"humans" translation into Polish

EN

"humans" in Polish

PL

EN humans
volume_up
{plural}

humans (also: the public, people)
volume_up
ludzie {m pl}
These people died trying to help their fellow humans in a neighbouring country.
Ci ludzie zginęli próbując pomóc swoim bliźnim w sąsiednim kraju.
What we've found is that mechanically ventilated air looks like humans.
Odkryliśmy, że powietrze wentylowane mechanicznie wygląda jak ludzie.
In other words, early humans are eating dead animals -- no argument, that's a fact.
Niewątpliwie wcześni ludzie jedli martwe zwierzęta.

Synonyms (English) for "humans":

humans
human

Context sentences for "humans" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRenal elimination of unchanged trabectedin in humans is low (less than 1 %).
Eliminacja przez nerki niezmienionej trabektedyny u ludzi jest mała (poniżej 1 %).
EnglishLimited data are available with regard to overdose of rosiglitazone in humans.
Dostępne są ograniczone dane dotyczące przedawkowania rozyglitazonu u ludzi.
EnglishSmiling is one of the most basic, biologically-uniform expressions of all humans.
Uśmiech jest najbardziej podstawowym, biologicznym wyrazem twarzy u wszystkich ludzi.
EnglishBiotransformation In humans, lumiracoxib undergoes extensive hepatic metabolism.
Biotransformacja U ludzi, lumirakoksyb podlega intensywnemu metabolizmowi wątrobowemu.
EnglishThis impurity should be considered a substance with carcinogenic potential in humans.
Zanieczyszczenie to należy uznać za substancję potencjalnie rakotwórczą dla ludzi.
EnglishThe volume of distribution at steady state (Vdss) was approximately 120 l in humans.
Objętość dystrybucji (Vdss) w stanie stacjonarnym wynosi u ludzi około 120 l.
EnglishA servant of the god Dionysus stole wine to give it to humans for the first time.
Sługa boga wina Dionizosa wykradł wino, by dać go ludziom po raz pierwszy.
EnglishThe experience in humans with overdosage of eptifibatide is extremely limited.
Dane dotyczące przedawkowania eptyfibatydu u ludzi są bardzo ograniczone.
EnglishThe rights of all humans need to be defended, and we are all entitled to respect.
Trzeba bronić praw wszystkich ludzi i wszystkim nam należy się szacunek.
EnglishWe look at the diseases, which are in the animals as well as the humans.
Przyglądamy się chorobom, które występują u zwierząt, jak i również u tych ludzi.
Englishexposure levels were lower than those with the recommended clinical dose in humans.
Ekspozycja na lek była niższa niż zalecana w praktyce klinicznej u ludzi.
EnglishThe absolute bioavailability of fosamprenavir in humans has not been established.
Bezwzględna biodostępność fosamprenawiru nie została u ludzi określona.
EnglishThere is no experience with doses of laropiprant above 900 mg in humans.
Brak doświadczeń dotyczących stosowania dawek laropiprantu powyżej 900 mg u ludzi.
EnglishLimited data are available on the consequences of ingestion of acute overdoses in humans.
Istnieją nieliczne doniesienia na temat skutków ostrego przedawkowania u ludzi.
EnglishThe first element is the natural heartfelt enthusiasm of humans to help those around them.
Pierwszym elementem jest serdeczny entuzjazm ludzi dla niesienia pomocy bliźnim.
EnglishThe volume of distribution at steady state (Vdss) was approximately 120 l in humans.
Objętość dystrybucji (Vdss) w stanie równowagi stacjonarnej wynosi u ludzi około 120 l.
EnglishNo specific tissue distribution studies of anidulafungin have been done in humans.
Nie prowadzono szczególnych badań dystrybucji anidulafunginy do tkanek.
EnglishRasburicase like other proteins, has the potential to induce allergic responses in humans.
Rasburykaza, podobnie jak inne białka, może powodować reakcje alergiczne u ludzi.
EnglishThere has been no experience with the effects of lansoprazole overdose in humans.
Brak jest doświadczeń dotyczących przedawkowania lanzoprazolu u ludzi.
EnglishIn humans, uric acid is the final step in the catabolic pathway of purines.
U ludzi, kwas moczowy jest końcowym etapem katabolicznej przemiany puryn.