EN grass
volume_up
{noun}

1. general

grass
and they shall spring up among the grass, as willows by the watercourses.
I rozkrzewią się jako między trawą, i jako wierzby przy ciekących wodach.
The grass withereth, the flower fadeth, because the breath of Jehovah bloweth upon it; surely the people is grass.
Trawa usycha, kwiat opada; skoro wiatr Pański powionie nań; zaprawdęć ludzie są tą trawą.
For they shall soon be cut down like the grass, And wither as the green herb.
Bo jako trawa prędko podcięci będą, a jako liście zielone opadną.
grass (also: lawn)
grass
grass (also: snitch, fink, snout)
grass (also: sward)

2. British English, pejorative

grass (also: stool pigeon, snooper, snitch, fink)
volume_up
kabel {m} [fig.]
grass (also: stool pigeon, snooper, snitch, fink)
volume_up
gumowe ucho {n} [pej.] [idiom]

Context sentences for "grass" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should support a grass-roots approach, which should be flexible and integrated.
Należy wspierać podejście oddolne, które powinno być elastyczne i zintegrowane.
EnglishAnd I will give grass in thy fields for thy cattle, and thou shalt eat and be full.
Dam też trawę na polach twoich, dla bydła twojego, i będziesz jadł, a najesz się.
EnglishThat will take account of the need to strengthen the grass-root sports sector.
Będą one uwzględniały konieczność wzmocnienia sektora sportu lokalnego.
EnglishThat is according to the IEA, not a green grass-root organisation.
Te dane pochodzą z IEA, niebędącej organizacją społeczna organizacją ekologiczną.
EnglishBehold now, behemoth, which I made as well as thee; He eateth grass as an ox.
Jemuć pastwę góry przynoszą, a wszystek zwierz polny tam igra.
EnglishYea, the hind also in the field calveth, and forsaketh [her young], because there is no grass.
Owszem i łani, co na polu porodziła, opuści; bo na polu trawy nie będzie.
EnglishThese are the countries that raise their herds most sustainably based on grass.
Są to kraje, które zwiększają swoje stada w najbardziej zrównoważony sposób, w oparciu o zasoby trawy.
EnglishThus they changed their glory For the likeness of an ox that eateth grass.
I odmienili chwałę swą w podobieństwo wołu, jedzącego trawę.
EnglishMy days are like a shadow that declineth; And I am withered like grass.
Dla rozgniewania twego, i dla zapalczywości gniewu twego; albowiem podniósłszy mię porzuciłeś mię.
EnglishBut look at it from the point of view of the grass, now.
Ale spójrzmy znów na to oczyma trawy. ~~~ Co się z nią dzieje w tym procesie?
EnglishWhen I stood there in the grass, it's hot -- not even the sound of insects -- just this waving grass.
Stojąc w trawie, w upale, nie słyszało się owadów, jedynie falującą trawę.
EnglishThis is a grass-roots vision that represents a fundamental contribution to the European social model.
Oto oddolna wizja, która zasadniczo wpływa na kształt europejskiego modelu społecznego.
EnglishThou shalt know also that thy seed shall be great, And thine offspring as the grass of the earth.
Doznasz też, iż rozmnożone będzie nasienie twoje, a potomstwo twoje będzie jako ziele ziemi.
EnglishAnd we'll perform this Boolean operation because we really love yellow and tapirs on green grass.
Wykonamy tę operację boolowską, ponieważ uwielbiamy kolor żółty i tapiry na zielonej trawie.
EnglishSo you're out in the woods, or you're out in the pasture, and you see this ant crawling up this blade of grass.
Jesteś w lesie lub na pastwisku, i widzisz mrówkę ciągnącą pod górę źdźbło trawy.
EnglishThat's cellulosic, second generation biofuels from prairie grass.
Tyle o celulozie, druga generacja biopaliw z trawy preriowej.
EnglishWhat happens to the grass when you do this?
Ogrodnicy wiedzą, że istnieje coś co nazywamy stosunkiem korzeni do pędów.
EnglishNow there was much grass in the place.
A było trawy dość na onemże miejscu, i usiadło mężów w liczbie około pięciu tysięcy.
EnglishLocal, grass-roots knowledge is an asset for us.
Ważnym dobrem jest dla nas lokalna wiedza zwykłych obywateli.
EnglishSo, let us kick this very much into the long grass for the future.
Odłóżmy więc ten temat daleko w przyszłość.