"immovable" translation into Polish

EN

"immovable" in Polish

EN immovable
volume_up
{adjective}

1. "immobile"

immovable
volume_up
nieruchomy {adj. m} (obiekt, słońce)
immovable
volume_up
nie do ruszenia {adj. m} (obiekt, słońce)
However, there are some points on which the Council's position is immovable; for example, it does not accept any changes to the provisions regarding daily and yearly limit values.
Jednak w odniesieniu do kilku kwestii stanowisko Rady jest nie do ruszenia; na przykład Rada nie akceptuje żadnych zmian w przepisach dotyczących dziennych i rocznych wartości dopuszczalnych.

2. "unchanging"

immovable
volume_up
niezmienny {adj. m} (decyzja, opinia)
immovable
volume_up
niezłomny {adj. m} (decyzja, opinia)
immovable
volume_up
niezachwiany {adj. m} (decyzja, opinia)

3. "impassive"

immovable (also: adamant, firm, impassive, imperturbable)
However, the June List is immovable in respect of the issue of tax policy.
Niemniej Lista Czerwcowa pozostaje niewzruszona, jeżeli chodzi o politykę podatkową.

4. law

immovable

Context sentences for "immovable" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, this strategic partnership cannot avoid certain immovable points.
Partnerstwo to musi jednak uwzględniać pewne kwestie, których nie sposób pominąć.
EnglishHowever, the June List is immovable in respect of the issue of tax policy.
Niemniej Lista Czerwcowa pozostaje niewzruszona, jeżeli chodzi o politykę podatkową.
EnglishFor a long time, we in Europe have acted as if we were immovable objects.
Od długiego czasu my, w Europie, zachowujemy się tak, jakbyśmy byli nieruchomymi przedmiotami.
EnglishThe law on immovable property appears to be closely tied to the land, to the place where the property is located.
Prawo nieruchomości wydaje się być ściśle powiązane z ziemią, miejscem położenia nieruchomości.
EnglishIt may, in particular, acquire or dispose of movable or immovable property and may be a party to legal proceedings.2.
Może on w szczególności nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz występować przed sądem.2.
EnglishIt may, in particular, acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings.2.
Europejski Bank Centralny może w szczególności nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz występować przed sądem.2.
EnglishPlease note that I do not think these resources should be a vehicle for allowing the big parties to turn into immovable hegemonies.
Proszę pamiętać, że nie uważam, że te środki powinny umożliwiać dużym partiom przeobrażenie się w nietykalne hegemonie.
EnglishI am referring, for example, to Hungary's spas, which can cure certain diseases much more effectively and are immovable.
Mam na myśli na przykład uzdrowiska węgierskie, które mogą skuteczniej wyleczyć niektóre schorzenia, a których nie da się przenieść.
EnglishAfter 1990, it was reorganised and, similarly to other historical churches, it is trying to this day to recover its confiscated immovable property.
Po roku 1990 nastąpiła jego reorganizacja i podobnie jak inne historyczne kościoły do dzisiaj usiłuje odzyskać swój skonfiskowany majątek trwały.
EnglishBecause, for the first time, we saw our world, not as a solid, immovable, kind of indestructible place, but as a very small, fragile-looking world just hanging against the blackness of space.
Pierwszy raz nasz świat ukazał się nie jako pewne i niewzruszone, niezniszczalne miejsce, ale jako świat mały i delikatny, zawieszony w czarnej przestrzeni.