"humankind" translation into Polish

EN

"humankind" in Polish

EN humankind
volume_up
{noun}

humankind (also: humanity, mankind, human race)
It is not humankind, citizens or human beings who must be at the service of globalisation.
To nie ludzkość, obywatele i poszczególne osoby mają służyć globalizacji.
(PL) Humankind has not yet learnt how to prevent the tragic consequences of natural disasters.
Ludzkość nie nauczyła się jeszcze zapobiegać tragediom, jakie niosą ze sobą klęski żywiołowe.
(PL) Madam President, Alzheimer's disease is an affliction for which humankind has not yet found a remedy.
Choroba Alzheimera jest jedną z dolegliwości, na które ludzkość wciąż nie zna lekarstwa.

Synonyms (English) for "humankind":

humankind

Context sentences for "humankind" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAfter all, humankind has always been living in a time of continuous climatic change.
W sumie rodzaj ludzki zawsze żył na ziemi w czasach ciągłych zmian klimatycznych.
EnglishThey are heroes, who are sacrificing their health and their lives for Japan and for humankind.
To bohaterowie, którzy poświęcają swoje zdrowie i życie dla Japonii i ludzkości.
EnglishAncient Greece bestowed on humankind among other things the joy of the Olympic Games.
Starożytna Grecja pozostawiła ludzkości w spadku między innymi radość z igrzysk olimpijskich.
EnglishThe preservation of the forest is crucial to the interests of the whole of humankind.
Ochrona lasów jest sprawą kluczową dla całego rodzaju ludzkiego.
EnglishNuclear power poses an unacceptable risk to humankind.
Energia jądrowa stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla ludzkości.
EnglishThe creators of the Internet had great faith in the basic goodness of humankind, and I tend to share that faith.
Twórcy Internetu pokładali wielka wiarę w zasadniczą dobroć rodzaju ludzkiego, a ja podzielam tę wiarę.
EnglishI think the free market is over, and it has left behind a crisis of unforeseeable consequences for humankind.
Sądzę, że wolny rynek się skończył, pozostawiając po sobie kryzys o niewyobrażalnych skutkach dla ludzkości.
EnglishSooner or later, the system, in all its perversity, will have bitter consequences for humankind as a whole.
Wcześniej czy później istnienie całego tego perwersyjnego systemu będzie miało bolesne skutki dla całej ludzkości.
EnglishAnd in fact they result in a wonderful differentiation in humankind, in the way that, in fact, no two of us are quite alike.
Wynikiem tego jest cudowna różnorodność wśród ludzi. ~~~ Fakt, że żaden z nas nie jest taki jak inni.
EnglishIn the 21st century we all have to contend with globalisation, which can be an opportunity but also a threat to humankind.
W XXI wieku wszyscy stoimy w obliczu globalizacji, która może być szansą, ale także i zagrożeniem dla ludzkości.
EnglishIs it determined to defend the common inheritance of humankind and to reaffirm that nature is priceless and is not for sale?
Czy jest zdeterminowana bronić wspólnego dziedzictwa ludzkości i potwierdzić, że przyroda jest bezcenna i nie na sprzedaż?
EnglishIt is true that humankind still remains powerless in the face of natural disasters, especially when they happen without warning.
Jest prawdą, że człowiek jest wciąż bezradny w obliczu klęsk żywiołowych, zwłaszcza gdy mają one miejsce bez ostrzeżenia.
EnglishProtection of the natural environment and countering negative climate changes have become a challenge for the whole of humankind.
Ochrona środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatycznym stało się wyzwaniem dla całej ludzkości.
EnglishWomen are 51 percent of humankind.
EnglishToday, a year on from the second most devastating tremor in the history of humankind, the signs of the disaster are still painfully evident.
Dziś, rok po drugim najbardziej niszczycielskim wstrząsie w dziejach ludzkości, oznaki tragedii są wciąż boleśnie widoczne.
EnglishAnd half the time, what's happened is it's related this kind of sense of insignificance to humankind, to the Earth in a bigger space.
Z drugiej strony, co miało miejsce to powstanie pewnego rodzaju poczucia nieistotności ludzkości i Ziemi w przestrzeni Wszechświata.
EnglishWhat is at issue is widespread access to the European, or indeed to the world, treasury of humankind's spiritual and material heritage.
Chodzi więc, o powszechny dostęp do europejskiej, a po prawdzie to do światowej skarbnicy duchowego i materialnego dorobku ludzkości.
EnglishFor example, if Orkney fishermen suddenly became radicalised and started to kill humankind and not just fish, then they should be targeted.
Na przykład, jeśli rybacy z Orkadów staną się nagle radykałami i zaczną zabijać nie tylko ryby, ale i ludzi, to trzeba będzie ich namierzyć.
English(RO) Climate changes are more and more obvious and humankind should change its behavior, giving more attention to environmental protection.
(RO) Zmiany klimatyczne są coraz bardziej oczywiste i ludzie powinni zmienić swe zachowanie, przykładając większą wagę do ochrony środowiska.
EnglishBiodiversity is the basis for the existence of the whole of humankind, which implies that biodiversity and natural habitats must be preserved.
Różnorodność biologiczna to podstawa istnienia całej ludzkości, co oznacza, że należy chronić różnorodność biologiczną i siedliska naturalne.