"function" translation into Polish

EN

"function" in Polish

EN function
volume_up
{noun}

1. general

function (also: facility, feature)
The “Filter as you type” function (see image below) helps you to search the list.
Funkcja „podświetlenia” (zob. diagram poniżej) pomaga w przeszukiwaniu listy.
In patients with delayed graft function, sirolimus may delay recovery of renal function.
U pacjentów z opóźnioną funkcją przeszczepu syrolimus może opóźniać przywrócenie czynności nerek.
The “Filter as you typet” function (see image below) helps you to search the list.
Funkcja „Dynamiczne wyszukiwanie” (zob. diagram poniżej) pomaga w przeszukiwaniu listy.
function (also: assignment, chore, duty, exercise)
I am of the opinion that we have successfully carried out this function of monitoring.
Moim zdaniem to zadanie związane z monitorowaniem wykonaliśmy pomyślnie.
That is the primary function of an incubator.
Takie jest główne zadanie inkubatora.
Within months he had stood down, having performed his function of bringing ridicule upon the European Parliament.
Po kilku miesiącach ustąpił, wypełniwszy swoje zadanie polegające na ośmieszaniu Parlamentu Europejskiego.

2. "liver/kidney function"

function
volume_up
wydolność {f} (nerek/wątroby)
Elderly patients may require dosage adjustment because of declining renal function with age (see Table 2).
U osób w podeszłym wieku może być konieczna modyfikacja dawki ze względu na pogarszającą się z wiekiem wydolność nerek (patrz Tabela 2).
O nce you start treatment, your doctor will check your lung function again after 6 months and at other times to see how well you are tolerating EXUBERA.
W 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia leczenia i w trakcie dalszego leczenia lekarz wykona badanie sprawdzające wydolność płuc i oceni jak ol
Because elderly patients are more likely to have decreased renal function, prescribers should consider the renal status of an elderly patient.
Ze względu na większe prawdopodobieństwo występowania zaburzeń czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku, lekarz zapisując tym osobom lek CHAMPIX powinien brać pod uwagę wydolność ich nerek.

3. IT

function
The “Filter as you type” function (see image below) helps you to search the list.
Funkcja „podświetlenia” (zob. diagram poniżej) pomaga w przeszukiwaniu listy.
In patients with delayed graft function, sirolimus may delay recovery of renal function.
U pacjentów z opóźnioną funkcją przeszczepu syrolimus może opóźniać przywrócenie czynności nerek.
The “Filter as you typet” function (see image below) helps you to search the list.
Funkcja „Dynamiczne wyszukiwanie” (zob. diagram poniżej) pomaga w przeszukiwaniu listy.

Context sentences for "function" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe patient 's liver function should be monitored before and during the treatment.
Czynność wątroby pacjenta powinna być monitorowana przed leczeniem i po leczeniu.
EnglishThis function places them at the heart of an economy's financial infrastructure.
Są więc centralnym elementem infrastruktury finansowej systemu gospodarczego.
EnglishThis sort of thing erodes the function of elections as a democratic instrument.
Tego rodzaju postępowanie osłabia funkcję wyborów jako demokratycznego instrumentu.
EnglishNo dose adjustment is necessary for patients with impaired hepatic function.
Nie ma konieczności dostosowania dawki u osób z zaburzeniami czynności wątroby.
EnglishNo dosage adjustments for patients with normal renal function are necessary.
U pacjentów z prawidłową czynnością nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna.
EnglishEnsuring respect for this right is the very essence of the Ombudsman's function.
Zapewnienie poszanowania tego prawa jest istotą funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich.
EnglishIf the treatment is continued, hepatic function should be monitored closely.
Jeżeli leczenie jest kontynuowane, należy ściśle monitorować czynność wątroby.
EnglishIn most cases, the effect on your hearts function will not have any symptoms.
W większości przypadków wpływ na czynność serca nie wywołuje żadnych objawów.
EnglishMonitoring of hepatic function should be carried out in both children and adults.
Monitorowanie czynności wątroby należy prowadzić zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.
EnglishNo formal studies have been conducted in patients with decreased renal function.
Nie przeprowadzono oficjalnych badań z udziałem pacjentów z obniżoną czynnością nerek.
EnglishProtein binding of cinacalcet is not affected by impaired hepatic function.
Zaburzenia czynności wątroby nie wpływają na wiązanie się cynakalcetu z białkami.
EnglishNext, you'll need to add the _link function to any links between the domains.
2. ~~~ Następnie dodaj funkcję _link do wszystkich linków między domenami.
EnglishThere is no need to change the dose in patients with impaired renal function.
Nie ma potrzeby zmiany dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
EnglishThese changes were mainly attributed to age-related changes in renal function.
Można to częściowo przypisać zależnym od wieku zmianom klirensu kreatyniny.
EnglishAbnormal liver function related to acute or chronic hepatocellular disease
Zaburzenia czynności wątroby zależne od ostrych lub przewlekłych chorób komórek
EnglishSo we could show the firing rate of that neuron as a function of the animal's location.
Możemy przedstawić częstotliwość wystrzałów jako funkcję lokalizacji zwierzęcia.
EnglishWe need sensible asylum processes for these people which function properly.
Potrzebujemy sensownych, dobrze funkcjonujących procedur azylowych dla tych ludzi.
EnglishIf your renal function is decreased, the amount of product will be adapted.
W przypadku upośledzenia czynności nerek zastosowana będzie odpowiednia dawka leku.
EnglishHe/ she may find it necessary to adjust your dose due to a reduced kidney function.
Konieczne może okazać się dostosowanie dawki do zaburzonej czynności nerek.
EnglishIn patients with impaired liver function, lactate clearance may be restricted.
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, klirens mleczanowy może być ograniczony.