"humility" translation into Polish

EN

"humility" in Polish

PL
EN

humility {noun}

volume_up
This is the time to swim with real humility.
To czas, by popłynąć z prawdziwą pokorą.
We should have the humility to recognise the right of democracy and parliamentary supremacy within the 27 Member States.
Powinniśmy z pokorą uznać prawo demokracji i najwyższą władzę parlamentu w każdym z 27 państw członkowskich.
The reward of humility [and] the fear of Jehovah [Is] riches, and honor, and life.
Pokory i bojaźni Pańskiej nagrodą jest bogactwo, i sława i żywot.

Synonyms (English) for "humility":

humility
English

Context sentences for "humility" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am not expecting any humility from those who got it so disastrously wrong.
Nie spodziewam się, że ci, którzy tak bardzo się mylili, teraz się ukorzą.
EnglishBefore destruction the heart of man is haughty; And before honor [goeth] humility.
Przed upadkiem podnosi się serce człowiecze, a sławę uprzedza poniżenie.
EnglishThere was an energy there, an implacable optimism, a strange mixture of humility and daring.
Była w tym energia, nieprzejednany optymizm, dziwna mieszanina pokory i odwagi.
EnglishThe reward of humility [and] the fear of Jehovah [Is] riches, and honor, and life.
Pokory i bojaźni Pańskiej nagrodą jest bogactwo, i sława i żywot.
EnglishSo perhaps we could develop a strategy of change, which requires humility.
Więc może moglibyśmy opracować strategię zmian, co wymaga pokory.
EnglishLet us listen to their voices, let us exercise humility, let us not confuse secularism and security.
Wsłuchajmy się w ich głosy, okażmy pokorę, nie mylmy świeckości i bezpieczeństwa.
EnglishYou lack the humility and patience required to listen to an opinion you do not share.
Brakuje panu skromności i cierpliwości pozwalających wysłuchać opinii, których pan nie podziela.
EnglishI think that this House should show some measure of humility and some respect for the democratic process.
Sądzę, że ta Izba powinna wykazać nieco pokory i szacunku dla procesu demokratycznego.
EnglishFirstly, I think that one of our problems is a lack of humility and realism, as my colleagues have already said.
Uważam, że jednym z naszych problemów jest brak pokory i realizmu, co już stwierdzili moi koledzy.
EnglishAnd so, it was an incredibly painful time in my life, and yet it really started to give me the humility to start listening.
Był to niewiarygodnie bolesny okres w moim życiu, ale dało mi to pokorę do tego, by zacząć słuchać.
EnglishWithin the context of the Troika, I suggest you pass on this sense of humility to the French President, who will succeed you.
W kontekście Trojki proponuję, aby przekazał pan tę pokorę prezydentowi Francji, który przejmie prezydencję po panu.
EnglishAnd thirdly, we need to have some humility.
EnglishThe result is a production style that thoroughly investigates the text without surrendering to it in humility.
Efektem tych starań jest maniera inscenizacyjna, która polega na zgłębianiu tekstu, ale bez przesadnego popadania w pokorę wobec niego.
EnglishSo, the sad thing is that these chimpanzees -- who've perhaps taught us, more than any other creature, a little humility -- are in the wild, disappearing very fast.
Smutne jest to, że szympansy, które bardziej niż inne stworzenia uczą nas trochę pokory, wymierają w szybkim tempie.
EnglishAnd they have humility.
EnglishI must say that I prefer this gesture of humility to the less-than-adequate speech given in this very House by your predecessor in a previous life.
Muszę powiedzieć, że wolę ten gest pokory od niezadawalającego przemówienia wygłoszonego w tej Izbie w poprzednim życiu przez pana poprzednika.
EnglishI'm standing in front of you today in all humility, wanting to share with you my journey of the last six years in the field of service and education.
Staję dziś przed Wami pokornie, by opowiedzieć Wam pokornie, by opowiedzieć Wam o ostatnich sześciu latach, podczas których działałam społecznie, kształcąc dzieci.
EnglishWe must also have the humility to accept the advice that Don Quixote gave to Sancho Panza when he recommended humility in his fantasy about governing the Isle of Barataria.
Musimy również pokornie pójść za radą, jaką Don Kichot dał Sancho Pansie, doradzając mu ostrożność w fantazjowaniu na temat rządzenia wyspą Barataria.
EnglishWhich things have indeed a show of wisdom in will-worship, and humility, and severity to the body; [but are] not of any value against the indulgence of the flesh.
Które mają kształt mądrości w nabożeństwie dobrowolnie obranem i w pokorze, i w niefolgowaniu ciału; wszakże nie mają żadnej wagi, tylko do nasycenia ciała służą.
EnglishJerome and his qualities of humility and goodness and his generosity to the poor.
W kalendarzu katolickim pod koniec marca rozmyślać będziecie o św. Jeremiaszu i jego zdolnościach do pokory i dobroci, a także szczodrości wobec ubogich.