"important in order to" translation into Polish

EN

"important in order to" in Polish

See the example sentences for the use of "important in order to" in context.

Context sentences for "important in order to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is very important in order for us to know which aeroplanes can take off and when.
Jest dla nas bardzo istotne, abyśmy wiedzieli, które samoloty mogą wystartować i kiedy.
EnglishThis is also very important in order to monitor how successful this new directive will be.
Są one również niezwykle ważne w monitorowaniu stopnia skuteczności nowej dyrektywy.
EnglishI think this is important in order to bring this dialogue further.
Uważam, że jest to ważna deklaracja, pozwalająca na rozwijanie dialogu.
EnglishThis is very important in order to enable him or her to have some input into the proposal.
Jest to bardzo ważne, aby mogła ona mieć swój wkład w ten wniosek.
EnglishFourthly: mobility of staff is important in order to be able to make full use of educated people.
Po czwarte: dla pełnego wykorzystania wykształconych ludzi ważna jest mobilność tej kadry.
EnglishThis debate is also very important in order to confirm that the cohesion policy is needed.
Ta debata ma również bardzo istotne znaczenie dla potwierdzenia, że polityka spójności jest potrzebna.
EnglishThis aid is important in order for Ukraine to tackle the crisis in the most coherent way.
Ta pomoc ma istotne znaczenie dla Ukrainy, ponieważ umożliwia jak najbardziej spójne rozwiązanie kryzysu.
EnglishThat is important in order to meet the expectations of the citizens.
Jest to ważne, jeśli chcemy spełnić oczekiwania obywateli.
EnglishThis is important in order to strengthen the market's confidence in the design and credibility of the tests.
Ma to duże znaczenie dla wzmocnienia zaufania rynku do metodyki i wiarygodności testów.
EnglishTherefore, thorough assessment is indeed important in order to examine the effectiveness of the sanctions policy.
A zatem konieczna jest szczegółowa ocena w celu zbadanie efektywności polityki sankcji.
EnglishThe presence of EULEX in the north of Kosovo is very important in order to avoid partition of this territory.
Obecność EULEX na północy kraju jest bardzo istotna w celu uniknięcia podziału tego terytorium.
EnglishThis is why defining the composition of feeds is also extremely important, in order to limit the use of improper feeds.
Dlatego też określenie składu pasz jest niezwykle ważne, aby ograniczyć użycie niedobrych pasz.
EnglishThis is particularly important in order to make it easier for art students to study in another Member State.
Jest ona ważna zwłaszcza dlatego, by ułatwić słuchaczom studiów artystycznych naukę w innych państwach członkowskich.
EnglishThe resources of the Secretariat of the Petitions Committee are important in order to maintain its autonomy and independence.
Środki będące w dyspozycji Sekretariatu Komisji Petycji są ważne, aby utrzymać jej autonomię i niezależność.
EnglishPublication of the individual tests is very important in order to help strengthen citizens' and the market's confidence in the banks.
Ujawnienie poszczególnych testów jest bardzo istotne, służąc zwiększeniu zaufania obywateli i rynku do banków.
EnglishThis is extremely important in order to deliver efficiency and to be able to use the money well, despite the limited amounts in question.
Jest to niezwykle ważne w celu zapewnienia efektywności i możliwości dobrego wykorzystania pieniędzy, pomimo ograniczonych środków.
EnglishUnlike the committee, we consider that controls are also important in order to give the system legitimacy in the eyes of the EU taxpayer.
W przeciwieństwie do komisji uważamy, że nadzór jest także istotny, jeżeli chcemy, żeby podatnicy z UE postrzegali ten system jako legalny.
EnglishThis is particularly important in order to maintain the future competitiveness of Europe's ports, such as the Lithuanian port of Klaipėda.
Ma to szczególne znaczenie, jeżeli chcemy utrzymać w przyszłości konkurencyjność europejskich portów, takich jak litewski port w Kłajpedzie.
EnglishCooperation between the EU and the United States will also be very important in order to bring in measures to adapt to climate change.
Współpraca pomiędzy UE oraz Stanami Zjednoczonymi będzie również istotna w celu wdrożenia środków pozwalających dostosować się do zmian klimatycznych.
EnglishScientific and technical cooperation is important, in order to enable knowledge to be shared and to lay the foundations for new technological developments.
Znaczenie współpracy naukowo-technicznej wynika z faktu, że umożliwia ona wymianę wiedzy i tworzy podstawy pod nowe osiągnięcia technologiczne.

Other dictionary words

English
  • important in order to

In the Polish-English dictionary you will find more translations.