"heavenly" translation into Polish

EN

"heavenly" in Polish

PL

EN heavenly
volume_up
{adjective}

heavenly
volume_up
rajski {adj. m}
heavenly (also: blissful, empyreal, empyrean, supernal)
heavenly (also: celestial, supernatural, unearthly)

Synonyms (English) for "heavenly":

heavenly
English
heaven

Context sentences for "heavenly" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.
Bo jeźli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski;
EnglishAnd as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly.
A jakośmy nosili wyobrażenie ziemskiego, tak też będziemy nosili wyobrażenie niebieskiego.
EnglishAnd suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying,
A zaraz z onym Aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących:
Englishand raised us up with him, and made us to sit with him in the heavenly [places], in Christ Jesus:
I pospołu z nim wzbudził, i pospołu z nim posadził na niebiesiech w Chrystusie Jezusie,
EnglishYe therefore shall be perfect, as your heavenly Father is perfect.
Bądźcież wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest.
EnglishBut he answered and said, Every plant which my heavenly Father planted not, shall be rooted up.
A on odpowiadając rzekł: Wszelki szczep, którego nie szczepił Ojciec mój niebieski, wykorzeniony będzie.
EnglishAs is the earthy, such are they also that are earthy: and as is the heavenly, such are they also that are heavenly.
Jaki jest ten ziemski, tacy też i ziemscy; a jaki jest niebieski, tacy też będą niebiescy.
EnglishSo shall also my heavenly Father do unto you, if ye forgive not every one his brother from your hearts.
Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeźli nie odpuścicie każdy bratu swemu z serc waszych upadków ich.
EnglishIf I told you earthly things and ye believe not, how shall ye believe if I tell you heavenly things?
Jeźliż gdym wam ziemskie rzeczy powiadał, a nie wierzycie, jakoż, będęli wam powiadał niebieskie, uwierzycie?
Englishwhich he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and made him to sit at his right hand in the heavenly [places],
Której dokazał w Chrystusie, gdy go wzbudził od umarłych i posadził na prawicy swojej na niebiesiech,
EnglishFor after all these things do the Gentiles seek; for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.
Boć tego wszystkiego poganie szukają; wieć bowiem Ojciec wasz niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Englishto the intent that now unto the principalities and the powers in the heavenly [places] might be made known through the church the manifold wisdom of God,
Aby teraz przez zbór wiadoma była księstwom i mocom na niebiesiech nader rozliczna mądrość Boża.
EnglishBehold the birds of the heaven, that they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; and your heavenly Father feedeth them.
Spojrzyjcie na ptaki niebieskie, iż nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a wżdy Ojciec wasz niebieski żywi je; izali wy nie jesteście daleko zacniejsi nad nie?
EnglishBlessed [be] the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with every spiritual blessing in the heavenly [places] in Christ:
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkiem błogosławieństwem duchownem w niebieskich rzeczach w Chrystusie;
EnglishIf ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall [your] heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him?
Ponieważ tedy wy, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać dzieciom waszym: jakoż daleko więcej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go oń proszą?