"from" translation into Polish

EN

"from" in Polish

PL

EN from
volume_up
{preposition}

from (also: with, out of, fae, fro)
volume_up
z {prp.}
Well, we collect data from satellites, from airplanes, from ground vehicles, from people.
Cóż, zbieramy dane z satelitów, z samolotów, z pojazdów naziemnych, od ludzi.
Musawwira from Ghana, Hadya from Pakistan, Jaleel from Iran who uses fire.
Musawwira z Ghany, Hadya z Pakistanu, Jaleel z Iranu, który używa ognia.
Some of them are from the northern hemisphere; some are from the entire globe.
Niektóre z nich są z półkuli północnej; inne pochodzą z całego globu.
from (also: at, by, into, of)
volume_up
do {prp.}
Russia, meanwhile, is far from democratic and far from being a reliable partner.
Tymczasem Rosji daleko jest do demokracji i daleko do tego, by być wiarygodnym partnerem.
And they went about from nation to nation, And from one kingdom to another people.
I przechodzili od narodu do narodu, i od królestwa do innego ludu:
For dogs suffering from, or at risk from, mixed parasitic infections:
Do stosowania u psów dotkniętych, lub zagrożonych mieszanymi infestacjami pasożytów:
from (also: by, of, since, away from)
volume_up
od {prp.}
And gathered out of the lands, From the east and from the west, From the north and from the south.
A zgromadził ich z ziem, od wschodu i od zachodu, od północy i od morza.
To deliver thee from the way of evil, From the men that speak perverse things;
Wyrywając cię od drogi złej, i od człowieka mówiącego przewrotności;
For thou hast delivered my soul from death, Mine eyes from tears, [And] my feet from falling.
Bo wyrwał duszę moję od śmierci, oczy moje od płaczu, nogę moję od upadku.
from (also: with, fae, fro, outa)
volume_up
ze {prp.}
It is evident from the report that the EU views Central Asia from two standpoints.
Ze sprawozdania w oczywisty sposób wynika, że UE postrzega Azję Środkową z dwóch perspektyw.
Products that may benefit from exemption from or a reduction in dock dues (
Produkty uprawnione do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania (
Imagine that you are travelling from Strasbourg to a neighbouring country.
Wyobraźmy sobie, że podróżujemy ze Strasburga do sąsiedniego kraju.
from (also: because of, by, due to, during)
volume_up
przez {prp.}
Religion should be protected from the State - the European State, in particular.
Religia powinna być chroniona przez państwo - zwłaszcza przez państwo europejskie.
It is worrying that Renault is moving it production from Slovenia to France.
Niepokoi przeniesienie produkcji przez firmę Renault ze Słowenii do Francji.
Eva from Norway worked for 15 years in France and 20 years in Finland.
Eva z Norwegii przez 15 lat pracowała we Francji, a przez 20 w Finlandii.
from (also: away from)
volume_up
ode {prp.}
Concerning this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me.
Dlategom trzykroć Pana prosił, aby odstąpił ode mnie.
Sing unto Jehovah, all the earth; Show forth his salvation from day to day.
Śpiewajcie Panu wszystka ziemio; opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.
(Laughter) And those who didn't respond will never receive anything from me ever again.
(Śmiech) A ci, którzy nie odpowiedzieli, nigdy więcej nic ode mnie nie dostaną.

Context sentences for "from" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAgenerase oral solution should not be used if you suffer from any liver disease.
Roztworu doustnego Agenerase nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby.
EnglishData from 133 (62 methylnaltrexone bromide, 71 placebo) patients were analysed.
Dokonano analizy danych 133 pacjentów (62 metylonaltreksonu bromek, 71 placebo).
EnglishIt contains a protein (antigen) from the porcine circovirus type 2 virus (PCV2).
Substancją czynną preparatu jest białko (antygen) cirkowirusa świń typu 2 (PCV2).
EnglishYou're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.
Widzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.
EnglishEven now, there are no actual victims who have died from radiation at Fukushima.
Nawet teraz nie ma ofiar, które zmarłyby z powodu promieniowania w Fukushimie.
EnglishHow should I, if I come from a third country, provide services in another country?
W jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?
EnglishFrom a business perspective, Sao Paolo is the financial capital of South America.
Z punktu widzenia biznesu Sao Paulo jest finansową stolicą Ameryki Południowej.
EnglishSo if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.
Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.
Englishif you suffer from kidney problems, including if you have had a kidney transplant.
jeśli pacjent choruje na choroby nerek, włącznie z przebytym przeszczepem nerki.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Trudno nadrobić stracony czas, lecz możemy wyciągnąć z tamtych wydarzeń wnioski.
EnglishAnd the man shall be free from iniquity, and that woman shall bear her iniquity.
Tedy nie będzie mąż on winien grzechu; ale niewiasta ona poniesie nieprawość swoję.
EnglishI am keeping my fingers crossed that this will emerge from the forthcoming talks.
Trzymam kciuki, aby taka konkluzja pojawiła się w trakcie zbliżających się rozmów.
EnglishThe company presented information on Cystadane from the scientific literature.
Firma przedstawiła informacje z literatury naukowej na temat preparatu Cystadane.
EnglishOnly such policies can prevent Schröder-Putin deals from ever being repeated.
Tylko dzięki takiej polityce powstrzymamy ponowne umowy na linii Schröder-Putin.
EnglishWe are, certainly, able to help safeguard the common market from protectionism.
Mamy z pewnością wpływ na to, by uchronić wspólny rynek przed protekcjonizmem.
EnglishEurope is a model of coexistence of people from different cultures and religions.
Europa stanowi wzorzec koegzystencji osób pochodzących z różnych kultur i religii.
EnglishNow the Member States are shying away from this, which is the wrong approach.
Teraz państwa członkowskie wzbraniają się przed tym, co jest podejściem błędnym.
EnglishFrom this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.
Z tego punku widzenia, proponowana przezeń obecnie mapa drogowa jest skandaliczna.
EnglishThis aspect, in particular, is an element I find to be missing from this report.
Jest to aspekt, który według mnie nie został w tym sprawozdaniu uwzględniony.
EnglishAs we heard earlier, 650 000 people die each year from the effects of smoking.
Jak wcześniej usłyszeliśmy, co roku w wyniku palenia tytoniu umiera 650 000 osób.