"holy" translation into Polish

EN

"holy" in Polish

EN holy
volume_up
{adjective}

And if the firstfruit is holy, so is the lump: and if the root is holy, so are the branches.
Ponieważ jeźli pierwiastki święte, tedyć i zaczynienie; a jeźli korzeń święty, tedyć i gałęzie.
Let us make a holy world once man becomes the holy person.
Kiedy człowiek stanie się święty, uczyńmy świętym świat.
for the Holy Spirit shall teach you in that very hour what ye ought to say.
Albowiem Duch Święty nauczy was onejże godziny, co byście mówić mieli.
For the unbelieving husband is sanctified in the wife, and the unbelieving wife is sanctified in the brother: else were your children unclean; but now are they holy.
Albowiem poświęcony jest mąż niewierny przez żonę i żona niewierna poświęcona jest przez męża; bo inaczej dziatki wasze byłyby nieczystemi, lecz teraz świętemi są.
And the priest answered David, and said, There is no common bread under my hand, but there is holy bread; if only the young men have kept themselves from women.
I odpowiedział kapłan Dawidowi, i rzekł: Nie mam chleba pospolitego przy ręce mojej, tylko chleb poświęcony; jeźli się tylko wstrzymali słudzy od niewiast.
holy

Synonyms (English) for "holy":

holy

Context sentences for "holy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the first day ye shall have a holy convocation: ye shall do no servile work.
Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.
EnglishGlory ye in his holy name; Let the heart of them rejoice that seek Jehovah.
Chlubcie się w imieniu świętem jego, a niech się rozraduje serce szukających Pana.
EnglishObserve the sabbath day, to keep it holy, as Jehovah thy God commanded thee.
Przestrzegaj dnia sobotniego, abyś go święcił, jakoć rozkazał Pan, Bóg twój.
EnglishGlory ye in his holy name; Let the heart of them rejoice that seek Jehovah.
Chlubcie się imieniem świętem jego; niech się weseli serce szukających Pana.
EnglishFor our heart shall rejoice in him, Because we have trusted in his holy name.
W nim zaprawdę rozweseli się serce nasze; bo w imieniu jego świętem ufamy.
EnglishBut Jehovah is in his holy temple: let all the earth keep silence before him.
Pan jest w kościele świętobliwości swojej; umilknij przed obliczem jego wszystka ziemio
EnglishCast me not away from thy presence; And take not thy holy Spirit from me.
Odwróć oblicze twoje od grzechów moich, a zgładź wszystkie nieprawości moje.
English(As he spake by the mouth of his holy prophets that have been from of old),
Tak jako mówił przez usta świętych proroków swoich, którzy byli od wieku:
EnglishTo show mercy towards, our fathers, And to remember his holy covenant;
Aby uczynił miłosierdzie z ojcami naszymi, i wspomniał na przymierze swoje święte,
EnglishBehold, he putteth no trust in his holy ones; Yea, the heavens are not clean in his sight:
Oto i w świętych jego niemasz doskonałości, i niebiosa nie są czyste w oczach jego.
EnglishI'm sure I'm going to hell for this, but shut your holy fucking mouth.
Jestem pewien, że za to pójdę do piekła, ale zamknij swoją świętobliwą gębę.
Englishwho, when they were come down, prayed for them, that they might receive the Holy Spirit:
Którzy tam przyszedłszy, modlili się za nimi, aby przyjęli Ducha Świętego.
Englishthat ye may remember and do all my commandments, and be holy unto your God.
Ale żebyście pamiętali i czynili wszystkie przykazania moje, a byli świętymi Bogu waszemu.
EnglishIn the first day shall be a holy convocation: ye shall do no servile work;
Pierwszego dnia zgromadzenie święte; żadnej roboty służebniczej nie będziecie czynić weń.
EnglishThen the devil taketh him into the holy city; and he set him on the pinnacle of the temple,
Tedy go wziął dyjabeł do miasta świętego, i postawił go na ganku kościelnym,
EnglishFor he that is mighty hath done to me great things; And holy is his name.
Bo mi uczynił wielkie rzeczy ten, który mocny jest, i święte imię jego;
EnglishAll the Levites in the holy city were two hundred fourscore and four.
Wszystkich Lewitów było w mieście świętem dwieście ośmdziesiąt i czterech.
EnglishThe discrimination and subjugation of women is rooted in the holy texts of Islam itself.
Dyskryminacja i ubezwłasnowolnienie kobiet są zakorzenione już w świętych księgach islamu.
EnglishAnd I have not learned wisdom, Neither have I the knowledge of the Holy One.
I nie nauczyłem się mądrości, a umiejętności świętych nie umiem.
EnglishAnd the men of Beth-shemesh said, Who is able to stand before Jehovah, this holy God?
I rzekli mężowie z Betsemes: Któż się będzie mógł ostać przed obliczem Pana, Boga tego świętego?