"implication" translation into Polish

EN

"implication" in Polish

EN implication
volume_up
{noun}

implication
The implication of that model is that democracy is a hindrance for economic growth, rather than a facilitator of economic growth.
Implikacją tego modelu jest to, że demokracja stanowi bardziej utrudnienie niż ułatwienie dla rozwoju gospodarczego.
One obvious implication of modern economic history is that it's quite hard to transition to democracy before you've established secure private property rights.
Oczywistą implikacją dzisiejszej historii ekonomii jest to, że trudno wprowadzić demokrację zanim ustanowi się bezpieczne prawo własności prywatnej.
By implication, this means 'create a food shortage so that prices will rise and you can make a profit'.
W konsekwencji oznacza to "tworzenie zapasów żywności, tak aby ceny rosły, a wy abyście mogli z tego korzystać”.
I am very pleased that we have also been called upon to comment on the implications of policies.
Cieszę się również bardzo z wezwania nas do zgłoszenia uwag w sprawie konsekwencji polityki.
For the firm, there are a lot of implications.
Wielojęzyczność ma wiele konsekwencji dla przedsiębiorstwa.
implication (also: allusion, suggestion, hint)

Synonyms (English) for "implication":

implication

Context sentences for "implication" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAid for Pakistan and possible implication for the European industrial sector (debate)
Pomoc dla Pakistanu i możliwe skutki dla europejskiego sektora przemysłu (debata)
EnglishSometimes the best way to test a hypothesis is to consider its most extreme implication.
Przetestujmy ich poglądy naukowo. ~~~ Poszukajmy konektomu w zamrożonym mózgu.
EnglishSo what is the physical implication, though, relevant to those 20 numbers?
Jakie to ma znaczenie w fizyce? ~~~ W muzyce, wibracje powietrza zależą od kształtu instrumentu.
EnglishBut they're getting very, very cheap, and look at the interesting implication of it.
tłum] Lecz stają się one bardzo, bardzo tanie. ~~~ Spójrzcie na interesującą implikacje tego faktu.
EnglishThere's an implication that ornamental graphics detract from the seriousness of the content.
Przyjęło się, że grafika ornamentalna umniejsza powagę zawartości.
EnglishSecondly, by implication, a reduction in energy imports.
Po drugie, poprzez skojarzenie, zmniejszenie skali przywozu energii.
EnglishThere will be, apparently, no implication for the Community budget.
Nie ma informacji o konsekwencjach dla budżetu Wspólnoty.
EnglishAdoption of the document by acclamation has a special implication.
Przyjęcie dokumentu przez aklamację ma specjalny wydźwięk.
EnglishThat implication was studied by Boltzmann back in the 19th century.
Skutki były analizowane przez Boltzmanna w XIX wieku.
EnglishThe implication of that is that the wave function has to go to zero, it has to vanish when the helium atoms touch each other.
W rezultacie funkcja falowa spada do zera i zanika, gdy atomy helu się dotykają.
EnglishHowever, we reject the implication that the EU should replace Member States as the major actor in the process.
Odrzucamy jednak założenie, że UE powinna zastąpić państwa członkowskie jako główny aktor w tym procesie.
EnglishBy implication, this means 'create a food shortage so that prices will rise and you can make a profit'.
W konsekwencji oznacza to "tworzenie zapasów żywności, tak aby ceny rosły, a wy abyście mogli z tego korzystać”.
EnglishThe clinical implication, it comes from the domain of autism.
Zastosowanie w medycynie dotyczy autyzmu.
EnglishLastly, again by implication, a reduction in the cost of residential heating to be paid by citizens.
I wreszcie - także poprzez skojarzenie - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych ponoszonych przez obywateli.
EnglishThis report offers all Member States significant benefits, which includes, by implication, Romania.
Przedmiotowe sprawozdanie niesie znaczne korzyści dla wszystkich państw członkowskich, co obejmuje oczywiście również Rumunię.
EnglishSo, here is the implication of the relationship between the worlds of crime, terror, and illegal economy, and our economy.
Oto więc następstwa związku pomiędzy światem przestępczości, terroryzmu i czarnego rynku, a naszą gospodarką.
EnglishThe economic and financial crisis has hit European companies hard, not to mention, by implication, Member States' budgets.
Kryzys gospodarczy i finansowy mocno uderzył w firmy europejskie, nie mówiąc już, pośrednio, o budżetach państw członkowskich.
EnglishThis is merely a technical amendment or correction that does not alter the report in any way or have any other implication.
To tylko poprawka lub korekta techniczna, która nie skutkuje żadną zmianą w sprawozdaniu ani nie ma żadnych innych implikacji.
EnglishHere's the implication of what happens.
EnglishAnother point which I am opposed to is the implication that woody biomass is not sustainable.
Innym punktem, którego przyjęciu jestem przeciwna, jest sugerowanie, jakoby biomasa drzewna nie była produkowana z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.