"humiliated" translation into Polish

EN

"humiliated" in Polish

EN

humiliated {adjective}

volume_up
humiliated (also: abased, degraded)
Meanwhile, Mr Sarkozy, the President of France, was thoroughly humiliated as the Russians totally ignored the peace agreement he had negotiated.
W międzyczasie Nicolas Sarkozy, prezydent Francji, został upokorzony kompletnym zignorowaniem przez Rosjan porozumienia pokojowego, które sam wynegocjował.
humiliated (also: abased, degraded, demeaned)

Synonyms (English) for "humiliated":

humiliated

Context sentences for "humiliated" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn Islamic countries, non-Muslims are systematically humiliated and murdered.
W krajach islamskich niemuzułmanie są systematycznie poniżani i zabijani.
EnglishHuman rights defenders in Tunisia are being scorned, arrested and humiliated.
Obrońcy praw człowieka w Tunezji są wyszydzani, aresztowani i poniżani.
EnglishYou have not humiliated the Chinese; it is the Chinese who have humiliated you.
To nie pan poniżał Chińczyków, to Chińczycy poniżali pana.
EnglishAnd there's nothing worse than seeing your parent being humiliated in front of you, you know?
Nie ma nic gorszego niż widok rodzica upokarzanego na twoich oczach.
EnglishThese people end up becoming extremists because they have nothing to lose and feel humiliated.
Ludzie ci zostają ekstremistami, ponieważ nie mają nic do stracenia i czują się upokorzeni.
EnglishAlbinos feel that they are being constantly humiliated and treated like second-class citizens.
Albinosi czują się upokarzani na każdym kroku i traktowani jak obywatele drugiej kategorii.
EnglishHe has humiliated them, because he has allowed killings, he has allowed rapes.
Poniżył, bo pozwolił na zabijanie, pozwolił na gwałty.
EnglishIt is Mr Camara himself who has humiliated his compatriots and Africans.
To sam pan Camara poniżył własnych rodaków i Afrykanów.
EnglishIn a situation like this, the people who have been humiliated can often constitute a natural base for terrorist activity.
W takiej sytuacji często ci poniżani ludzie mogą stanowić naturalną bazę dla działania terrorystów.
EnglishFrance has not humiliated Africans.
EnglishThis does not make him any less of a hero for many Ukrainians, who rightly feel humiliated by the majority of this House.
Nie umniejsza to jego wielkości jako bohatera w oczach wielu Ukraińców, którzy zasadnie czują się upokorzeni postawą większości tej Izby.
EnglishNo, the Soviet Führer, Stalin, is praised, his own and his gang's crimes denied or marginalised and the victims humiliated and mocked.
Nie, radzieckiego Führera, Stalina, się chwali, zaprzecza się zbrodniom jego oraz jego bandy, a ofiary upokarza się i wyśmiewa.
English(Laughter) And I was so humiliated and mortified that I immediately ran home to my mother and chastised her for ever letting me wear the hideous sweater.
(Śmiech) Byłam tak strasznie upokorzona, że pobiegłam prosto do matki z pretensjami, że pozwoliła mi go nosić.
EnglishNasser gave his people pride and inspiration for the future; he was to put an end to their status as a backward and humiliated country.
Nasser dał narodowi dumę i inspirację na przyszłość - miał być tym, który położy kres ich statusowi zacofanego i upokorzonego kraju.
EnglishFacebook, Twitter and YouTube are the strongest weapons for those who are humiliated and outraged, the numbers of whom in Iran are very large.
Facebook, Twitter oraz YouTube to najgroźniejsza broń w rękach tych, którzy są poniżani i oburzeni, a tych jest w Iranie bardzo wielu.
EnglishFor this reason we must condemn all attempts, so fashionable today, to calculate which inhumane dictatorship killed or humiliated more people.
Z tego względu musimy potępić wszelkie tak dzisiaj modne próby wyliczania, która nieludzka dyktatura wymordowała i poddała upokorzeniom więcej ludzi.
EnglishIn that, at a stroke, she both humiliated hard-working farmers and displayed crass ignorance of basic requirements for the distribution of EU funds.
Pani minister za jednym zamachem poniżyła ciężko pracujących rolników i wykazała się rażącą niewiedzą na temat podstawowych wymogów rządzących podziałem środków unijnych.
EnglishIn reaction to the rally in January, the Turkish Cypriots were humiliated verbally by Turkey, and Turkey replaced its ambassador in the northern part of Cyprus in order to install a governor.
W reakcji na styczniowy wiec Turcja poniżyła werbalnie tureckich Cypryjczyków, Turcja zdjęła też swojego ambasadora w północnej części Cypru, aby wprowadzić na urząd gubernatora.
EnglishThese examples are at odds with the degraded and consumerist image that the media often attaches to female identity, helping to create a culture where women are oppressed and humiliated.
Przykłady te uzupełniają zniekształcone i konsumpcjonistyczne obrazy, jaki media często nadają wizerunkowi kobiety, pomagając w tworzeniu kultury, w której kobiety są gnębione i poniżane.