"hastily" translation into Polish

EN

"hastily" in Polish

EN hastily
volume_up
{adverb}

hastily (also: very quickly)
Taken together, however, the hastily organised individual responses will never beat a planned and organised European response.
Zorganizowana naprędce pomoc indywidualna nigdy jednak nie dorówna zaplanowanej i zorganizowanej reakcji unijnej.
(PL) Mr President, on Friday the EU-Russia Summit in Nice, hastily called in order to enable attendance at the G20 meeting, ended.
W piątek zakończył się szczyt Unia-Rosja w Nicei, szczyt zwołany naprędce, tak aby zdążyć na spotkanie G20.

Synonyms (English) for "hastily":

hastily

Context sentences for "hastily" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAn inheritance [may be] gotten hastily at the beginning; But the end thereof shall not be blessed.
Dziedzictwu prędko z początku nabytemu naostatek błogosławić nie będą.
EnglishI think that the December European Council acted rather hastily.
Uważam, że grudniowy szczyt UE działał raczej nazbyt pospiesznie.
EnglishIt is important not to avoid this debate but equally important not to decide too hastily.
Nie powinniśmy unikać debaty na ten temat, zarazem jednak nie powinniśmy spieszyć się z podjęciem decyzji.
EnglishMr President, Mr Schulz said that military operations were set up too hastily.
Panie Przewodniczący! Pan Poseł Schulz powiedział, że operacje wojskowe zostały przygotowane w zbytnim pośpiechu.
EnglishThe facilitation of the issuance of visas to citizens of non-EU states should not be granted too hastily.
Nie powinno się zbyt pochopnie wprowadzać ułatwień wizowych dla obywateli z państw spoza UE.
EnglishSo Jehovah left those nations, without driving them out hastily; neither delivered he them into the hand of Joshua.
I zostawił Pan one narody, nie wyganiając ich rychło, ani ich podał w rękę Jozuego.
EnglishENP policy was conceived somewhat hastily, I have to say to the Commission.
Europejska polityka sąsiedztwa została opracowana dość nieostrożnie - te słowa kieruję do przedstawicieli Komisji.
EnglishWe need a mature and harmonised programme instead of a hastily mounted communication campaign.
Potrzebujemy dojrzałego i zharmonizowanego programu zamiast pospiesznie zmontowanej kampanii komunikacyjnej.
EnglishHowever - and coming back to UCITS' success - we must not get greedy here or mix things up hastily.
Wracając jednak do sukcesu UCITS, nie powinniśmy dać się ponieść chciwości i spieszyć się z łączeniem funduszy.
EnglishThe Commission needs to think carefully and weigh up the consequences before reacting too hastily to this problem.
Komisja powinna dokładnie przeanalizować ten problem i rozważyć skutki, zanim zbyt pochopnie podejmie kroki.
EnglishIn general, the facilitation of the issuance of visas to citizens of non-EU states should not be granted too hastily.
Ogólnie rzecz biorąc, decyzji o ułatwieniach w wydawaniu wiz krajom spoza UE nie należy podejmować pochopnie.
EnglishGo not forth hastily to strive, Lest [thou know not] what to do in the end thereof, When thy neighbor hath put thee to shame.
Nie pokwapiaj się do swaru, byś snać na ostatek nie wiedział, co masz czynić, gdyby cię zawstydził bliźni twój.
EnglishAnd because there are so many questions still unanswered, I am convinced we should not act hastily in this matter.
Z tego powodu, że wciąż wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, jestem przekonany, że pośpiech w tej materii jest niewskazany.
EnglishThese workers have been hastily and unfairly blamed, and have lost income and seen their futures seriously threatened.
Pracownicy ci zostali zbyt pochopnie i niesprawiedliwie obwinieni i stracili dochody, a ich przyszłość została poważnie zagrożona.
EnglishIt is not in consumers' interests to hastily introduce a system of collective redress which would be both costly and ineffective.
Zbyt szybkie wprowadzenie nieskutecznego i kosztownego systemu zbiorowych odszkodowań wcale nie leży w interesie konsumentów.
EnglishThe Commission, in my view, acted rather hastily in this case, and this quickly gave rise to the proposal to suspend the GSP+.
Moim zdaniem Komisja działała dość pochopnie w tym przypadku, co szybko doprowadziło do propozycji zawieszenia funkcjonowania planu GSP+.
EnglishAt a time of crisis, European Commission policy must create the basis for development of the economy, and not hastily treat the effects of erroneous strategy.
W dobie kryzysu polityka Komisji Europejskiej musi stwarzać podstawy do rozwoju gospodarki, a nie doraźnie leczyć skutki błędnej strategii.
EnglishI am the grandson of a German and feel deep affection for that country, but the German authorities have clearly acted hastily and rashly in this particular case.
Jestem wnukiem Niemca i żywię głęboką sympatię dla tego państwa, ale w tym konkretnym przypadku władze niemieckie zachowały się zdecydowanie pośpiesznie i pochopnie.
EnglishTherefore, while cynically recognising the catastrophic consequences of the war and the slaughter of the Iraqi people, the report hastily states that events have been wrapped up.
Dlatego cynicznie przyznając, że wojna ma katastrofalne skutki i jest przyczyną rzezi Irakijczyków, sprawozdanie stwierdza pospiesznie, że działania te zakończyły się.
EnglishAfter such a disastrous event as Fukushima, the question of the future of a sector as sensitive as nuclear energy requires more than a hastily put together resolution.
Po takim katastrofalnym wydarzeniu, jakim była awaria w Fukushimie, kwestia przyszłości tak wrażliwego sektora, jak energetyka jądrowa, wymaga nieco więcej niż pospiesznie sklecona rezolucja.