EN to renew
volume_up
[renewed|renewed] {verb}

1. general

Now we are about to renew our agreement with a group of islands in the North Atlantic, the Faroe Islands.
Mamy niebawem przedłużyć naszą umowę z grupą wysp położonych na Północnym Atlantyku - Wyspami Owczymi.
I would like to renew my driving license.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
I hope that the agreement that has just been renewed continues to prove advantageous to both parties.
Mam nadzieję, że dopiero co przedłużona umowa okaże się w dalszym ciągu korzystna dla obu stron.
We are currently aiming to renew the FPA with the Solomon Islands for another three years.
Obecnie zamierzamy odnowić FPA z Wyspami Salomona na kolejne trzy lata.
If we wish to renew the debate, we will do so.
Jeżeli chcemy odnowić debatę, tak właśnie zrobimy.
So, in complete darkness, we can renew our relationship... until both of us decide to reveal our identities.
Może, w ciemnościach, uda nam się odnowić naszą znajomość... dopóki, któreś z nas nie postanowi odsłonić swojej tożsamości.
You want to renew the social agenda via the Working Time Directive, which has two aims.
Chcą państwo odnawiać agendę społeczną za pomocą dyrektywy o czasie pracy, która ma dwa cele.
Instead, let us nurture the inherent power of our economy to keep renewing itself.
Zamiast tego czuwajmy nad wewnętrzną siłą naszej gospodarki, aby ona sama mogła się odnawiać.
The 'House of European History' will be used as a place where our European identity can be remembered and renewed.
Dom Historii Europejskiej będzie służyć jako miejsce, gdzie będzie można upamiętnić i odnawiać naszą tożsamość europejską.
Their passports are held, or not renewed, and some human rights activists are being prevented from leaving the territory to act as witnesses.
Ich paszporty są zatrzymywane lub nie przedłuża się ich ważności, a niektórym obrońcom praw człowieka uniemożliwia się wyjazd z kraju, aby nie byli świadkami.
The agreement for scientific and technological cooperation came into force a little over 10 years ago and has already been renewed once, after the first five years.
Umowa o współpracy naukowej i technicznej weszła w życie trochę ponad 10 lat temu i była już raz przedłużana, po upływie pierwszych pięciu lat.
to renew (also: to extend, to prolong)
I would like to renew my driving license.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.

2. "tyres"

The marketing authorisation was subsequently renewed in 2005 and varied in April 2008 to include raccoon dogs as a new target species.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu odnowiono następnie w 2005 r., oraz w zmienionej wersji w kwietniu 2008 r., w celu ujęcia w nim jenotów chińskich jako gatunku docelowego.
Market access issues are therefore a priority for it, and I am happy that our renewed market access strategy has been taken up by this industry with positive results.
Z tego względu priorytetową kwestią dla niego jest dostęp do rynku, a ja cieszę się, że nasza zmieniona strategia dostępu do rynku została przyjęta przez ten sektor z dobrymi skutkami.
How are you putting the debate in Parliament on those issues to good use, now that the guidelines are being renewed?
Jak zamierzają Państwo przeprowadzić w Parlamencie owocną debatę na ten temat, jeśli właśnie teraz zmieniane są wytyczne?

4. "efforts, negotiations"

The EU can do much more than just renewing sanctions on the regime.
Unia Europejska może uczynić o wiele więcej niż tylko wznowić sankcje w stosunku do tego reżimu.
The court is to conduct this renewed procedure in light of considerations stated in the decision of the Supreme Court.
Sąd ten ma wznowić postępowanie w świetle ustaleń zawartych w decyzji Sądu Najwyższego.
The marketing authorisation was renewed on 3 February 2005 and on 27 September 2006.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wznowiono w dniach 3 lutego 2005 r. i 27 września 2006 r.

Context sentences for "have renewed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this debate, we have heard renewed pleas for another big rush ahead.
Podczas tej debaty słyszeliśmy ponawiane apele o kolejną ucieczkę do przodu.
EnglishThe document should be valid indefinitely and does not have to be renewed.
Dokument powinien mieć nieograniczoną ważność i nie wymagać odnawiania.
EnglishA food shortage and a new press law have made for renewed tension.
Braki żywności i nowa ustawa ponownie wywołały napięcia.
EnglishWhat these resolutions are about is ensuring that he and his colleagues from the MDC have renewed motivation to continue their work.
Celem tych rezolucji jest zapewnienie, by Abel Chikomo oraz jego koledzy z MDC nie stracili motywacji do kontynuowania swojej pracy.
EnglishIt should be valid indefinitely (does not have to be renewed), though you may need to report any change of address to the local authorities.
Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.
EnglishIt should be valid indefinitely (does not have to be renewed), though they may need to report any change of address to the local authorities.
Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.
EnglishFinally, I commend to the future Parliament the current Rule 55, which would allow us to have a renewed first reading of this very important directive.
Wreszcie polecam przyszłemu Parlamentowi obecny artykuł 55 regulaminu, na podstawie którego możliwe jest nowe pierwsze czytanie tej ważnej dyrektywy.
EnglishThe certificate should be valid indefinitely (it should not have to be renewed), though they may need to report any change of address to the local authorities.
Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.
EnglishAlas, the domestic political crises in both nations have brought a renewed hardening and we, the European Parliament, are working very hard to get the situation moving again.
Niestety, wewnętrzne kryzysy polityczne w obydwu państwach na nowo się zaostrzyły i my, Parlament Europejski, bardzo ciężko pracujemy nad tym, by sytuacja wróciła do normy.