EN

to get [got|got] {verb}

volume_up
1. general
How do you not get overwhelmed by the despair and the misery of it all?
Jak nie zostać przytłoczonym przez cierpienie i rozpacz?
If they didn't like each other, we could all get trampled to death.
Jeśli nie lubili się wzajemnie, mogliśmy zostać stratowani na śmierć.
I could get invited to that party any day if I wanted to.
Mogłabym zostać zaproszona na to przyjęcie w każdej chwili, jeśli bym tylko chciała.
I don't want to get email from anybody; I want to get "memail."
Nie chcę otrzymywać e-maili od nikogo, chcę otrzymywać "me-mail" .
EBC powinien otrzymywać więcej informacji.
If you want to keep getting your unemployment benefits while abroad, you need to:
Aby nadal otrzymywać zasiłek podczas swojego pobytu za granicą, musisz:
You use the distribution you get to sell more products.
Zyski wykorzystujesz, aby kupić więcej reklam.
Now we can get it for about 100 dollars.
Obecnie leki można kupić za około 100 dolarów.
When mercury is used it can also get into foods, which then appear on European Union markets.
W przypadku stosowania rtęci może się ona przedostać do żywności, którą następnie można kupić na rynkach europejskich.
to get (also: to receive, to cop)
Let us at least try to get there in time on this occasion.
Przynajmniej spróbujmy dostać się tam na czas przy tej sposobności.
But he is unable to get a work permit and has to return to Romania.
Nie udało mu się jednak dostać pozwolenia na pracę i musiał wrócić do Rumunii.
So, you know they don't make it easy at Apple to get inside their phones.
Wiecie, nie jest łatwo dostać się do wnętrza telefonów Apple.
This will help you get the best results and lower the risk of side effects.
To pomoże uzyskać najlepsze wyniki leczenia i zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.
Unfortunately, it has not been possible to get the support of the Heads of Government in Europe.
Niestety nie udało się uzyskać poparcia szefów rządów europejskich.
We have now had many meetings with the Commission to get reassurance on this.
Odbyliśmy szereg spotkań z udziałem Komisji, aby uzyskać w tej sprawie stosowne zapewnienia.
You don't need -- you don't need something more to get something more.
Nie potrzeba -- nie potrzeba czegoś więcej żeby otrzymać coś większego.
Will I get a little extra time along with this allocation?
Czy mógłbym otrzymać nieco więcej czasu w ramach mojego przydziału?
But that should not be about giving aid to get something back.
Ale nie powinno to polegać na udzielaniu pomocy, aby otrzymać coś w zamian.
to get (also: to reach)
volume_up
dotrzeć {pf. v.} (znaleźć się w określonym miejscu)
He couldn't get on the bus. ~~~ He had to go home and get cleaned up to get to the airport.
Musiał wrócić do domu, doprowadzić się do porządku i samodzielnie dotrzeć na lotnisko.
It's hard to get to those levels unless you go through the literal.
Ciężko dotrzeć do tych poziomów bez przejścia przez poziom dosłowny.
The harder it is to get to, the more people will value it."
Im trudniej będzie dotrzeć do niego, tym bardziej będzie ceniony".
NO - It is up to the Italian authorities to decide if you can get married there.
NIE - to włoskie władze zdecydują, czy możecie tam wziąć ślub.
Then you can come back anytime and get yourself a peanut.
Możesz wrócić w dowolnym czasie i wziąć sobie orzeszek.
So this is the question my students and I wanted to get at.
Więc oto pytanie, za które ja i moi studenci chcieliśmy się wziąć.
I even started to get some hate mail.
Zacząłem dostawać e-maile z pogróżkami.
Because I start getting all kinds of invitations.
Ponieważ zacząłem dostawać różnego rodzaju zaproszenia.
They get safe water, they get food for the poor, and they get malaria eradicated.
Dostają bezpieczną wodę. ~~~ Dostają żywność dla ubogich.
We get told that we need to study harder or be more focused or get a tutor.
Każą się nam więcej uczyć, bardziej skupić albo brać korepetycje.
So now you may be wondering, why does anyone get married ever?
Pewnie zastanawiacie się dlaczego ktokolwiek powinen brać ślub?
Materialism is all about getting -- get, get, get, get all you can, can all you get, sit on the can and spoil the rest.
Materializm to ciągłe branie - brać, brać, brać wszystko co możesz, możesz wziąć co zechcesz, siedzieć na możliwościach i psuć resztę.
Let us at least try to get there in time on this occasion.
Przynajmniej spróbujmy dostać się tam na czas przy tej sposobności.
So, you know they don't make it easy at Apple to get inside their phones.
Wiecie, nie jest łatwo dostać się do wnętrza telefonów Apple.
It was a really big excitement for me to get into Caltech.
To było niesamowite, dostać się na Caltech.
And people are forced to come into the camps to get their safe drinking water.
Aby dostać pitną wodę, trzeba przyjść do obozu.
We're going to get together and talk.
Chcesz przyjść i posłuchać?
Chcesz przyjść i spróbować?"
Commissioner, please make autumn the moment when the EU really starts to get credible on forestry.
Proszę sprawić, aby jesień była tym momentem, w którym Unia zacznie stawać się wiarygodna, jeśli chodzi o kwestie leśnictwa.
to get (also: to happen)
So how do you get to be the happiest man in the world?
Czego zatem potrzeba, by stać się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie?
It really ought to appear as a means of getting out of this situation.
To naprawdę powinno stać się środkiem umożliwiającym rozwiązanie tej sytuacji.
It has enabled us to get where we are and to be a reference point for other countries.
Dzięki niemu udało nam się dotrzeć tutaj, gdzie dziś się znajdujemy, a także stać się punktem odniesienia dla innych krajów.
Take the first dose upon getting into bed and the second dose 2.5 to 4 hours later.
Pierwszą dawkę należy przyjąć kładąc się do łóżka, a drugą – 2, 5 do 4 godzin później.
This reform must adopt a bold framework and must get the fishing community, consumers and citizens on board.
W ramach tej reformy trzeba przyjąć śmiałe ramy, zapewniając społeczności rybackiej, konsumentom i obywatelom miejsce na pokładzie.
The Commission is committed to really doing everything to find a fast compromise in the second reading and to get the package agreed.
Komisja zdecydowana jest zrobić naprawdę wszystko, aby przy drugim czytaniu szybko osiągnąć kompromis i przyjąć pakiet.
We need to get the most out of every step we take.
Musimy osiągać możliwie najlepsze efekty w wyniku każdego podejmowanego kroku.
And yet, they always manage to to get the result that they want.
Ciągle udaje im się osiągać wyniki, jakie tylko chcą.
Gradually, in fits and starts, we are now getting somewhere.
Stopniowo, zrywami, zaczynamy coś osiągać.
Get out of the car and go stand in the parking space till I get there."
Wysiądź z samochodu, i idź stanąć tam na miejscu parkingowym do czasu, kiedy przyjadę".
"When you get here we'll explain it."
I chcieli żeby przyjechał i wybudował coś w ich porcie.
And you'll need to attract families, the residents who will come and live there permanently, raise their children, get an education for their children, and get their first job.
I musimy przyciągnąć rodziny, mieszkańców, którzy tu przyjadą i osiądą na stałe, wychowają i wykształcą swoje dzieci i dostaną pierwszą pracę.
It's like saying, "If you toss a coin and get a head the first time, that won't affect the chance of getting a head the second time."
To stwierdzić, przy rzucaniu monetą, że pierwszy wynik nie wpływa na prawdopodobieństwo następnego.
Well unfortunately, power corrupts, and so people will do lots of things to get power and to stay in power, including doing bad things to elections.
Niestety, władza korumpuje i dlatego ludzie zrobią różne rzeczy by dojść i pozostać przy władzy wliczając w to wpływanie na wynik wyborów.
Well, one issue is that radical innovation, when you've got ideas that affect a large number of technologies or people, have a great deal of uncertainty attached to them.
Po pierwsze, radykalna innowacja, Po pierwsze, radykalna innowacja, pomysły, które wpływają na wiele technologii lub ludzi, wiążą się z ogromną niepewnością.
to get (also: to reach)
volume_up
docierać [docieram|docierałbym] {ipf. v.} (znaleźć się w określonym miejscu)
And now we get to the crux of the disagreement between liberals and conservatives.
Teraz docieramy do sedna niezgody między liberałami a konserwatystami.
And not only that, it can get to the viewer through not only the intellect, but through the heart.
Nie tylko przez to. ~~~ Docieramy do odbiorcy, nie tylko przez intelekt, lecz i serce.
It's generally where you will get if you call 311 in your city.
Tu właśnie docieracie, gdy dzwonicie pod wasz lokalny numer 311.
to get (also: to reach)
volume_up
docierać [docieram|docierałbym] {ipf. v.} [fig.] (osiągnąć)
And now we get to the crux of the disagreement between liberals and conservatives.
Teraz docieramy do sedna niezgody między liberałami a konserwatystami.
And not only that, it can get to the viewer through not only the intellect, but through the heart.
Nie tylko przez to. ~~~ Docieramy do odbiorcy, nie tylko przez intelekt, lecz i serce.
It's generally where you will get if you call 311 in your city.
Tu właśnie docieracie, gdy dzwonicie pod wasz lokalny numer 311.
Of course, you can't get HIV just by having unprotected sex.
Oczywiście seks bez zabezpieczenia nie wystarcza by zarazić się HIV.
We talked to 600 drug addicts in three cities in Indonesia, and we said, "Well, do you know how you get HIV?"
. ~~~ Pytaliśmy: "Czy wiesz jak można zarazić się HIV?"
How much better is it to get wisdom than gold!
Daleko lepiej jest nabyć mądrości, niżeli złota najczystszego; a nabyć roztropności lepiej, niż srebra!
The Council will get it the day after in Brussels in order to consider it.
Rada nabędzie go dzień później w Brukseli, aby móc go rozważyć.
If you get this power, you can come back year after year.
Jeżeli nabędzie pan takich uprawnień, może pan powracać rokrocznie z takim wnioskiem.
What covenant does is to get us to think about reciprocity.
Przymierze zmusza nas do myślenia o wzajemności.
You're actually forced by the movement of the bridge to get into step, and therefore to drive it to move further.
Kołysanie mostu zmusza do wspólnego kroku, a przez to samo się zwiększa.
We have seen cases of attempts being made to get parents to pay a kind of security for their child by having a 'reserve store' for the child placed in a bank.
Znamy próby zmuszania rodziców do wpłacania pewnego rodzaju gwarancji za "zabezpieczenie komórek” dla dziecka będącego w banku.
Get wisdom, get understanding; Forget not, neither decline from the words of my mouth;
Nabywaj mądrości, nabywaj roztropności; nie zapominaj, ani się uchylaj od powieści ust moich.
Wisdom [is] the principal thing; [therefore] get wisdom; Yea, with all thy getting get understanding.
Początkiem wszystkiego jest mądrość, nabywajże mądrości, a za wzystkę majętność twoję nabywaj roztropności.
To close, I would say that I was touched by what Mr Solana said - that, through foreign policy, the EU identifies itself. It gets more identity.
Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że byłem wzruszony stwierdzeniem wysokiego przedstawiciela, iż za pośrednictwem polityki zagranicznej UE określa się, nabywa tożsamość.
to get
volume_up
dopaść {vb} (schwytać)
SP: If you let fear get to you, then you're not going to be doing your job.
P: jeśli pozwolisz, by dopadł ciebie strach, wtedy nie wykonasz twojego zadania.
They ripped off the door so that the hyenas would get her at night.
Z chaty wyrwali drzwi, żeby w nocy dopadły ją hieny.
And until they get you... remember that it was a redskin's will that you even breathed your stink that long.
A dopóki cię nie dopadną... pamiętaj, że taka była wola czerwonoskórego żebyś tak długo rozsiewał swój smród.
While relief aid is beginning to arrive, we are all aware of the significant problems that aid workers are facing in trying to get assistance to those that need it most.
Kiedy zaczyna napływać pomoc, wszyscy jesteśmy świadomi istotnych trudności, na jakie napotykają pracownicy organizacji pomocowych, którzy próbują nieść pomoc najbardziej potrzebującym.
oberwać po głowie
to get (also: to catch)
tuż po przebudzeniu dopadały mnie czarne myśli.
This is about consumers working together to get what they want out of the marketplace.
Konsumenci współpracują ze sobą, żeby zdobyć to czego potrzebują.
Nevertheless, Archie managed to get permission to do this.
Jednak Archiemu udało się zdobyć pozwolenie na zrobienie tego.
You could get something that looked like it or felt like it, but you couldn't get the same object back.
Można zdobyć coś, co wygląda podobnie, ale nie można odzyskać tego samego przedmiotu.
Very often when we change the Rules of Procedure our colleagues get worried about what is happening.
Bardzo często się zdarza, że gdy wprowadzamy zmiany do regulaminu, nasze koleżanki i koledzy ogarnia niepokój z powodu tego, co się dzieje.
to get (also: to catch, to suss)
volume_up
skapować {pf. v.} [coll.] (zrozumieć)
to get (also: to hustle)
to get (also: to understand)
volume_up
jarzyć {ipf. v.} [coll.]
2. "from sb"
to get
But for a son, he can only get the X chromosome from his mother.
Ale syn może odziedziczyć chromosom X tylko od matki.
Because a daughter can get one X from the father, one X from the mother, it's kind of diluted out.
Córka może odziedziczyć jeden chromosom X od ojca, a drugi od matki. ~~~ Wtedy jest mniej skoncentrowany.
They belonged to boys who would join business and inherit business from parents, and girls would be dolled up to get married.
Do tych, którzy wstępowali do biznesu lub dziedziczyli go od rodziców. ~~~ Dziewczyny wystrojone szły do ślubu.
We don't inherit an identity; we get to invent it.
Nie dziedziczymy osobowości, wymyślamy ją sobie.
3. colloquial
So we are starting to get a handle on this, but only just the beginnings.
Więc zaczynamy to wszystko rozumieć, ale są to dopiero początki.
People were starting to get an idea that dinosaurs were special.
Gdy zaczynali rozumieć, że dinozaury były wyjątkowe.
So do we really understand what it is, or are we trying to get what we think it is?
Tak więc czy naprawdę rozumiemy, co to jest czy próbujemy rozumieć, czym my myślimy, że to jest?
volume_up
skumać {pf. v.} [coll.]
4. "to understand", colloquial
to get (also: to twig)
volume_up
zajarzyć {vb} [coll.] (zrozumieć)
Now in our town, where the volunteers supplement a highly skilled career staff, you have to get to the fire scene pretty early to get in on any action.
. ~~~ Trzeba zjawić się przy pożarze błyskawicznie, żeby załapać się na cokolwiek.

Context sentences for "to get" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
Jeśli ten dzieciak po prawej się nie podnosi, wiemy, że doznał wstrząsu mózgu.
EnglishYou can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
EnglishIt's because they are preoccupied, asking themselves, "Should I get married or not?
Dlatego, że są zajęci ciągłym zadawaniem sobie pytań, "Czy powinienem się żenić?
EnglishThe mission of the two squadrons was to get rid of all the Scud missile launchers.
Zadaniem tych dwóch dywizjonów było pozbyć się wszystkich wyrzutni rakiet Scud.
EnglishThat will exert pressure on the industry to get these cars to consumers quickly.
Wywrze to presję na przemysł, aby szybko dostarczył te samochody konsumentom.
EnglishIf I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam lekarstwo w torebce/kieszeni!
EnglishHowever, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.
Jednak kiedy tam dotrzemy, może sie okazać, że powinniśmy zastanowić się dwa razy.
EnglishSo we get drawn back into human drama... and how important we think that is.
Więc musimy wrócić do świata dramatów...... zobaczyć w nim to co najważniejsze.
EnglishWomen should not get pregnant during treatment with Atripla and for 12 weeks
Pacjentki nie powinny zachodzić w ciążę podczas stosowania leku Atripla i przez
EnglishSuch credits can help people to get out of a crisis if they are capable of doing so.
Takie kredyty mogą pomóc ludziom wyjść z kryzysu, jeśli potrafią oni to zrobić.
EnglishNo pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
Pod żadnym pretekstem nie można obejść kluczowego wymogu dotyczącego przejrzystości.
EnglishThere is therefore an urgent need to find solutions and to get these implemented.
W związku z tym należy pilnie znaleźć rozwiązania i zrealizować te projekty.
EnglishSP: If you let fear get to you, then you're not going to be doing your job.
P: jeśli pozwolisz, by dopadł ciebie strach, wtedy nie wykonasz twojego zadania.
EnglishPerhaps Ben Zander and Bill Gates could get together and make an opera about AIDS.
Być może Ben Zander i Bill Gates mogliby się dogadać i stworzyć operę o AIDS.
EnglishNo head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
Żaden szef państwa czy rządu nie będzie wtedy ingerować w to rozporządzenie.
EnglishIf you accidentally get some in your eyes or nose, flush the area with water.
W razie przypadkowego dostania się proszku do oczu lub nosa należy spłukać je wodą.
EnglishGet a significant professional development benefit, and give your business a
Uzyskaj znaczne korzyści profesjonalnego rozwoju oraz zafunduj swojej firmie cenną
EnglishYou can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.
Zostaw moje auto w spokoju, weź swoje kije golfowe, i wypierdalaj do Stanów.
EnglishIf we did more of that, then perhaps we would get more of our policy right.
Gdybyśmy tak częściej czynili, być może nasza polityka działań byłaby trafniejsza
EnglishThese are questions to which we still need answers, and I hope that we will get them.
Są to pytania, które wciąż wymagają odpowiedzi, i mam nadzieję, że ją uzyskamy.