"from" translation into Polish

EN

"from" in Polish

PL
EN

from {preposition}

volume_up
from (also: with, out of, fae, fro)
Well, we collect data from satellites, from airplanes, from ground vehicles, from people.
Cóż, zbieramy dane z satelitów, z samolotów, z pojazdów naziemnych, od ludzi.
Musawwira from Ghana, Hadya from Pakistan, Jaleel from Iran who uses fire.
Musawwira z Ghany, Hadya z Pakistanu, Jaleel z Iranu, który używa ognia.
Some of them are from the northern hemisphere; some are from the entire globe.
Niektóre z nich są z półkuli północnej; inne pochodzą z całego globu.
from (also: at, by, into, of)
Russia, meanwhile, is far from democratic and far from being a reliable partner.
Tymczasem Rosji daleko jest do demokracji i daleko do tego, by być wiarygodnym partnerem.
And they went about from nation to nation, And from one kingdom to another people.
I przechodzili od narodu do narodu, i od królestwa do innego ludu:
For dogs suffering from, or at risk from, mixed parasitic infections:
Do stosowania u psów dotkniętych, lub zagrożonych mieszanymi infestacjami pasożytów:
from (also: by, of, since, away from)
And gathered out of the lands, From the east and from the west, From the north and from the south.
A zgromadził ich z ziem, od wschodu i od zachodu, od północy i od morza.
To deliver thee from the way of evil, From the men that speak perverse things;
Wyrywając cię od drogi złej, i od człowieka mówiącego przewrotności;
For thou hast delivered my soul from death, Mine eyes from tears, [And] my feet from falling.
Bo wyrwał duszę moję od śmierci, oczy moje od płaczu, nogę moję od upadku.
from (also: with, fae, fro, outa)
It is evident from the report that the EU views Central Asia from two standpoints.
Ze sprawozdania w oczywisty sposób wynika, że UE postrzega Azję Środkową z dwóch perspektyw.
Products that may benefit from exemption from or a reduction in dock dues (
Produkty uprawnione do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania (
Imagine that you are travelling from Strasbourg to a neighbouring country.
Wyobraźmy sobie, że podróżujemy ze Strasburga do sąsiedniego kraju.
Religion should be protected from the State - the European State, in particular.
Religia powinna być chroniona przez państwo - zwłaszcza przez państwo europejskie.
It is worrying that Renault is moving it production from Slovenia to France.
Niepokoi przeniesienie produkcji przez firmę Renault ze Słowenii do Francji.
Eva from Norway worked for 15 years in France and 20 years in Finland.
Eva z Norwegii przez 15 lat pracowała we Francji, a przez 20 w Finlandii.
from (also: away from)
Concerning this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me.
Dlategom trzykroć Pana prosił, aby odstąpił ode mnie.
Sing unto Jehovah, all the earth; Show forth his salvation from day to day.
Śpiewajcie Panu wszystka ziemio; opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.
(Laughter) And those who didn't respond will never receive anything from me ever again.
(Śmiech) A ci, którzy nie odpowiedzieli, nigdy więcej nic ode mnie nie dostaną.

Context sentences for "from" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishData from 133 (62 methylnaltrexone bromide, 71 placebo) patients were analysed.
Dokonano analizy danych 133 pacjentów (62 metylonaltreksonu bromek, 71 placebo).
EnglishIt contains a protein (antigen) from the porcine circovirus type 2 virus (PCV2).
Substancją czynną preparatu jest białko (antygen) cirkowirusa świń typu 2 (PCV2).
EnglishYou're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.
Widzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.
EnglishSo if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.
Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.
EnglishThe sodium hydrogen carbonate solution protects the vaccine from the gastric acid.
Roztwór wodorowęglanu sodu chroni szczepionkę przed działaniem kwasu żołądkowego.
EnglishNow the Member States are shying away from this, which is the wrong approach.
Teraz państwa członkowskie wzbraniają się przed tym, co jest podejściem błędnym.
EnglishOnly such policies can prevent Schröder-Putin deals from ever being repeated.
Tylko dzięki takiej polityce powstrzymamy ponowne umowy na linii Schröder-Putin.
EnglishMore than 90% of the prostitution in Europe arises from blackmail and extortion.
U podłoża ponad 90 % przypadków prostytucji w Europie leży szantaż i przymus.
EnglishThis aspect, in particular, is an element I find to be missing from this report.
Jest to aspekt, który według mnie nie został w tym sprawozdaniu uwzględniony.
EnglishAnd the man shall be free from iniquity, and that woman shall bear her iniquity.
Tedy nie będzie mąż on winien grzechu; ale niewiasta ona poniesie nieprawość swoję.
EnglishIt involves flying reptiles like this Pterosaur that we reconstructed from Africa.
Chcemy złożyć historię o gadach jak Pterozaur, które zrekonstruowaliśmy w Afryce.
EnglishAs we heard earlier, 650 000 people die each year from the effects of smoking.
Jak wcześniej usłyszeliśmy, co roku w wyniku palenia tytoniu umiera 650 000 osób.
EnglishI am keeping my fingers crossed that this will emerge from the forthcoming talks.
Trzymam kciuki, aby taka konkluzja pojawiła się w trakcie zbliżających się rozmów.
Englishif you are suffering from certain infections which do not respond to antibiotics
pacjent cierpi na pewne zakażenia, które nie reagują na podawane antybiotyki
EnglishThe states that hold these funds are not all friends of Europe, far from it.
Niektóre państwa posiadające takie fundusze bynajmniej nie są przyjazne Europie.
EnglishThis would answer the question from Mrs Harms, who is not currently present.
To odpowiadałoby na pytanie pani poseł Harms, która w tej chwili jest nieobecna.
EnglishMember States will reform if they are exposed to pressure from the world economy.
Państwa będą się reformowały, jeśli będą wystawione na presję gospodarki światowej.
EnglishInformation from the German Foreign Office on the German French history book
Informacje niemieckiego MSZ na temat niemiecko-francuskiego podręcznika historii
EnglishThere is little value in helping start-ups if SMEs are then blocked from growth.
Wspieranie zakładania MŚP nie ma sensu, jeżeli potem blokuje się ich wzrost.
EnglishThe product as presented allows treating a dog suffering from bilateral otitis.
Produkt w sposób zaprezentowany umożliwia leczenie dwustronnych zapaleń ucha.