EN ground
volume_up
{noun}

ground (also: earth, land, soil)
It is not under control the mafia needs to be, but under the ground.
Mafia musi być nie pod kontrolą, ale pod ziemią.
The ground was literally shaking under our feet.
Ziemia dosłownie zatrzęsła się pod naszymi stopami.
I connected high speed internet to it -- it's about three feet off the ground -- turned it on and left it there.
Podłączyłem szybki internet -- około metr nad ziemią -- włączyłem i zostawiłem.
ground (also: base, basis)
If the ground is not properly prepared, there will be no harvest.
Jeżeli grunt nie jest dobrze przygotowany, nie będzie żadnych plonów.
The rulings took away the ground of equal treatment from under our feet.
Wyroki usunęły nam spod stóp grunt, czyli równe traktowanie.
It might perhaps be useful to prepare the ground for better cooperation among the EU institutions.
Być może warto byłoby przygotować grunt do lepszej współpracy wśród instytucji Unii Europejskiej.
That move may be based on grounds of swiftness and unity in decision making.
Podstawą do podjęcia takiej decyzji mogła być szybkość i jednomyślność w podejmowaniu decyzji.
Humanitarian principles and the desire for global balance provide plausible grounds for this.
Zasady humanitarne i chęć osiągnięcia globalnej równowagi są dla niej odpowiednią podstawą.
National security cannot be used as grounds for abolishing fundamental civil rights.
Bezpieczeństwo narodowe nie może być wykorzystywane jako podstawa do pozbawiania ludzi ich fundamentalnych praw.
ground (also: area, land, premises, region)
Wyprowadź go poza teren.
Of course, they need to resolve the situation on the ground themselves.
Oczywiście problem w terenie muszą rozwiązać sami.
This requires concrete action; it requires action on the ground, to give hope to the moderates.
Wymaga to konkretnych działań; wymaga działań w terenie, aby dać nadzieję umiarkowanym.
ground (also: mortar, plaster, seasoning)
ground
As such, I applaud the decision of the Commission to respond decisively following the compulsory grounding of the European air transport sector.
W związku z tym cieszę się, że Komisja skłoniła się ku zdecydowanej reakcji na przymusowe uziemienie europejskiego sektora transportu lotniczego.
High costs were incurred, not only through the grounding of air traffic itself, but also because assistance had to be provided to stranded passengers.
Powstały wysokie koszty, nie tylko ze względu na uziemienie samego ruchu lotniczego, ale również z uwagi na konieczność zapewnienia pomocy opuszczonym pasażerom.
ground (also: seabed)
(Laughter) Another rock came into the Earth's atmosphere and this one blew up above the ground, several miles up above the surface of the Earth.
(Śmiech) Kolejna skała wpadła do atmosfery ziemskiej i eksplodowała zanim sięgnęła gruntu, kilka kilometrów nad powierzchnią Ziemi.

Context sentences for "ground" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.
To pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.
EnglishRare earth elements are, of course, rare on the market, but not in the ground.
Metale ziem rzadkich występują oczywiście rzadko na rynku, ale nie w przyrodzie.
EnglishGround handling services make a key contribution to aviation safety and security.
Usługi obsługi naziemnej mają kluczowy wkład w bezpieczeństwo i ochronę lotnictwa.
EnglishAnd all the people came into the forest; and there was honey upon the ground.
Tedy wszystek lud onej ziemi przyszedł do lasu, gdzie było wiele miodu na ziemi.
EnglishHowever, it is also vitally important to finance practical measures on the ground.
Niezwykle istotne jednak jest również finansowanie praktycznych działań u podstaw.
EnglishWhat is needed now is for promises to be turned into action on the ground.
Teraz potrzebujemy przekształcenia obietnic w działania na szczeblu podstawowym.
EnglishIt turns out that these things don't have to hit the ground to do a lot of damage.
Takie obiekty wcale nie muszą spaść na ziemię, by spowodować ogromne szkody.
EnglishThe organisations on the ground are warning us of the risk of ethnic conflict.
Miejscowe organizacje ostrzegają nas o ryzyku wybuchu konfliktu etnicznego.
EnglishThat is why it makes it so difficult to try to find common ground to get solutions.
Dlatego też tak trudno jest znaleźć wspólne punkty i opracować rozwiązania sytuacji.
EnglishThe treaties (primary legislation) are the basis or ground rules for all EU action.
Traktaty (prawo pierwotne) stanowią podstawę lub główne zasady wszystkich działań UE.
EnglishIt is necessary to take account of the reality on the ground. Of course it is.
Konieczne jest oczywiście uwzględnienie rzeczywistej sytuacji na miejscu..
EnglishIn this framework too, we are looking for common ground on human rights.
W ramach tej umowy szukamy także wspólnej płaszczyzny w zakresie praw człowieka.
EnglishReforms have ground to a halt and those implemented are basically dead letter.
Reform zaniechano, natomiast te wdrożone podlegają zasadniczo martwym przepisom prawa.
EnglishAnd her gates shall lament and mourn; and she shall be desolate and sit upon the ground.
I zasmucą się, a płakać będą bramy jego, a spustoszony na ziemi siedzieć będzie.
EnglishThe tablets must be administered whole and should not be divided, broken or ground up.
Tabletki należy podawać w całości, nie należy ich dzielić, łamać ani miażdżyć.
EnglishThis puts the European idea at risk and allows narrow-minded nationalism to gain ground.
To zagrożenie dla idei europejskiej i zachęta dla ograniczającego nacjonalizmu.
EnglishThe EU needs modern ground rules and the Treaty of Lisbon will provide us with them.
UE potrzebuje jako fundamentu nowoczesnych zasad, a traktat lizboński je nam zapewni.
EnglishThey're typically buried in the ground. ~~~ And the innovation is moving very rapidly.
Zwykle zakopuje się je w ziemi, a udoskonalanie posuwa się w bardzo szybkim tempie.
EnglishAnd other fell into the good ground, and grew, and brought forth fruit a hundredfold.
A drugie padło na ziemię dobrą, a gdy wzeszło, przyniosło pożytek stokrotny.
EnglishI believe the three-year debate was very helpful to prepare the ground.
Uważam, że trzyletnia debata była bardzo przydatna przy przygotowywaniu podstaw.