"hostile" translation into Polish

EN

"hostile" in Polish

EN hostile
volume_up
{adjective}

volume_up
wrogi {adj. m}
It is far more challenging and hostile than the North Sea and to me, it is a conundrum.
Jest on o wiele trudniejszy i bardziej wrogi niż Morze Północne, a jednocześnie stanowi dla mnie zagadkę.
Furthermore, a hostile environment must be created for human traffickers.
Ponadto trzeba stworzyć wrogie warunki dla handlarzy ludźmi.
Alarmingly enough, there are many Members of this Parliament who harbour hostile views on homosexuals.
Jest niepokojące, że wielu posłów do Parlamentu Europejskiego ma wrogie nastawienie do homoseksualistów.
So it's an extremely hostile place to be.
Jest to wyjątkowo nieprzyjazne środowisko.
It's a systematic and scientific approach, which takes you to places that are remote, hot, hostile and often with no access.
To systematyczne badanie naukowe zabiera nas w miejsca odległe, gorące, nieprzyjazne i często niedostępne.
So it has been the modus operandi of intensifying European integration and it is something therefore which I come to with quite a hostile attitude.
Taki więc jest modus operandi w dziedzinie intensyfikacji integracji europejskiej i jest to coś, do czego jestem raczej wrogo nastawiony.

Synonyms (English) for "hostile":

hostile

Context sentences for "hostile" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is hostile to supranational organs and in favour of intergovernmental cooperation.
Ruch jest przeciwny ponadnarodowym organom, opowiada się za współpracą międzyrządową.
EnglishIf we shoot someone who wasn't hostile, at least we haven't killed them."
Jeżeli strzelimy do kogoś, kto nie był niebezpieczny, przynajmniej go nie zabijemy.
EnglishIt's as though Mexico and Canada were hostile neighbors to the United States, which they're not.
To tak jakby Meksyk i Kanada były wrogimi sąsiadami dla USA, a oczywiscie nie są.
EnglishThey must not contain descriptions inciting a hostile attitude towards other Member States.
Nie mogą one zawierać opisów wrogo nastawiających dzieci do innych państw członkowskich.
EnglishHuman dignity must be at stake and there must a hostile or humiliating environment.
W grę musi wchodzić naruszenie godności osoby i stworzenie upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.
EnglishI think they're right that evolution is fundamentally hostile to religion.
Mają rację, że ewolucja jest zasadniczo wroga wobec religii.
EnglishFurthermore, a hostile environment must be created for human traffickers.
Ponadto trzeba stworzyć wrogie warunki dla handlarzy ludźmi.
EnglishSince May 2005, highly qualified people there have had to work in an absolutely hostile environment.
Od maja 2005 roku wysoko wykwalifikowany personel musi pracować tam w całkowicie wrogim otoczeniu.
EnglishIt removes the incentive for an arms race between potentially hostile groups in our societies.
Niweluje potrzebę wyścigu zbrojeń pomiędzy potencjalnie wrogimi ugrupowaniami w naszych społecznościach.
EnglishHowever, this painful event has led to a climate of heightened emotion, hostile to this energy source.
Jednak to bolesne wydarzenie było przyczyną nerwowości, wrogości wobec przedmiotowego źródła energii.
EnglishEven without a hostile neighbour to the north, South Sudan faces enormous developmental challenges.
Oprócz wrogo nastawionego północnego sąsiada, przed Sudanem Południowym stoją ogromne wyzwania rozwojowe.
EnglishIn this photograph a hostile crowd in a slum surrounds him.
Na tej fotografii, otacza go wzburzony tłum ze slamsów.
EnglishAlarmingly enough, there are many Members of this Parliament who harbour hostile views on homosexuals.
Jest niepokojące, że wielu posłów do Parlamentu Europejskiego ma wrogie nastawienie do homoseksualistów.
EnglishI object to hostile comments about Ireland emanating from London, New York and the German media.
Sprzeciwiam się wrogim komentarzom na temat Irlandii ze strony mediów w Londynie, Nowym Jorku, czy w Niemczech.
EnglishHowever, it also true that it will not be possible without reconciliation between the hostile parties in the conflict.
Faktem jednakże jest i to, że nie będzie pokoju bez pojednania wrogich wobec siebie stron.
EnglishThe fourth item on my checklist is relations with hostile societies.
Czwarty punkt listy to stosunki z wrogami.
EnglishThese land-use decisions created the hostile conditions that lead to problems like obesity, diabetes and asthma.
Te wszystkie szkodliwe decyzje prowadzą z kolei do poważnych problemów jak otyłość, cukrzyca czy astma.
EnglishAdding to their plight is the daily harassment and hostile attitude of Iraqi forces who are supposed to protect them.
Ich sytuację pogarsza codzienne nękanie oraz wrogie nastawienie sił irackich, które mają ich chronić.
EnglishThey don't know whether this person's hostile or not.
" Wojsko nie wie, czy ktoś jest groźny, czy nie.
EnglishA recent report forecasts that in 2050, a billion people will have fled from hostile environments.
Opublikowany w ostatnim czasie raport przewiduje, że do roku 2050 z obszarów zagrożonego środowiska ucieknie miliard osób.

Other dictionary words