"gravity" translation into Polish

EN

"gravity" in Polish

EN gravity
volume_up
{noun}

gravity (also: gravitation)
Representing that eight and a half minutes that it takes light and gravity to connect the two.
Przedstawia osiem i pół minuty, czas, w którym wiążą je światło i grawitacja.
The gravity of the asteroid pulls on the probe, and the probe has a couple of tons of mass.
Grawitacja asteroidy przyciąga sondę, a ta ma masę kilku ton.
You've got gravity, you've got the centrifugal force, you've got the fluid dynamics.
Grawitacja, siła odśrodkowa, dynamika płynu.
The gravity of the situation has been accurately described.
Powaga sytuacji została dokładnie scharakteryzowana.
Theme one is the gravity and permanence of the threat.
Temat pierwszy - powaga i stały charakter zagrożenia.
We do not underestimate the gravity of the military campaign in Georgia.
Nie lekceważymy powagi sytuacji związanej z kampanią wojskową w Gruzji.
gravity (also: severity)
gravity
Zaczynam czuć ciążenie.

Context sentences for "gravity" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt that point Europe will be itself resetting its political centre of gravity.
W tej sytuacji sama Europa zmieni położenie swego politycznego środka ciężkości.
EnglishErbitux may be administered via a gravity drip, an infusion pump or a syringe pump.
Erbitux można podawać za pomocą wlewu kroplowego, pompy infuzyjnej lub pompy strzykawkowej.
EnglishEinstein had already used up space and time, warps and curves, to describe gravity.
Dla Kaluzy odpowiedzią były dodatkowe wymiary przestrzeni.
EnglishThese deaths are a reminder of the gravity of the security situation in this region.
Śmierć tych ludzi przypomina nam, jak ciężka jest sytuacja pod względem bezpieczeństwa w tym regionie.
EnglishSo once you have gravity, here's this -- increase the speed by something, increase the ship's speed.
Zwiększę trochę prędkość rakiety. ~~~ Zwiększę trochę prędkość rakiety.
EnglishIt switches, so what's upside down is right side up when you go to artificial gravity mode.
Przemieszcza się, więc co było do góry nogami, wraca na miejsce, kiedy włączy się sztuczną grawitację.
EnglishUse a gravity drip or an infusion pump for administration.
Do podania leku należy wykorzystać wlew kroplowy lub pompę infuzyjną.
EnglishThere was no software that could extrude these complex net forms and model them with gravity.
Nie było oprogramowania, które mogłoby wytłoczyć te złożone siatkowate formy i uformować je ciężarem.
EnglishWe spent 11 years getting FAA approval to do zero gravity flights.
Pozwolenie FAA na loty w nieważkości zdobywaliśmy 11 lat.
EnglishThere are a few peaks that are a part in 10,000, and then over billions of years, gravity just pulls in.
Fluktuacje są częścią 100 000, kilka większych częścią 10 000.
EnglishI need not go into detail about the gravity of accidents involving heavy goods vehicles.
Nie muszę tu szczegółowo przedstawiać poważnych konsekwencji wypadków z udziałem pojazdów przewożących towary ciężkie.
EnglishAnd these things don't stay in the center of gravity, but over time, they gravitate there.
Większość z przedmiotów osobistych nie znajduje się bezpośrednio w tym miejscu, ale z czasem tam właśnie je umieścisz.
English. ~~~ With, you know, of course, there's the gravity brain.
I mówiła o siedmiowymiarowych, odwróconych wszechświatach, które mają mózg grawitacyjny.
EnglishThat is this new idea about how gravity actually works.
powstałą w środowisku zakrzywionym obecnością Słońca.
EnglishThey started with Cinematch, and they've tried a bunch of others -- there's Dinosaur Planet; there's Gravity.
Zaczęło się od Cinematch'u, potem przyszła kolej na resztę. ~~~ Jest przecież Dinosaur Planet i Gravity.
EnglishIt is the centre of gravity for trade and investment worldwide and will remain so for many years to come.
Stanowi on środek ciężkości handlu i inwestycji na całym świecie i to się w nadchodzących latach nie zmieni.
EnglishBut it did lead to Newton discovering gravity.
Ale to doprowadziło do tego, że Newton odkrył grawitację.
EnglishWithin the first second, energy itself shatters into distinct forces including electromagnetism and gravity.
W pierwszej sekundzie energia rozpada się na na różne oddziaływania, w tym elektromagnetyczne i grawitacyjne.
EnglishIn the same way, our lives are dominated by gravity but are almost oblivious to the force of surface tension.
Nasze życie jest zdominowane przez grawitację, ale praktycznie nie odczuwamy napięcia powierzchniowego cieczy.
EnglishThis equation, though, allows you to calculate everything -- other than gravity -- that happens in the universe.
Jakkolwiek to równianie pozwala na obliczenie wszystkiego - oprócz grwaitacji - co dzieje się we wszechświecie.