"immune system" translation into Polish

EN

"immune system" in Polish

EN immune system
volume_up
{noun}

1. medicine

immune system
some medicines affecting the immune system (e.g. ciclosporin, sirolimus (rapamycin),
niektóre leki wpływające na układ odpornościowy (np. cyklosporyna, syrolimus (rapamycyna),
suppresses your immune system (your immune system helps protect you from infection).
jakiś narząd i przyjmuje leki hamujące układ odpornościowy (układ odpornościowy pomaga bronić się przed zakażeniami). lec
cyclosporin, tacrolimus, sirolimus (medicines for your immune system) as the therapeutic effect
cyklosporyny, takrolimusu, sirolimusu (leków oddziałujących na układ odpornościowy), ze
immune system
Vaccines work by ‘ teaching’ the immune system how to defend itself against diseases.
Szczepionki „ uczą ” układ immunologiczny, jak bronić się przed chorobami.
Effects of the product on the immune system of the newborn have not been studied.
Nie badano wpływu preparatu na układ immunologiczny noworodków.
A higher rate of malignancies has been associated with therapies affecting the immune system.
Większa częstość zmian nowotworowych była związana z terapiami wpływającymi na układ immunologiczny.

Similar translations for "immune system" in Polish

immune adjective
system noun
system adjective
Polish

Context sentences for "immune system" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishImmune System Disorders Uncommon: hypersensitivity (including erythema nodosum)
Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: nadwrażliwość (w tym rumień guzowaty)
EnglishThe vaccine has not been tested in patients with an impaired immune system.
Ambirix nie był badany klinicznie u pacjentów z zaburzeniami układu immunologicznego.
Englishhas a close contact such as a household member who has a weakened immune system, e.g., a
ma bliski kontakt z osobą z osłabionym układem immunologicznym, np. osobą z chorobą
Englishif you suffer from any problem which affects your immune system (e. g.
w przypadku współistnienia chorób zmniejszających odporność organizmu takiich jak
EnglishImmune system disorders (see Skin and subcutaneous tissue disorders) anaphylactic reaction
Zaburzenia układu immunologicznego (patrz Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej)
EnglishImmunosuppressants like STELARA decrease the activity of the immune system.
Leki immunosupresyjne, takie jak STELARA, zmniejszają aktywność układu odpornościowego.
EnglishBlood and lymphatic system disorders Not known Immune system disorders
Zaburzenia krwi i układu chłonnego Nieznana Zaburzenia układu immunologicznego
EnglishTasonermin has profound effects on cellular components of the immune system.
Tazonermina ma duży wpływ na składowe komórkowe układu immunologicznego.
EnglishIt is believed that these symptoms are due to a recovery of the body's immune system.
Uważa się, że objawy te wynikają z poprawy czynności układu immunologicznego organizmu.
EnglishIt is believed that these symptoms are due to a recovery of the body’s immune system.
Uważa się, że objawy te wynikają z poprawy czynności układu immunologicznego organizmu.
EnglishThe vaccine should not be handled by people with a weak immune system.
Ze szczepionką nie powinny mieć styczności osoby o słabym układzie odpornościowym.
EnglishImmune system disorders6 allergic vasculitis hypersensitivity reactions7
Zaburzenia układu immunologicznego6 Alergiczne zapalenie naczyń Reakcje nadwrażliwości7
EnglishThe gut is actually the largest immune system, defending your body.
Przewód pokarmowy to jest właściwie największy system odpornościowy chroniący ciało.
EnglishHuman beings have something that we might think of as a "psychological immune system."
Istoty ludzkie mają coś, o czym możemy myśleć jak o psychologicznym układzie odpornościowym.
EnglishVery rare*: acute myeloid leukaemia, myelodysplastic syndrome Immune system disorders:
Bardzo rzadko *: ostra białaczka szpikowa, zespół mielodysplastyczny
EnglishIf you have autoimmune hepatitis or any other problem with your immune system; if you are
jeśli występuje autoimmunologiczne zapalenie wątroby lub inne zaburzenie ze strony układu
Englisha history of auto-immune disease (a disease where the immune system attacks the
choroba autoimmunologiczna w wywiadzie (choroba, w której układ
EnglishImmune system disorders Rare: hypersensitivity reactions including angioedema
Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy.
EnglishThis means that it alters the activity of the immune system (the body 's natural defences).
Oznacza to, że ma wpływ na czynność układu odpornościowego (naturalna obrona organizmu).
Englishskin's immune system causes skin inflammation (itchiness, redness, dryness).
wywołuje jej stan zapalny (swędzenie, zaczerwienienie, suchość).