"genetic material" translation into Polish

EN

"genetic material" in Polish

EN genetic material
volume_up
{noun}

genetic material
And in that space station we have the genetic material, the chromosomes, within a nucleus.
W tejże stacji kosmicznej mamy materiał genetyczny, chromosomy wewnątrz jądra komórkowego.
When cells are growing, as in the case for cancer cells, the genetic material (DNA) inside the cell may become twisted.
Kiedy komórki rosną, jak w przypadku komórek nowotworowych, materiał genetyczny (DNA) wewnątrz komórki może ulec skręceniu.
It could have lots of bacteria, it could have more than one virus, and it certainly has host genetic material.
Może zawierać mnóstwo bakterii albo więcej niż jednego wirusa i z pewnością zawiera materiał genetyczny gospodarza, więc jak się za to zabrać?

Similar translations for "genetic material" in Polish

genetic adjective
material noun
material adjective
material) adjective
materials noun

Context sentences for "genetic material" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPyrimidine is part of the genetic material of cells (DNA and RNA).
Pirymidyna jest składnikiem materiału genetycznego komórek (DNA i RNA).
EnglishRats have more genetic material allocated to olfaction than any other mammal species.
Szczury mają więcej materiału genetycznego odpowiedzialnego za zmysł węchu, niż jakikolwiek inny gatunek ssaków.
EnglishIt is one one-hundredth of one percent of genetic material that makes the difference between any one of us.
Jedna setna procenta naszego materiału genetycznego jest odpowiedzialna za różnice między nami.
EnglishBleomycin inserts itself within the strands of DNA, the genetic material of cells, making the strands break.
Lek wbudowuje się w łańcuch DNA - genetyczny materiał komórek - co powoduje przerwanie nici DNA.
EnglishClofarabine is an analogue of adenine, which is part of the DNA, the fundamental genetic material of cells.
Klofarabina jest analogiem adeniny wchodzącej w skład DNA, podstawowego materiału genetycznego komórek.
EnglishThese chains then progress and attach to the genetic material and pull the genetic material from one cell into two cells.
Następnie łańcuchy te przyczepiają się do materiału genetycznego i przeciągają go z jednej komórki do dwóch.
EnglishClofarabine is an ‘ analogue ’ of adenine, which is part of the fundamental genetic material of cells (DNA and RNA).
Klofarabina jest „ analogiem ” adeniny wchodzącej w skład podstawowego materiału genetycznego komórek (DNA i RNA).
EnglishExpert opinion states that cloning does not alter genetic material and clones are merely genetic copies of animals.
Zgodnie z opiniami ekspertów klonowanie nie zmienia materiału genetycznego, a klony są jedynie genetycznymi kopiami zwierząt.
EnglishIn the body, clofarabine takes the place of adenine, and interferes with the enzymes involved in making genetic material.
W organizmie klofarabina zajmuje miejsce adeniny i zakłóca aktywność enzymów uczestniczących w tworzeniu materiału genetycznego.
EnglishThere are exciting new forms of gene therapy that overcome the problem of placing the genetic material in the right place on the chromosome.
Mamy nowe rodzaje terapii genowej które rozwiązują problem umieszczenia materiału genetycznego w odpowiednim miejscu na chromosomie.
EnglishAnd it prevents them from forming those chains, those mitotic spindles, that are necessary to pull the genetic material into the daughter cells.
To uniemożliwia im tworzenie łańcuchów, zwanych wrzecionami mitotycznymi, które są niezbędne do przeciągnięcia materiału genetycznego do nowopowstałych komórek.
EnglishWhen they're involved in foreplay, they're thinking about something very, very important -- and that's having their genetic material remain, 10,000 generations from now.
Kiedy uczestniczą w grze wstępnej, myślą o bardzo istotnej kwestii, a jest nią przetrwanie ich genetycznego materiału przez następne 10 000 pokoleń, licząc od teraz.