"husbandry" translation into Polish

EN

"husbandry" in Polish

EN husbandry
volume_up
{noun}

1. "of resources"

husbandry (also: business, economy, farming)
Animal husbandry plays a key role in the European economy.
Hodowla zwierząt odgrywa ważną rolę w europejskiej gospodarce rolnej.
This issue has implications in terms of human health, particularly for those who work with these animals, but also of economics, as the competitive future of EU animal husbandry is at stake.
Problem ten dotyczy bowiem zdrowia ludzi, szczególnie tych, którzy przy zwierzętach pracują, ale także gospodarki i konkurencyjnej przyszłości hodowli zwierząt w UE.
husbandry (also: housekeeping)

2. agriculture

husbandry
We do not have animal husbandry any more - we have meat production.
Rolnictwo stało się przemysłem.
This is a strategic issue for the agriculture sector and, in particular, for the future of the European animal husbandry system.
Jest to kwestia strategiczna dla sektora rolnictwa, a szczególnie dla przyszłości europejskiego systemu hodowli zwierząt.
husbandry

Synonyms (English) for "husbandry":

husbandry

Context sentences for "husbandry" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor we are God's fellow-workers: ye are God's husbandry, God's building.
Albowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi, wy Bożą rolą, Bożym budynkiem jesteście.
EnglishThis is why antibiotics need to be used with caution in animal husbandry.
Dlatego środki przeciwdrobnoustrojowe w hodowli zwierząt należy stosować ostrożnie.
EnglishLast but not least, we need to get to grips with the use of antibiotics in animal husbandry.
I na koniec: musimy rozwiązać problem stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt.
EnglishThis involves the responsible use of antibiotics in human medicine and in animal husbandry.
Wymaga to odpowiedzialnego stosowania antybiotyków w leczeniu ludzi i w hodowli zwierząt.
EnglishAnimal husbandry plays a key role in the European economy.
Hodowla zwierząt odgrywa ważną rolę w europejskiej gospodarce rolnej.
EnglishThe way the animals are fed is decisive in this respect, but the husbandry is also important.
Sposób żywienia zwierząt ma w tym względzie znaczenie decydujące, ale sposób prowadzenia hodowli jest też ważny.
EnglishFor years the EU has been trying to attain standardised directives on matters relating to animal husbandry.
UE od lat próbuje uzyskać zestandaryzowane dyrektywy dotyczące kwestii związanych z hodowlą zwierząt.
EnglishIt is of great importance not only for animal husbandry in future, but also primarily for human health.
Ma wielkie znaczenie nie tylko dla hodowli zwierząt w przyszłości, ale przede wszystkim dla zdrowia ludzi.
EnglishThe Swedish Presidency aims to maintain the debate on animal welfare and good animal husbandry.
Celem prezydencji szwedzkiej jest podtrzymanie debaty w sprawie dobrostanu zwierząt i wysokiej jakości produkcji zwierzęcej.
EnglishThe good health and high-quality husbandry of livestock are also of fundamental importance for human public health.
Zdrowie i wysokiej jakości hodowla zwierząt gospodarskich mają też zasadnicze znaczenie dla zdrowia publicznego.
EnglishIt is not animal husbandry but animal production.
Jest to nie hodowla, ale produkcja zwierząt.
EnglishFor example, it considered the issue of reindeer husbandry, which is a very important source of livelihood in this region.
Poruszono w nim na przykład kwestię hodowli reniferów, która stanowi ważne źródło dochodów w tym regionie.
EnglishIt is important to make it clear that 50% of all antibiotics are used in animal husbandry, which is far too much.
Ważne jest, żeby jasno stwierdzić, iż 50 % wszystkich antybiotyków zużywanych jest w hodowli i że jest to o wiele za dużo.
EnglishIt is therefore important to monitor in detail the use of antibiotics in animal husbandry and the keeping of pets.
Trzeba zatem nadzorować dokładnie stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w hodowli zwierząt i w leczeniu zwierząt domowych.
EnglishGood animal husbandry is something that Irish farm families have as a rule practised and I commend them for this.
Dobra hodowla zwierząt to coś, co irlandzkie rodziny rolników praktykują z zasady - kieruję do nich w związku z tym słowa uznania.
EnglishThis is a strategic issue for the agriculture sector and, in particular, for the future of the European animal husbandry system.
Jest to kwestia strategiczna dla sektora rolnictwa, a szczególnie dla przyszłości europejskiego systemu hodowli zwierząt.
EnglishAnd I'm given a horse and we go get the lambs and we take them to a pen that we built, and we go about the business of animal husbandry.
Natępnego dnia wychodzę. ~~~ Dostaję konia i jedziemy po jagnięta. ~~~ Zapędzamy je do zagrody i zabieramy się do rzeczy.
EnglishThe calculation of the upper limits for animal husbandry must also be reasonable and comprehensible in relation to poultry.
Zasady obliczania dopuszczalnych wartości granicznych w hodowli zwierząt muszą być również racjonalne i zrozumiałe w odniesieniu do hodowli drobiu.
EnglishIn my opinion, we need to establish good practices for animal husbandry which minimise the risk of antimicrobial resistance (AMR).
Moim zdaniem musimy opracować dobre praktyki w zakresie hodowli zwierząt, które zmniejszą ryzyko wystąpienia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
EnglishTherefore, it is essential that the new common agricultural policy (CAP) takes this problem into account and encourages good animal husbandry practices.
Dlatego nowa wspólna polityka rolna (WPR) musi uwzględniać ten problem i zachęcać do stosowania dobrych praktyk w zakresie hodowli zwierząt.