EN hint
volume_up
{noun}

1. general

Even the slightest hint of color on the underbelly of a cloud would inform them and help them navigate with the keenest accuracy.
Nawet najdrobniejsza podpowiedź, w postaci koloru dolnej warstwy chmury, mogła stanowić informacje oraz pomóc przy nawigowaniu z dużą dokładnością.

2. "clue, tip"

This is a hint that I've gotten from watching the ways that social scientists have learned about human errors.
To wskazówka, którą otrzymałam patrząc, w jaki sposób socjologowie poznawali ludzkie błędy.
Hint: Our Optimizing with Channels guide provides a good overview of some tests you can run and how to track them.
Wskazówka: Nasz podręcznik Optymalizacja przy użyciu kanałów zawiera szczegółowy opis niektórych możliwych testów i ich śledzenia.
While the rel="canonical" link element is seen as a hint and not an absolute directive, we do try to follow it where possible.
Mimo iż element link rel="canonical" jest traktowany raczej jako wskazówka, a nie bezwzględna dyrektywa, tam gdzie jest to możliwe, staramy się postępować zgodnie z nim.
hint (also: advice, council, counsel, junta)

3. "little bit of spices, brandy etc"

hint (also: dash, driblet, mite, modicum)
It contains a lot of work by Mr Sacconi and just a hint of Mr Sarkozy, but overall it is a major success.
Ogrom pracy włożył w nią pan Sacconi i odrobinę także pan Sarkozy, lecz ogólnie jest ona wielkim sukcesem.

4. "insinuation"

Indeed, this is hinted at in the section on page 16, on fostering competitiveness.
Aluzja do tego stanu rzeczy znajduje się na stronie 16, w części poświęconej wspieraniu konkurencyjności.

5. "of emotion, colour, accent"

hint (also: modicum, ounce)

6. "of smile, embarrassment"

hint (also: shade, shadow)

7. IT

Context sentences for "hint" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishJust a few of them, but maybe you'll get just a little hint of some of these folks.
Nie jest ich wiele, ale może opowiedzą wam co nieco o tych ludziach.
EnglishThere was nothing but words and not a hint of concrete measures.
Były to jedynie czcze słowa, nawet nie wspomniano o konkretnych środkach.
EnglishSteven Strogatz: All right, so that already gives you a hint of what happened.
Steven Strogatz: To podpowiada, co się tam naprawdę stało.
EnglishWe have the tools: we saw a hint of that a moment ago, and we're coming up with new ones all the time.
Mamy narzędzia: przed chwilą zobaczyliśmy sugestie zmian, i ciągle wymyślamy nowe.
EnglishThere has been no hint of the public concern that there has been surrounding GMOs, for example.
Nie brano w najmniejszym stopniu pod uwagę względów publicznych, jakie towarzyszyły na przykład GMO.
EnglishAgain, going back to those high-speed videos, there's a pretty good hint of what might be going on.
Jeśli wrócimy do nagrać wideo, to znajdziemy całkiem dobrą wskazówkę na temat tego co się dzieje.
EnglishThere is a hint of bias in a number of the amendments to the resolution tabled by the UEN Group.
W niektórych poprawkach zgłoszonych przez Grupę Unii na rzecz Europy Narodów (UEN) da się wyczuć pewne uprzedzenie.
EnglishIt contains a lot of work by Mr Sacconi and just a hint of Mr Sarkozy, but overall it is a major success.
Ogrom pracy włożył w nią pan Sacconi i odrobinę także pan Sarkozy, lecz ogólnie jest ona wielkim sukcesem.
EnglishLater, there is even a hint of a repeal.
Następnie pojawia się nawet sygnał uchylenia przepisów.
EnglishI would like to say, with just a hint of irony, that although NATO has a new strategy, it still does not know where it wants to go.
Z nutką ironii muszę bowiem powiedzieć, że choć NATO ma nową strategię, nadal nie wie, dokąd iść.
EnglishIt is typical of the constant stop-and-go Khartoum politics to hint at a solution and then to withdraw it, without any warning.
To typowe dla chartumskiej polityki napomknąć o rozwiązaniu, a następnie wycofać się bez uprzedzenia.
EnglishThe rugged contours of the landscape and the rich history provide a hint of the enormous ethnic and religious complexities.
Dziki krajobraz i bogata historia pozwalają domyślać się istnienia olbrzymich etnicznych i religijnych zawiłości.
EnglishIt is not an absolute autocracy, but it is heading in that direction with a hint of Mussolini's corporate ideas.
To jeszcze nie jest autokracja absolutna, lecz jest to droga w tym kierunku, której przyświecają idee korporacyjne Mussoliniego.
EnglishAnd so you've got a hint of that when I mentioned, like, Rick Kay's voice would carry a lot more weight than someone we don't know.
Wspomniałem o tym już wcześniej, mówiąc, że na przykład głos Ricka Kay'a ma dużo większą wagę niż głos kogoś, kogo nie znamy.
EnglishIt is important to do away with any hint of confrontation between the few bodies responsible for the organisation of air transport.
Należy położyć kres nawet najdrobniejszym tarciom między kilkoma organami odpowiedzialnymi za organizację transportu lotniczego.
EnglishIt cannot therefore express, but merely hint at, the extent to which child poverty shapes the future and present of society.
Sprawozdanie nie może w związku z tym w pełni oddać stopnia, w jakim ubóstwo dzieci kształtuje przyszłość i teraźniejszość społeczeństwa.
EnglishBy hinting that it is not only cars, but also buses and railways, and so on that are produced, Commissioner Verheugen gave an important hint.
Wskazując, że produkuje się nie tylko samochody osobowe, ale także autobusy i koleje, komisarz Verheugen zasygnalizował ważną kwestię.
EnglishOne hint: It's not "L."
Englishto give sb a hint
EnglishIf you look carefully, you can even see a hint of the Apple menu, up here in the upper left, where the virtual world has literally punched through to the physical.
Patrząc uważnie, możemy zauważyć w lewym górnym rogu ślad przypominający pasek menu Appla, miejsce, w którym świat wirtualny dosłownie przebił się do świata materialnego.