EN

to go [went|gone] {verb}

volume_up
The light that the fluorescence emits can go through tissue.
Światło emitowane przez fluorescencję potrafi przejść przez tkankę.
Then one by one, they were told they had to go to another building and give their sermon.
Każdemu powiedziano, że ma przejść do innego budynku i wygłosić swoje kazanie.
But what that woman had to go through was not exceptional; it happens all too often.
Ale co ta kobieta musiała przejść nie było niczym wyjątkowym; zdarza się to nazbyt często.
Do we go to the Member States and say that we cannot go any further?
Pójść do państw członkowskich i powiedzieć im, że nie da się pójść dalej?
Finally, on the question of migration, this could go in the wrong direction.
Na koniec sprawa migracji: mogłaby ona pójść w niewłaściwym kierunku.
If you want to go far, go together." ~~~ We need to go far, quickly.
Musimy pójść daleko, i to szybko.
In Afghanistan, people go to extraordinary lengths to be able to watch this program.
W Afganistanie ludzie muszą daleko iść, żeby obejrzeć ten program.
Should we go further towards a formal system of banking supervision?
Czy powinniśmy iść dalej w kierunku formalnego systemu nadzoru bankowego?
But if thou fear to go down, go thou with Purah thy servant down to the camp:
A jeźli się ty sam iść boisz, znijdźże z Farą, sługą twoim, do obozu.
Priests can't go around telling what they heard in confession.
Księża nie mogą chodzić i rozpowiadać co usłyszeli podczas spowiedzi.
Girls have been able to go to school only in the last few years.
Dziewczęta mogą chodzić do szkoły dopiero od kilku lat.
[So that] they go about naked without clothing, And being hungry they carry the sheaves.
Nagiemu dopuszczają chodzić bez odzienia, a o głodzie chowają tych, którzy ich snopy noszą.
Assuming you wanted to go to Hawaii, would you buy this package?
zakładając że chcecie jechać na Hawaje czy kupilibyście te wczasy?
We cannot go and oust presidents who are driven by crime.
Nie możemy tam jechać i obalać prezydentów, którymi steruje świat przestępczy.
Mr President, it is a disgrace, it is pathetic, to go to the opening ceremony of the Olympic Games.
To wstyd, to żałosne jechać na ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich.
A week ago, I had the chance to go to Ankara and speak with the Tekel employees.
W zeszłym tygodniu miałem okazję pojechać do Ankary i rozmawiać z pracownikami firmy Tekel.
Go to Cairo before the Council of Foreign Ministers.
Proszę pojechać do Kairu przed posiedzeniem Rady do Spraw Zagranicznych.
We want to go there to show the US authorities that we mean business.
Chcemy tam pojechać, by pokazać władzom amerykańskim, że traktujemy sprawę poważnie.
Of course, it is very difficult when you have to go from targets to tools.
Oczywiście, bardzo trudno jest przechodzić od celów do narzędzi.
No parent should have to go through the pain of losing a child.
Żaden rodzic nie powinien przechodzić przez cierpienie związane ze stratą dziecka.
The Member States that are making savings should not go about it unthinkingly.
Te państwa członkowskie, które dokonują oszczędności, nie powinny przechodzić obok tego bez zastanowienia.
You've got time to go off with those sluts!
Masz czas, żeby jeździć z tymi brudasami!
Now, "horsing" is going for a horse ride.
"Koniarzyć" to znaczy jeździć konno.
jeździć na karuzeli
And the prince, when they go in, shall go in in the midst of them; and when they go forth, they shall go forth [together].
A gdy oni wchodzić będą, książę między nimi wchodzić będzie; a gdy odchodzić będą, odejdzie.
I didn't want to go; I love my life.
Nie chciałem odchodzić: kochałem swoje życie.
przychodzić i odchodzić
to go (also: to proceed)
because hepatitis B infection can go undetected for a long period of time, it is possible that an
ponieważ zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B może przebiegać nierozpoznane przez
The two border guards discuss the final details; everything should go according to plan.
Obaj funkcjonariusze wymieniali ostatnie uwagi porządkowe – wszystko miało przebiegać bez zgrzytów.
This idea that there is a state of emergency but the elections should go ahead undisturbed does not hold water.
Idea, że mamy stan wyjątkowy, ale wybory powinny przebiegać bez zakłóceń, jest bez sensu.
The common currency cannot go on like this.
Wspólna waluta nie może nadal funkcjonować w ten sposób.
Europe must wake up and regulate immigration flows seriously: we cannot go on like this!
Europa musi się przebudzić i w poważny sposób zająć się regulacją strumieni migracji - dalej tak funkcjonować nie możemy!
She said, "Life's too short, I just can't keep going with this."
Powiedziała: „Życie jest za krótkie, po prostu nie mogę tak dalej funkcjonować.''
I should have gone through that yellow light."
Trzeba było przejechać na żółtym świetle".
One need only go for a drive on the roads of Belgium or the Netherlands to realise that the system has reached its limits.
Wystarczy przejechać się po drogach Belgii czy Holandii, aby zdać sobie sprawę, że system osiągnął swój kres.
Breaking into a hotel room is exactly how Nixon went down.
Na włamaniu do hotelu przejechał się Nixon.
to go
możesz je szybko włożyć i odjechać.
So Sennacherib king of Assyria departed, and went and returned, and dwelt at Nineveh.
Przetoż ruszywszy się odjechał i wrócił się Seneacheryb, król Assyryjski, a mieszkał w Niniwe.
So Sennacherib king of Assyria departed, and went and returned, and dwelt at Nineveh.
Przetoż ruszywszy się, odjechał, i wrócił się Sennacheryb, król Assyryjski, a mieszkał w Niniwie.
It's about five kilometers around, counting the dragonflies as I go, trying not to bump into people as I'm looking in the trees.
. ~~~ Liczyłem ważki, starając się nie wjeżdżać w ludzi.
The robot has local intelligence: it can flip itself over, can get itself into communication range, can go upstairs by itself, et cetera.
Robot ma pewną inteligencję: może odwrócić się do góry nogami, poszukać miejsca z dobrym zasięgiem, może wjeżdżać po schodach i tak dalej.
And they're going up these giant escalators on their way to their jobs.
wjeżdżają wielkimi schodami w drodze do pracy.
We are building walls and we are going to choose who is allowed to enter: we are going to choose the people we need.
Budujemy mury i będziemy wybierać, kto może wjechać: będziemy wybierać ludzi, którzy są nam potrzebni.
And as we started to go through the desert, the Jeep broke down.
Kiedy wjechaliśmy na pustynię, dżip się zepsuł.
Festus therefore, having come into the province, after three days went up to Jerusalem from Caesarea.
Tedy Festus wjechawszy na państwo, po trzech dniach przyjechał do Jeruzalemu z Cezaryi.
schować się do jamy
to go (also: to run)
and, when you had to go look for a child, hang wash on the line, or run down to the grocery store on the corner,
lub, gdy trzeba było odszukać zagubione dziecko rozwiesić pranie czy pobiec do spożywczego na rogu,
To ja sam pobiegnę do sklepu!
Those who profit from exploitation of desperate or manipulated people within the grey economy must not go unpunished.
Ci, którzy czerpią zyski z wykorzystywania osób zdesperowanych lub będących obiektem manipulacji w szarej strefie, nie mogą uchodzić bezkarnie.
to go (also: to proceed)
volume_up
przebiec {vb} (dokonać się)
As far as I am concerned, it could all have gone a bit faster, and it is unfortunate that he was so seriously held back.
Osobiście uważam, że wszystko to mogłoby przebiec troszkę szybciej, ale poseł sprawozdawca napotkał niestety bardzo poważne przeszkody.
PL

go {pronoun}

volume_up
go (also: mu)
Oko, które go widziało, nie ogląda go więcej, i nie ujrzy go więcej miejsce jego.
The eye which saw him shall see him no more; Neither shall his place any more behold him.
Chwalcie go na bębnie, i na piszczałce; chwalcie go stronach i na organach.
Praise him with timbrel and dance: Praise him with stringed instruments and pipe.
A przyniósłszy go na koniach, pochowali go z ojcami jego w mieście Judzkiem.
And they brought him upon horses, and buried him with his fathers in the city of Judah.

Context sentences for "to go" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - (CS) Mr President, there are moments when I go beyond mere amazement.
autor - (CS) Panie Przewodniczący! Są momenty, gdy nie mogę wyjść ze zdumienia.
EnglishAs there is no immediate deadline, we should go about it in a reasonable manner.
Ponieważ nie ma terminu ostatecznego, powinniśmy to zrobić we właściwy sposób.
EnglishAnd he said unto Jehoshaphat, Wilt thou go with me to battle to Ramoth-gilead?
Przetoż rzekł do Jozafata: Pociągnieszże ze mną na wojnę przeciwko Ramot Galaad?
EnglishGo ye, and stand and speak in the temple to the people all the words of this Life.
Idźcież, a stawiwszy się, mówcie do ludu w kościele wszystkie słowa tego żywota.
EnglishI believe that the environmental disaster that struck Romania cannot go unheeded.
Uważam, że klęska żywiołowa, która dotknęła Rumunię, nie może zostać zlekceważona.
EnglishIt is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
To niedorzeczne, że jedna czwarta miejsc w parlamencie zostanie oddana wojsku.
EnglishSo I would say to you: there is a good area for you to work on - go on, I dare you!
Mogę panu powiedzieć: macie duże pole do działania, a więc działajcie, zachęcam!
EnglishIf you go to the safari parks on Saturn or Jupiter, you will be disappointed.
Jeśli udacie się do parków safari na Saturnie lub Jowiszu, to się rozczarujecie.
EnglishAnd then he asked them to go away and work on those problems that they’d brought.
Po czym odesłał ich do domu, aby popracowali nad problemami, które przynieśli.
EnglishIt has been covered adequately and I do not need to go into detail about it now.
Powiedziano wystarczająco wiele i nie muszę zagłębiać się w szczegóły w tym temacie.
EnglishWe want to go one step further, namely to introduce two weeks of paternity leave.
Chcemy pójść o krok dalej, a mianowicie wprowadzić dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.
EnglishWe cannot allow that to go on, because Solvit provides us with an excellent service.
Nie możemy dopuścić, aby tak było nadal, bo SOLVIT zapewnia nam znakomitą pomoc.
English(DE) Madam President, I will go straight to the Commissioner for clarification.
(DE) Pani przewodnicząca! Zwrócę się od razu o wyjaśnienie do pana komisarza.
EnglishThe balconies all move to go between those configurations, but they also disappear.
Wszystkie balkony przesuwają się pomiędzy tymi konfiguracjami, ale także znikają.
EnglishIt is not possible, at this point, to go into all the proposals that were made.
Omówienie wszystkich przedłożonych propozycji nie jest na tym etapie możliwe.
EnglishPutting it simply, nobody wants the lights to go out in their children's homes.
Nikt nie chce, żeby ich dzieciom zgasły światła w domu - mówiąc kolokwialnie.
EnglishAnd Jonathan answered Saul, David earnestly asked leave of me to go to Beth-lehem:
Odpowiedział Jonatan Saulowi: Usilnie mię prosił Dawid, aby szedł do Betlehem;
EnglishAnd Saul took him that day, and would let him go no more home to his father's house.
I wziął go Saul dnia onego, ani mu dopuścił, żeby się wracał do domu ojca swego.
EnglishThe result of which is that everywhere I go now, people treat me like I'm doomed.
I teraz gdziekolwiek się pojawię ludzie traktują mnie jakbym była przeklęta.
EnglishBut if we do take account of it, then I think it will go much more smoothly.
Ale jeśli weźmiemy ją pod uwagę, to sądzę, że pójdzie znacznie bardziej gładko.