EN highlight
volume_up
{noun}

1. general

2. IT

highlight (also: emphasis)
All credit is due to the report for highlighting this gap and proposing appropriate instruments for effective implementation of the recommendations from the Commission and ICCAT.
Sprawozdaniu należy się uznanie za wyróżnienie tej luki i zaproponowanie odpowiednich metod skutecznego wdrożenia zaleceń Komisji i ICCAT.

Synonyms (English) for "highlight":

highlight

Context sentences for "highlight" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI also highlight the importance of language as a factor of social inclusion.
Podkreślam także znaczenie języka jako jednego z czynników integracji społecznej.
EnglishThese steps highlight a new confidence in our political and economic future.
Tego typu wydarzenia świadczą o ufności w naszą przyszłość polityczno-gospodarczą.
EnglishIt is more than fair to highlight the role of the universities in that respect.
Podkreślenie roli uniwersytetów w tym kontekście jest bardziej niż uczciwe.
EnglishThen, highlight the cells of data that you'd like to total (up to 1000 cells).
Następnie zaznacz komórki z danymi, które chcesz zsumować (do 1000 komórek).
EnglishNow, with regard to the upcoming summit, I would like to highlight four issues.
Teraz, w związku ze zbliżającym się szczytem, chciałbym zwrócić uwagę na cztery sprawy.
EnglishI would particularly like to highlight the issue regarding detention policy.
Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na kwestię dotyczącą polityki zatrzymań.
EnglishIn order to achieve this it will be necessary to highlight the social dimension.
Aby osiągnąć te cel, konieczne będzie uwypuklenie wymiaru społecznego.
EnglishTurning to some of the specific issues, I would like to highlight the following.
Spośród niektórych szczegółowych kwestii, chciałbym zwrócić uwagę na następujące problemy.
EnglishI will highlight just a few of the important common elements it puts in place.
Naświetlę jedynie kilka ważnych wspólnych elementów, jakie zostaną przez nią wprowadzone.
EnglishI wish to highlight the progress made in the matter of purchasing duty.
Pragnę zwrócić uwagę na postęp, jaki dokonał się w kwestii zakupów bezcłowych.
EnglishThe highlight has been the extremely successful CIVITAS programme that started in 2000.
Najważniejsze z nich to niezwykle skuteczny, realizowany od 2000 r. program CIVITAS.
EnglishStrengthening of a warning to highlight that fatal serious skin reactions have now occurred
wzmocnienie ostrzezenia w celu podkreslenia powaznych reakcji skórnych o skutkach
EnglishI should say that my amendments, which highlight this fact, are regularly rejected.
Muszę zaznaczyć, że moje poprawki, które mówią o tych sprawach, są notorycznie odrzucane.
EnglishI would, however, like to highlight the delay in mobilising this type of support.
Niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę na opóźnienie w uruchomieniu tego rodzaju wsparcia.
EnglishIn its resolution the European Parliament will highlight the paths it considers appropriate.
W swojej rezolucji Parlament Europejski wskaże metody, które uznaje za właściwe.
EnglishEconomists use mathematical models to highlight the value of housework.
Do podkreślenia wartości prac domowych ekonomiści wykorzystują modele matematyczne.
EnglishA statement to highlight that tacrolimus should not be applied to lesions, wh ich
Leczenie preparatem Protopy powinno być rozpoczynane wyłącznie przez
EnglishI would like to highlight one such challenge: the issue of tackling the crisis.
Chciałbym uwypuklić jedno z tych wyzwań: kwestię zażegnania kryzysu.
EnglishThis document will highlight the more advanced features of Google Web Search.
W niniejszym dokumencie wyszczególniono bardziej zaawansowane funkcje wyszukiwarki Google.
EnglishThose, then, are the main points I wished to highlight on behalf of my Group.
Są to główne punkty, które chciałam przedstawić w imieniu mojej grupy.