"generosity" translation into Polish

EN

"generosity" in Polish

EN generosity
volume_up
{noun}

(ES) I wish to thank you very much for your generosity, Madam President.
Chciałabym pani bardzo podziękować za hojność.
Our generosity, our altruism, our compassion, are all hardwired to the reward mechanism in our brain.
Nasza hojność, nasz altruizm, nasze współczucie, wszystkie są zakodowane w mechanizmie nagrody w naszym mózgu.
Mr President, I would like to thank you for your generosity with the time, which I have certainly noticed.
Chciałbym podziękować panu za hojność, którą zdecydowanie dostrzegłem, w przyznaniu mi czasu na wypowiedź.
This was met with great presence of mind, understanding and generosity.
Tutaj pomogła wielka przytomność umysłu, zrozumienie i wspaniałomyślność.
(ES) Mr President, thank you for your generosity.
Dziękuję panu za pańską wspaniałomyślność.
Of course I would like to thank you for your generosity in allowing ten speakers rather than five.
Oczywiście chciałbym podziękować za pańską wspaniałomyślność i zezwolenie na wystąpienie dziesięciu mówców zamiast pięciu.
However, with their taxes, our constituents cannot afford your generosity.
Jednak przy obowiązujących podatkach nasze okręgi wyborcze nie mogą pozwolić sobie na taką szczodrość, jak wy.
Szczodrość jest dobrą zabawą.
This attitude also encompasses tolerance and generosity and, above all, understanding and compassion when others are in distress.
Postawa ta obejmuje także tolerancję i szczodrość, a przede wszystkim zrozumienie i współczucie dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.
generosity (also: dedication)

Synonyms (English) for "generosity":

generosity

Context sentences for "generosity" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat makes it great is the magnanimity of its acts and its generosity.
Tym, co czyni je wielkim, jest wielkoduszne działanie i wspaniałomyślość.
EnglishWe showed that oxytocin infusion increases generosity in unilateral monetary transfers by 80 percent.
A więc oksytocyna jest cząsteczką zaufania, ale czy jest cząsteczką moralności?
EnglishWe must not even pretend that turning a blind eye to illegal migration is an act of generosity.
Nie wolno nam udawać, że przymykanie oka na nielegalną migrację jest aktem wspaniałomyślności.
English(DE) Mr President, thank you very much for your generosity.
(DE) Panie Przewodniczący! Dziękuję bardzo za pańską uprzejmość.
EnglishWe share the Pope's view on solidarity and generosity.
Podzielamy zdanie papieża na temat solidarności i szczodrości.
EnglishWhat Okolloh did would not have been possible without human generosity.
Nie byłoby możliwe bez ludzkiej hojności.
EnglishTechnology is capable of expressing and being imbued with a certain generosity, and we need to demand that, in fact.
Technologia może wyrażać i absorbować swego rodzaju wielkoduszność. ~~~ Musimy się tego domagać.
EnglishThis is a real test of Europe's generosity and I hope that we, in this Parliament, will be prepared to meet it.
To prawdziwy test szczodrości Europy; mam nadzieję, że tu, w Parlamencie, będziemy do niego przygotowani.
EnglishYou teach: it's generosity," was all I could think of.
To było wszystko, co mi wówczas przyszło na myśl.
EnglishIt is a tribute to James that there are people across the European Union who now live because of his generosity.
Jest to swoisty hołd dla Jamesa, że w Unii Europejskiej są dziś ludzie, którzy żyją dzięki jego szczodrości.
EnglishMr Cohn-Bendit, I am aware of your generosity.
Panie pośle Cohn-Bendit, wiem, że jest pan szczodry.
EnglishThank you for your generosity, Mr President.
Panie przewodniczący, dziękuję za udzielony mi czas.
EnglishI think that those men are heroes; they have our greatest respect and admiration for their courage and their generosity.
Uważam, że ci ludzie to bohaterowie, zasługujący na nasz najwyższy szacunek i podziw za odwagę i wielkoduszność.
EnglishEvery country departed quickly, very quickly, with its resources, its equipment, its dogs, its people and its generosity.
Każde państwo wyruszyło szybko, bardzo szybko, ze swoimi zasobami, swoim sprzętem, swoimi psami, ludźmi i hojnością.
EnglishAnd they should make sure that when you walk into a museum -- if I was a museum curator, I would make a room for love, a room for generosity.
Gdybym to ja był kuratorem muzeum, stworzyłbym salę poświęconą miłości, salę poświęconą hojności.
EnglishThe truth be told, I was giving out of that place, not out of a genuine place of hope and excitement to help and of generosity.
Mówiąc szczerze, dawałam z tych powodów, nie z rzeczywistej nadziei i radości, że mogę pomóc, czy też z hojności.
EnglishWe must stop implying that our interest in Africa is based solely on generosity, kindness and humanity.
Musimy przestać sugerować, że nasze zainteresowanie Afryką oparte jest jedynie na wspaniałomyślności, uprzejmości i zasadach humanitarnych.
EnglishAnd that source is design for generosity.
EnglishItaly is known for its generosity.
Włochy są znane ze swej szczodrości.
EnglishColleagues from big groups elaborating the political message the Chair wants to hear are treated with great generosity.
Koledzy z dużych grup rozwijający myśl polityczną, którą chce słyszeć osoba przewodnicząca obradom są traktowani z wielką szczodrością.