"hath" translation into Polish

EN

"hath" in Polish

PL

EN hath
volume_up
{verb}

1. "has", archaic

hath
volume_up
ma {vb}
But this people hath a revolting and a rebellious heart; they are revolted and gone.
Ale ten lud ma serce ociążałe i odporne; odstąpili odemnie i odeszli;
and whatsoever hath not fins and scales ye shall not eat; it is unclean unto you.
Ale wszystkiego, co nie ma skrzeli, ani łuski, jeść nie będziecie, nieczyste wam będzie.
[or] what hath the poor man, that knoweth how to walk before the living?
albo co ma więcej ubogi, który sobie umie poczynać między ludźmi?

Context sentences for "hath" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe saith in his heart, God hath forgotten; He hideth his face; he will never see it.
Mówi w sercu swem: Zapomnałci tego Bóg; zakrył oblicze swoje, nie ujrzy na wieki.
EnglishAnd Micaiah said, If thou return at all in peace, Jehovah hath not spoken by me.
Ale odpowiedział Micheasz: Jeźliże się wrócisz w pokoju, tedy nie mówił Pan przez mię.
EnglishShe hath sent forth her maidens; She crieth upon the highest places of the city:
A rozesłała dzieweczki swoje, woła na wierzchach najwyższych miejsc w mieście, mówiąc:
EnglishJehovah hath established his throne in the heavens; And his kingdom ruleth over all.
Pan na niebiosach utwierdził stolicę; a królestwo jego nad wszystkimi panuje.
EnglishLet the extortioner catch all that he hath; And let strangers make spoil of his labor.
Niech lichwiarz załapi wszystko, co jest jego, a niech obcy rozchwycą pracę jego.
EnglishAnd Micaiah said, If thou return at all in peace, Jehovah hath not spoken by me.
Ale odpowiedział Micheasz: Jeźliże się wrócisz w pokoju, tedyć nie mówił Pan przez mię.
EnglishHe hath given food unto them that fear him: He will ever be mindful of his covenant.
Dał pokarm tym, którzy się go boją, pamiętając wiecznie na przymierze swoje.
EnglishHe that hath received his witness hath set his seal to [this], that God is true.
Kto przyjmuje świadectwo jego, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy.
EnglishAnd if thou say in thy heart, How shall we know the word which Jehovah hath not spoken?
A jeźlibyś rzekł w sercu swem: Jakoż rozeznamy to słowo, którego nie mówił Pan?
EnglishAs far as the east is from the west, So far hath he removed our transgressions from us.
A jako daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas przestępstwa nasze.
EnglishHe that hath a bountiful eye shall be blessed; For he giveth of his bread to the poor.
Oko dobrotliwe, toć będzie ubłogosławione; bo udziela chleba swego ubogiemu.
EnglishFor thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman: let him declare what he seeth:
Albowiem tak mi rzekł Pan: Idź, postaw stróża, któryby powiedział, cokolwiek ujrzy.
EnglishThis hath been thy manner from thy youth, that thou obeyedst not my voice.
Tać jest droga twoja od dzieciństwa twego, nie usłuchałeś zaiste głosu mego.
EnglishFor hath any said unto God, I have borne [chastisement], I will not offend [any more]:
Zaprawdę miałbyś mówić do Boga: Przepuść; poniosę, a nie będę się wzbraniał.
EnglishBy his Spirit the heavens are garnished; His hand hath pierced the swift serpent.
Duchem swym niebiosa przyozdobił, a ręka jego stworzyła węża skrętnego.
EnglishWho hath directed the Spirit of Jehovah, or being his counsellor hath taught him?
Któż doścignął ducha Pańskiego, a kto radcą jego był, żeby mu oznajmił?
EnglishBut if there is no resurrection of the dead, neither hath Christ been raised:
Bo jeźlić zmartwychwstania nie masz, tedyć i Chrystus nie jest wzbudzony.
EnglishAnd the king said, What honor and dignity hath been bestowed on Mordecai for this?
Tedy rzekł król: Jakiejż dostąpił czci i zacności Mardocheusz dla tego?
EnglishAnd hath delivered us from our adversaries; For his lovingkindness [endureth] for ever:
I wybawił nas od nieprzyjaciół naszych; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
EnglishA fool hath no delight in understanding, But only that his heart may reveal itself.
Nie kocha się głupi w roztropności, ale w tem, co mu objawia serce jego.