"haste" translation into Polish

EN

"haste" in Polish

EN haste
volume_up
{noun}

This further highlights the undue haste with which the German authorities acted.
Jest to kolejny dowód na niesłuszny pośpiech w działaniu niemieckich władz.
Also, the undue haste to get an agreement could lead to bad legislation.
Również niepotrzebny pośpiech, by zawrzeć porozumienie, mógł doprowadzić do złego prawodawstwa.
Perhaps, however, for this very reason, there has been a certain amount of haste in sealing the agreement.
Jednak być może z tego właśnie powodu przy przypieczętowaniu umowy pojawił się pewien pośpiech.
haste
volume_up
gwałt {m} [coll.] (pośpiech)

Synonyms (English) for "haste":

haste

Context sentences for "haste" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI oppose that because it would be to act in haste without scientific evidence.
Jestem jej przeciwny, ponieważ byłoby to pośpieszne działanie bez dowodów naukowych.
EnglishTherefore do my thoughts give answer to me, Even by reason of my haste that is in me.
Do tego mię myśli moje przywodzą, abym odpowiedział; przetożem się pospieszył.
EnglishThen the king arose very early in the morning, and went in haste unto the den of lions.
Tedy król wstawszy bardzo rano na świtaniu z kwapieniem poszedł do dołu lwiego;
EnglishThen the king said, Cause Haman to make haste, that it may be done as Esther hath said.
I rzekł król: Zawołajcie co rychlej Hamana, aby dosyć uczynił woli Estery.
EnglishBut be not thou far off, O Jehovah: O thou my succor, haste thee to help me.
Rozdzielili odzienie moje między się, a o szaty moje los miotali.
EnglishI agree we want to reinforce our safety culture, but let us not act in haste.
Popieram chęć wzmocnienia naszej kultury bezpieczeństwa, ale nie powinniśmy działać w pośpiechu.
EnglishAnd they came with haste, and found both Mary and Joseph, and the babe lying in the manger.
A tak spiesząc się, przyszli i znaleźli Maryję i Józefa, i ono niemowlątko leżące w żłobie.
EnglishThy children make haste; thy destroyers and they that made thee waste shall go forth from thee.
Pospieszą się do ciebie synowie twoi, a ci, którzy cię burzyli i kazili, odejdą od ciebie.
EnglishAnd Mary arose in these days and went into the hill country with haste, into a city of Judah;
Tedy wstawszy Maryja w onych dniach, poszła w górną krainę z kwapieniem do miasta Judzkiego.
EnglishUrgency does not mean haste, and it certainly does not exclude taking time for joint reflection.
Pilność nie oznacza pośpiechu i z pewnością nie wyklucza wspólnej, pogłębionej refleksji.
EnglishFor their feet run to evil, And they make haste to shed blood.
Albowiem nogi ich ku złemu bieżą, i spieszą się na wylanie krwi.
EnglishAnd Jonathan cried after the lad, Make speed, haste, stay not.
I wołał Jonatan za chłopcem: Spiesz się co najrychlej, nie stój.
English[Make haste], O God, to deliver me; Make haste to help me, O Jehovah.
Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy na wspominamie.
EnglishA faithful man shall abound with blessings; But he that maketh haste to be rich shall not be unpunished.
Mąż wierny przyczyni błogosławieństwa; ale kto się prędko chce zbogacić, nie bywa bez winy.
EnglishWe should be working on the principle of caution rather than haste.
Powinniśmy raczej działać ostrożnie niż z pośpiechem.
EnglishI made haste, and delayed not, To observe thy commandments.
Śpieszę się, a nie omieszkuję przestrzegać rozkazań twoich.
Englishfor I have neither brought my sword nor my weapons with me, because the king's business required haste.
bom ani miecza mego, ani żadnej broni mojej nie wziął w rękę moję, gdyż słowo królewskie przynaglało.
EnglishHow, then, is the Commission's haste for unilateral revision of trade defence policy justified?
Jak w takim razie można usprawiedliwić pośpieszny, jednostronny przegląd polityki ochrony handlu przez Komisję?
EnglishIf this goes to conciliation, the negotiations must be conducted calmly - and not in haste - at long last.
Jeżeli dochodzi do procedury pojednawczej, negocjacje muszą być prowadzone spokojnie i bez zbytniego pośpiechu.
EnglishAnd he made haste, and came down, and received him joyfully.
I zstąpił prędko i przyjął go z radością.