"to go for" translation into Polish

EN

"to go for" in Polish

EN to go for
volume_up
{verb}

to go for (also: to enjoy, to go in for, to like)
For inspiration, go to one of our festivals, go online, drop us a line.
Po inspirację idźcie na jeden z naszych festiwali, lub napiszcie w Internecie.
Check with your doctor before you go or go to the World Health Organization website.
Zanim wyjedziesz, zasięgnij informacji u lekarza lub zajrzyj na stronę Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
If you go to the safari parks on Saturn or Jupiter, you will be disappointed.
Jeśli udacie się do parków safari na Saturnie lub Jowiszu, to się rozczarujecie.
to go for
to go for
volume_up
przepadać {ipf. v.}
to go for (also: to choose, to co-opt, to elect, to name)
volume_up
wybrać {pf. v.}
This is good news for Czech consumers wanting to go on holiday.
Są to dobre wiadomości dla czeskich konsumentów pragnących wybrać się na wakacje.
Why would you ever want to go by yourself in your own car?
Bo i dlaczego mielibyście wybrać samotną jazdę własnym samochodem?
You can also select the file and go to the More drop-down menu to find this option.
Możesz także wybrać plik i przejść do menu rozwijanego Więcej, aby tam odnaleźć tę opcję.

Context sentences for "to go for" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - (CS) Mr President, there are moments when I go beyond mere amazement.
autor - (CS) Panie Przewodniczący! Są momenty, gdy nie mogę wyjść ze zdumienia.
EnglishAs there is no immediate deadline, we should go about it in a reasonable manner.
Ponieważ nie ma terminu ostatecznego, powinniśmy to zrobić we właściwy sposób.
EnglishAnd he said unto Jehoshaphat, Wilt thou go with me to battle to Ramoth-gilead?
Przetoż rzekł do Jozafata: Pociągnieszże ze mną na wojnę przeciwko Ramot Galaad?
EnglishGo ye, and stand and speak in the temple to the people all the words of this Life.
Idźcież, a stawiwszy się, mówcie do ludu w kościele wszystkie słowa tego żywota.
EnglishI believe that the environmental disaster that struck Romania cannot go unheeded.
Uważam, że klęska żywiołowa, która dotknęła Rumunię, nie może zostać zlekceważona.
EnglishIt is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
To niedorzeczne, że jedna czwarta miejsc w parlamencie zostanie oddana wojsku.
EnglishSo I would say to you: there is a good area for you to work on - go on, I dare you!
Mogę panu powiedzieć: macie duże pole do działania, a więc działajcie, zachęcam!
EnglishIf you go to the safari parks on Saturn or Jupiter, you will be disappointed.
Jeśli udacie się do parków safari na Saturnie lub Jowiszu, to się rozczarujecie.
EnglishAnd then he asked them to go away and work on those problems that they’d brought.
Po czym odesłał ich do domu, aby popracowali nad problemami, które przynieśli.
EnglishIt has been covered adequately and I do not need to go into detail about it now.
Powiedziano wystarczająco wiele i nie muszę zagłębiać się w szczegóły w tym temacie.
EnglishWe want to go one step further, namely to introduce two weeks of paternity leave.
Chcemy pójść o krok dalej, a mianowicie wprowadzić dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.
EnglishWe cannot allow that to go on, because Solvit provides us with an excellent service.
Nie możemy dopuścić, aby tak było nadal, bo SOLVIT zapewnia nam znakomitą pomoc.
English(DE) Madam President, I will go straight to the Commissioner for clarification.
(DE) Pani przewodnicząca! Zwrócę się od razu o wyjaśnienie do pana komisarza.
EnglishThe balconies all move to go between those configurations, but they also disappear.
Wszystkie balkony przesuwają się pomiędzy tymi konfiguracjami, ale także znikają.
EnglishIt is not possible, at this point, to go into all the proposals that were made.
Omówienie wszystkich przedłożonych propozycji nie jest na tym etapie możliwe.
EnglishPutting it simply, nobody wants the lights to go out in their children's homes.
Nikt nie chce, żeby ich dzieciom zgasły światła w domu - mówiąc kolokwialnie.
EnglishAnd Jonathan answered Saul, David earnestly asked leave of me to go to Beth-lehem:
Odpowiedział Jonatan Saulowi: Usilnie mię prosił Dawid, aby szedł do Betlehem;
EnglishAnd Saul took him that day, and would let him go no more home to his father's house.
I wziął go Saul dnia onego, ani mu dopuścił, żeby się wracał do domu ojca swego.
EnglishThe result of which is that everywhere I go now, people treat me like I'm doomed.
I teraz gdziekolwiek się pojawię ludzie traktują mnie jakbym była przeklęta.
EnglishBut if we do take account of it, then I think it will go much more smoothly.
Ale jeśli weźmiemy ją pod uwagę, to sądzę, że pójdzie znacznie bardziej gładko.