EN

hold {noun}

volume_up
1. general
2. nautical science
I put a question to the Commission - which Mr Dimas answered in March - highlighting an issue which is still not clear, namely what the vessel was carrying in its hold.
Przedłożyłem Komisji pytanie, na które pan Dimas odpowiedział w marcu, dotyczące kwestii, która wciąż pozostaje niejasna, mianowicie tego, co statek przewoził w swoich ładowniach.
PL

hołd {masculine}

volume_up
hołd (also: danina, trybut)
To byłby najlepszy możliwy hołd złożony ofiarom masakry w Srebrenicy.
That would be the best possible tribute to the victims of Srebrenica.
Chciałbym tutaj złożyć hołd zwłaszcza dwóm organizacjom.
At this stage, let me pay tribute to two organisations in particular.
Powinniśmy złożyć hołd jej i innym odważnym Tybetańczykom, żyjącym pod okupacją.
We should pay tribute to her and to the other courageous Tibetans living under the occupation.
Oddajemy dzisiaj hołd za stulecie walki i sukcesu, na którym wszyscy skorzystaliśmy.
Today, we pay homage to a century of struggle and of success that has benefited us all.
Chciałbym złożyć hołd konstruktywnej pracy trzech instytucji, szczególnie Parlamentu.
I would like to pay homage to the constructive work of the three institutions, particularly Parliament.
(Laughter) Homage to the Office package, no?
Tylko w ten sposób można wyjaśnić jej hołd wobec dekretów Benesza.
This is the only way in which its obeisance to the Beneš decrees can be explained.

Context sentences for "hold" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn a free Europe, everyone must have the freedom to hold their own convictions.
W wolnej Europie każdy musi mieć niczym nieograniczone prawo do własnych przekonań.
EnglishI think it a great shame that we are having to hold such a debate here today.
Uważam, że sam fakt, że musimy dziś przeprowadzać tę debatę, przynosi nam ujmę.
EnglishThe states that hold these funds are not all friends of Europe, far from it.
Niektóre państwa posiadające takie fundusze bynajmniej nie są przyjazne Europie.
EnglishAnd I doubt anybody in this room could really hold their breath for 3,:,5 minutes.
Naprawdę wątpię, by ktokolwiek na tej sali potrafił wstrzymać oddech na 3,5 minuty.
EnglishThere is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.
Nie ma potrzeby organizowania szczytu w celu określenia strategii dla Afryki.
EnglishThe EU Treaties require Parliament to hold 12 sessions in Strasbourg each year.
Traktaty UE wymagają, aby co roku Parlament przeprowadzał 12 posiedzeń w Strasburgu.
EnglishHold the syringe upright and push the plunger until no air is left in the syringe.
Przytrzymać strzykawkę do góry i nacisnąć tłok tak, aby wewnątrz nie było powietrza.
EnglishIndeed, the vast majority of people in Iceland seem to hold the same view.
W istocie duża większość mieszkańców Islandii wydaje się mieć takie samo zdanie.
EnglishThis must hold appeal for Mr Mandelson, as Commissioner for External Trade.
Pana Mandelsona, jako komisarza ds. handlu zewnętrznego, może to nie interesować.
EnglishUse the other hand to gently pinch the cleaned area of skin and hold it firmly.
Drugą ręką delikatnie uchwycić przetarty obszar skóry i mocno przytrzymać.
EnglishWe introduced a ban in our biggest stadium, which can hold 82 500 people.
Wprowadziliśmy zakaz palenia na największym stadionie, który mieści 82 500 osób.
EnglishHowever, we do not hold market liberalisation alone responsible for the difficulties.
Odpowiedzialnością za problemy nie obarczamy jednak wyłącznie liberalizacji rynku.
Englishbut now hold thy peace, my sister: he is thy brother; take not this thing to heart.
Milczże, siostro moja; brat twój jest, nie przypuszczaj tego do serca swego.
EnglishThat is why I regret the speech by Mr Meijer, whom I otherwise hold in high esteem.
Dlatego ubolewam nad przemową pana posła Meijera, którego poza tym ogromnie szanuję.
EnglishIf you achieve this, may God reward you, and if not, may He hold you to account.
Jeżeli pan to osiągnie, niech Bóg panu wynagrodzi, a jeżeli nie - niech On pana osądzi.
EnglishThen hold the pipette in an upright position, and twist and pull off the cap.
Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę.
EnglishTo remove air bubbles from the syringe, hold the syringe with the needle pointing up.
Upewnić się, czy w obecnym położeniu końcówka igły jest zanurzona w roztworze leku.
EnglishIn addition, service providers cannot hold on to customers for longer than 24 months.
Ponadto, dostawcy usług nie mogą wiązać klientów na okresy dłuższe niż 24 miesiące.
EnglishOn behalf of the EFD Group, I would invite you to hold a roll-call vote.
Chciałabym zaproponować w imieniu grupy EFD zorganizowanie głosowania imiennego.
EnglishTrouble and anguish have taken hold on me; [Yet] thy commandments are my delight.
Ucisk i utrapienie przyszło na mię; przykazania twoje są kochaniem mojem.