"guise" translation into Polish

EN

"guise" in Polish

EN guise
volume_up
{noun}

The new Ecolabel will take on a new guise in terms of its look and content.
Nowy wspólnotowy program oznakowania ekologicznego przybierze nową postać jeśli chodzi o wygląd i treść.
In the past, far-right extremists concealed their faces under various different masks and guises.
W przeszłości skrajnie prawicowi ekstremiści skrywali swoje twarze pod różnymi maskami i postaciami.
guise (also: condition, form, mold, pattern)
Another form of populism involves making proposals under the guise of Europeanism when we know that they have no chance at all of being approved.
Jeszcze inną formą populizmu jest tworzenie wniosków pod przykrywką europeizmu, gdy doskonale wiemy, że nie ma najmniejszej szansy na ich zaakceptowanie.
Roma, migrants and all those who are 'different' still face discrimination in many guises in employment, education and housing.
Romowie, migranci i wszyscy ci, którzy są "inni” są nadal ofiarami dyskryminacji w wielu formach w kontekście zatrudnienia, edukacji i gospodarki mieszkaniowej.
guise (also: appearance, semblance)
(DE) Mr President, very many measures have been adopted under the guise of combating terrorism in recent years, including by the Council.
(DE) Panie przewodniczący! Pod pozorem walki z terroryzmem w ostatnich latach przyjęto, w tym również na forum Rady, bardzo liczne środki.
Cooperation between the EU and ΝΑΤΟ is being stepped up under the guise of military missions, supposedly non-military police and legal forces.
Współpraca między UE a NATO ulega wzmocnieniu pod pozorem misji wojskowych, rzekomo niewojskowej policji i służb prawnych.
The occupation and annexation of the Baltic states in 1940 was not typical, as it had been attempted to cover it up under the guise of social liberation.
Okupacja i aneksja krajów bałtyckich w 1940 r. nie była typowa, ponieważ próbowano ją zakamuflować pod pozorem wyzwolenia społecznego.
guise (also: mask, passe-partout)
In the past, far-right extremists concealed their faces under various different masks and guises.
W przeszłości skrajnie prawicowi ekstremiści skrywali swoje twarze pod różnymi maskami i postaciami.
guise
We have had enough of having dictatorships being forced on us, always under the guise of democracy.
Mamy już dość narzucanych nam - zawsze pod przykrywką demokracji - dyktatur.
Under the guise of combating extremism, it actually gives the authorities complete freedom in this unfair fight.
Pod przykrywką zwalczania ekstremizmu w rzeczywistości daje ona władzom kompletną swobodę działania w tej niesprawiedliwej walce.
. - (FI) Mr President, it is regrettable that there are so many different conflicts in the world dressed up in the guise of religion.
Należy wyrazić ubolewanie, że na świecie występuje tak wiele konfliktów wywoływanych pod przykrywką religii.

Synonyms (English) for "guise":

guise

Context sentences for "guise" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a Social Democrat I condemn dictatorships whatever their guise.
Jako socjaldemokratka potępiam wszystkie dyktatury bez względu na ich pozory.
EnglishIt is great to have you back here, albeit in a different guise.
Miło jest widzieć tu panią z powrotem, choć występuje pani w innym charakterze.
EnglishUltimately, what we have now are guidelines in the guise of a directive.
Mamy ostatecznie zbiór wytycznych przypominający dyrektywę.
EnglishA mixture of red and white wine in the guise of rosé?
Do picia mieszanki czerwonego i białego wina udającej wino różowe?
EnglishCooperation between the EU and ΝΑΤΟ is being stepped up under the guise of military missions, supposedly non-military police and legal forces.
Współpraca między UE a NATO ulega wzmocnieniu pod pozorem misji wojskowych, rzekomo niewojskowej policji i służb prawnych.
EnglishHe is not a political man, but in this guise he has given us the institution for democracy, from where we can rise.
Nie był politykiem. ~~~ A mimo to przyczynił się do tego, że powstały tu instytucje demokratyczne. ~~~ Mieliśmy od czego zacząć. ~~~ Dlatego to było tak ważne.
English(DE) Mr President, very many measures have been adopted under the guise of combating terrorism in recent years, including by the Council.
(DE) Panie przewodniczący! Pod pozorem walki z terroryzmem w ostatnich latach przyjęto, w tym również na forum Rady, bardzo liczne środki.
EnglishThe occupation and annexation of the Baltic states in 1940 was not typical, as it had been attempted to cover it up under the guise of social liberation.
Okupacja i aneksja krajów bałtyckich w 1940 r. nie była typowa, ponieważ próbowano ją zakamuflować pod pozorem wyzwolenia społecznego.
EnglishMr Stoiber's attack on nature conservation in Europe was conducted in exactly the same way, under the guise of 'simplification'.
Atak posła Edmunda Stoibera na inicjatywy związane z ochroną przyrody w Europie został przeprowadzony dokładnie na tej samej zasadzie - pod pozorem 'uproszczenia'.
EnglishIt is a fantasy created to ease the way for legislation that is favourably inclined towards immigration and immigrants under the guise of a semblance of repression.
Jest to fantazja stworzona po to, by utorować drogę prawodawstwu przychylnemu imigracji i imigrantom pod pozorem rzekomych represji.
EnglishThe imposition of martial law in the guise of emergency rule is an underhand attempt to destabilise Pakistan for the personal ambition of one man.
Wprowadzenie stanu wojennego pod płaszczykiem stanu wyjątkowego jest pokrętną próbą destabilizacji Pakistanu dla zaspokojenia ambicji jednego człowieka.
EnglishUnder the guise of adaptation to the digital environment, the Commission has introduced confusion into the European system of author's rights and related rights.
Pod płaszczykiem dostosowania do środowiska cyfrowego Komisja wprowadziła zamieszanie w europejski system praw autorskich i praw pokrewnych.
EnglishThat is, we should not have a Trojan horse, under the guise of the so-called principle of subsidiarity, posing a threat to the sovereignty of the Member States.
Oznacza to, że nie powinniśmy wprowadzać konia trojańskiego pod pozorem tak zwanej zasady pomocniczości, zagrażając suwerenności państw członkowskich.
EnglishFurthermore, many third countries are attempting to bring their banana production onto the European market duty-free under the guise of 'customer-specific treatment'.
Ponadto wiele państw trzecich stara się wprowadzić banany własnej produkcji na bezcłowy rynek europejski pod pozorem "postępowania przyjaznego dla klienta”.
EnglishHowever, I cannot identify with some of the propositions and proposals, which lean towards giving additional power to the state under the guise of consumer protection.
Niemniej jednak nie mogę uznać niektórych postulatów i wniosków, które idą w kierunku przyznania dodatkowych uprawnień państwu pod pozorem troski o ochronę konsumentów.
EnglishThe government is widely accused of restoring authoritarian rule under the guise of democracy, with mafia-type control of business activities and a deteriorating economy.
Dość powszechne są zarzuty powrotu do rządów autorytarnych przy zachowaniu pozorów demokracji, mafijne metody kontroli działalności gospodarczej i pogarszanie się sytuacji ekonomicznej.
EnglishIn this guise of living object approach, I like the idea of a kind of invisible design, as if the function of the object exists in a kind of invisible field just around the objects themselves.
W tym podejściu do pozornie żywych przedmiotów, podoba mi się rodzaj niewidzialnego projektu. ~~~ Tak jakby funkcja przedmiotu istniała w niewidzialnym polu otaczającym przedmiot.
EnglishHowever, particular interest groups, lobbies that do not represent the common good, should not be allowed to infiltrate the legislative process under the guise of a dialogue with civil society.
Nie należy jednak pozwolić różnym grupom interesów, lobby, które nie reprezentują dobra ogółu, wnikać do procesu legislacyjnego pod płaszczykiem dialogu ze społeczeństwem obywatelskim.