EN fringes
volume_up
{plural}

fringes (also: outskirts)
fringes (also: seacoast, strand)

Synonyms (English) for "fringe":

fringe

Context sentences for "fringes" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe negative impact is multiplied exponentially on the fringes of Europe and society.
Negatywne skutki rosną wykładniczo na obrzeżach Europy i społeczeństwa.
EnglishThou shalt make thee fringes upon the four borders of thy vesture, wherewith thou coverest thyself.
Poczynisz sobie sznurki na czterech rogach szaty twojej, którą się odziewać będziesz.
EnglishGary Titley said that I was a paranoid reactionary living on the fringes of society.
Gary Titley powiedział o mnie, że jestem paranoicznym reakcjonistą żyjącym na obrzeżach społeczeństwa.
EnglishBecause he did something that was at the fringes.
Ponieważ on zrobił coś niebanalnego, coś skrajnego A moja wielka porażka?
EnglishThe safe thing to do now is to be at the fringes, be remarkable.
Bezpieczne jest szukanie na granicy bycie wyjątkowym.
EnglishIs the Commission contributing to the G20 proposal or has it remained entirely on the fringes of this type of negotiation?
Czy Komisja wnosi wkład do propozycji grupy G20, czy jest całkowicie marginalizowana podczas negocjacji tego rodzaju?
EnglishThere's no dinosaurs yet; just this slow, saurian, scaly, nasty, swampy place with a couple of tiny mammals hiding in the fringes.
To jeszcze nie dinozaury, a powolne, wredne, łuskowate jaszczury, wraz z kilkoma małymi ssakami kryjące się na bagnach.
EnglishIt is of course also true that on the fringes of international adoption we are seeing methods and policies that are dangerous and despicable.
Jest to też prawdą, że na marginesie międzynarodowej adopcji obserwujemy metody i polityki, które są niebezpieczne i godne pogardy.
EnglishMany of the survivors remained silent out of shame about their past and were stigmatised and relegated to the fringes of society.
Wiele ocalałych ofiar zachowało milczenie przez wstyd w związku ze swoją przeszłością, zostało napiętnowanych i odsuniętych na margines społeczeństwa.
EnglishThis resolution represents a capitulation that seeks only to cloak in legality something that is clearly on the fringes of it at the moment.
Przedmiotowa rezolucja stanowi kapitulację, dążąc jedynie do ubrania w szaty legalności czegoś, co ewidentnie jest teraz na pograniczu legalności.
EnglishFurthermore, these events should be an incentive for us to overhaul our partnership agreements so that we do not remain on the fringes of the movement.
Ponadto wydarzenia te powinny stanowić dla nas zachętę do przeglądu umów o partnerstwie, abyśmy nie pozostawali na obrzeżach tego ruchu.
EnglishHowever, to those on the fringes we will have to say from time to time: consider what you say, but above all read the history books!
Jednakże do osób zajmujących skrajne ławy będziemy musieli niekiedy powiedzieć: baczcie na to, co mówicie, a przede wszystkim czytajcie podręczniki historii!
EnglishWe need to address properly the problem of who moves to and who enters a Member State, intent on remaining on the fringes of society.
Musimy odpowiednio podejść do problemu osób migrujących do państwa członkowskiego i przekraczających jego granice, które planują żyć na marginesie społecznym.
EnglishSome countries are lagging behind, others are further ahead, some are on the fringes, some have larger populations: we need to bear all that in mind.
Niektóre kraje zostają w tyle, inne wysforowały się do przodu, niektóre są na peryferiach, niektóre są ludniejsze: musimy brać to wszystko pod uwagę.
EnglishWe cannot tolerate that the post-electoral need to reassure the discontented fringes of the majority should compromise 60 years of constitutional freedom.
Nie możemy tolerować tego, że powyborcza konieczność uspokojenia niezadowolonych odłamów większości ma zaprzepaścić 60 lat wolności konstytucyjnej.
EnglishBulgaria, which is on the fringes of the EU, is often under threat from the import of dangerous or potentially dangerous counterfeit goods.
Bułgaria, która leży na obrzeżach UE, często znajduje się w sytuacji zagrożenia spowodowanej importem niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych podrabianych towarów.
EnglishAs I have said, this has come at the wrong time, and it is an incomplete instrument that shows little solidarity, at least with the fringes of Europe.
Jak wspomniałam, wniosek jest proponowany w niewłaściwym czasie i jest niekompletnym instrumentem, który cechuje mała solidarność, przynajmniej z peryferiami Europy.
EnglishAttempts have been made over a long period to improve the poor social situation of the Roma who live on the fringes of society in shanty towns or tent cities.
Od dawna podejmowane są wysiłki mające na celu doprowadzenie do poprawy złej sytuacji społecznej Romów, którzy żyją na marginesie społeczeństwa w skupiskach bud lub namiotów.
EnglishThis huge demographic shift has resulted in the rapid spread of shantytowns and unhealthy slums, often on difficult terrain, on the fringes of the cities.
To ogromne przesunięcie demograficzne spowodowało szybkie zwiększenie się liczby dzielnic nędzy oraz niezdrowych slumsów, położonych często na trudnym terenie na obrzeżach miast.
EnglishThis is the only way we can ensure that those who lose their jobs are not condemned, along with their families, to live on the fringes of society in permanent unemployment and poverty.
Jest to jedyny sposób, w jaki możemy zapewnić, aby ci którzy stracą pracę, nie byli skazani, wraz ze swoimi rodzinami, na życie na marginesie społeczeństwa, stale bez pracy i w ubóstwie.

Other dictionary words