfikacji zalecana jest minimalnie liczba od 5 do 8 klatek na sekundę.
EnglishThe time frame agreed by the CVMP on 11 July 2007 was 58 days.
Ramy czasowe uzgodnione przez CVMP w dniu 11 lipca 2007 r. wynosiły 58 dni.
EnglishFull frame rate and resolution is provided in either compression.
Pełna ilość klatek i rozdzielczość dostarczana jest w każdej kompresji.
EnglishSo do you see a time frame there for that to be successful?
Czy zatem widzą państwo ramy czasowe dla osiągnięcia w tym zakresie sukcesu?
EnglishThis is the size of the earth going through that same -- (Laughter) -- frame.
Zaprezentujmy rozmiar ziemi przez tą samą (Śmiech) ramę.
EnglishSo I was crushing up these pieces of glass, which, as you can see, that's the actual frame of the house.
Rozgniotłem więc je. ~~~ Które, jak widać, tworzą właściwy szkielet domu.
EnglishCommon frame of reference for European contract law (debate)
Wspólne ramy odniesienia w zakresie europejskiego prawa umów (debata)
EnglishFreeze frame on moving dot using progressive scan
Freeze frame na przemieszczającym się punkcie używając skanowania progresywnego
EnglishTo engage with it effectively, we need to frame it first.
Aby nasze działania były skuteczne, musimy najpierw uformować ich ramy.
EnglishFreeze frame on moving dot using interlaced scan
Freeze frame na przemieszczającym się punkcie używając skanowania z przeplotem
EnglishIs there an exact time-frame that can be given, taking into account the difficulties that may arise?
Czy, biorąc pod uwagę ewentualne trudności, istnieje jakiś dokładny termin, który można podać?