"to humiliate" translation into Polish

EN

"to humiliate" in Polish

EN

to humiliate [humiliated|humiliated] {verb}

volume_up
to humiliate (also: to put sb down)
There is no doubt this measure was taken to humiliate her and to frighten her.
Bez wątpienia uczyniono tak, aby ją upokorzyć i nastraszyć.
They can either recognise the rights of Parliament and its projects or they can humiliate Parliament, in which case there will be no budget.
Mogą uznać prawa Parlamentu i przyjąć jego projekty lub też mogą upokorzyć Parlament, a w takim przypadku budżetu nie będzie.
Or is it all just a malicious fabrication... designed to discredit and humiliate the man... that replaced you as the lead in the school play?
Czy może jest oszczerczą fabrykacją... zaprojektowaną by zniszczyć i upokorzyć człowieka... który umieściła Panią w głównej roli w szkolnej sztuce?
to humiliate (also: to put sb down)
He has humiliated them, because he has allowed killings, he has allowed rapes.
Poniżył, bo pozwolił na zabijanie, pozwolił na gwałty.
It is Mr Camara himself who has humiliated his compatriots and Africans.
To sam pan Camara poniżył własnych rodaków i Afrykanów.
Uwodzą, upokarzają, szydzą.
Albinos feel that they are being constantly humiliated and treated like second-class citizens.
Albinosi czują się upokarzani na każdym kroku i traktowani jak obywatele drugiej kategorii.
In particular, the process of enlargement to the Western Balkans is accompanied by a huge operation of subjugating and humiliating the peoples of those countries.
Zwłaszcza procesowi rozszerzenia na Bałkany Zachodnie towarzyszy dużo działań mających na celu podporządkowanie i upokarzanie obywateli tych krajów.

Context sentences for "to humiliate" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey humiliate you.
EnglishWe vigorously condemn such sentences, which can only be seen as part of the ongoing effort to intimidate and humiliate these peaceful women campaigners.
Głośno potępiamy takie wyroki, które można postrzegać jedynie jako część toczących się wysiłków zastraszania i upokarzania tych pokojowych aktywistek.
EnglishThese cases have provided additional evidence that rape is still used as a weapon in times of conflict in order to terrorise and humiliate the civilian population.
Przypadki te dostarczają dodatkowych dowodów, że w okresie konfliktu zbrojnego gwałt nadal stosowany jest jako broń służąca do terroryzowania i poniżania ludności cywilnej.
EnglishThe thousands of cases of rape in war zones prove that rape and sexual abuse are systematically used as a weapon of war to humiliate and demoralise the opponent.
Tysiące gwałtów popełnianych w strefach wojennych pokazują, że gwałt i przemoc seksualna są regularnie wykorzystywane jako narzędzie służące do upokorzenia i pognębienia przeciwnika.