"important innovation" translation into Polish

EN

"important innovation" in Polish

See the example sentences for the use of "important innovation" in context.

Similar translations for "important innovation" in Polish

important adjective
innovation noun

Context sentences for "important innovation" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAn important innovation is the registration of all weapons in personal ownership.
Istotną innowacją jest rejestracja wszelkiej broni we własnym imieniu.
EnglishBoth are extremely important, but innovation needs to get an extra push.
Obydwie te dziedziny są ważne, ale innowacje wymagają dodatkowych bodźców.
EnglishI think the most important innovation starts with openness and promotion of creativity.
Myślę, że najważniejsze innowacje zaczynają się od otwarcia i propagowania kreatywności.
EnglishI would say that is an important innovation and an opportunity for the next Commission.
Moim zdaniem jest to ważna innowacja i szansa dla następnej Komisji.
EnglishWhen increasing the quota, it is also important to develop innovation in the agricultural sector.
Wraz ze zwiększeniem kwot ważne jest także, aby rozwijać innowacje w sektorze rolnictwa.
EnglishThis is important because delivering the innovation economy is the key deep structural change.
Jest to istotne, gdyż realizacja gospodarki innowacji stanowi kluczową głęboką zmianę strukturalną.
EnglishAs they both said, research and innovation is important for the future of the European economy.
Tak jak obaj panowie powiedzieli, badania i innowacje mają ważne znaczenie dla przyszłości europejskiej gospodarki.
EnglishIt is a very important institutional innovation for democracy in general and the EU institutions in particular.
Jest to ważny wynalazek instytucjonalny dla demokracji ogółem, a w szczególności dla instytucji UE.
EnglishAnd about five years ago, we asked what was the most important need for innovation in schooling here in the U.K.
Jakieś pięć lat temu zapytaliśmy gdzie najbardziej brakowało innowacji w szkolnictwie Wielkiej Brytanii.
EnglishThat, too, is a very important innovation.
To również jest bardzo ważna innowacja.
EnglishThis is another important innovation.
EnglishThis is exactly the spirit that I will uphold in the preparation for the important innovation that is the European External Service.
To właśnie jest duch, który będę podtrzymywał podczas przygotowania ważnej innowacji, jaką jest Europejska Służba Działań Zewnętrznych.
EnglishBut while performance is important, research and innovation does mean we also have to accept some risk- taking as well, and we cannot rule that out.
Owszem, to ważne, ale w sferze badań i innowacji musimy również liczyć się z pewnym ryzykiem i nie możemy go wykluczać.
EnglishFor the ALDE Group, energy and climate policy, as well as research and innovation, were important priorities for the 2009 budget.
Dla grupy ALDE polityka w dziedzinie energii i klimatu, jak również badań naukowych i innowacji, to ważne priorytety w budżecie na rok 2009.
EnglishBut the most important innovation of this proposal is the extension to data on multinational enterprise groups active in the EU.
Jednak najważniejszą innowacją zawartą w tym wniosku jest uwzględnienie danych dotyczących wielonarodowych grup przedsiębiorstw działających w UE.
EnglishMr Daul, as you know, the creation of the European External Action Service is a very important innovation in the Treaty of Lisbon.
Panie pośle Daul! Jak pan wie, utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych to bardzo ważna innowacja wprowadzona przez traktat lizboński.
EnglishHowever, the real bearers of fundamental research and important innovation are mainly graduates of engineering, master's and doctoral studies.
Natomiast to absolwenci studiów inżynieryjnych, magisterskich i doktorskich są głównymi podmiotami przyczyniającymi się do podstawowych badań i ważnych innowacji.
EnglishAs a country with an important research and innovation tradition, Romania possesses important academic centres and well-qualified series of graduates in technology.
Jako kraj ze znaczącą tradycją w dziedzinie badań i innowacji, Rumunia posiada ważne ośrodki akademickie i dobrze wykwalifikowaną kadrę absolwentów politechniki.
EnglishOne important method for funding innovation for SMEs which is available via the European Investment Bank is the Risk Sharing Financial Facility.
Jedną z podstawowych dostępnych MŚP za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego dróg finansowania innowacyjności jest korzystanie z mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka.
EnglishI believe that European standardisation is an important means of promoting innovation, research and development, thus contributing to the Union's ability to compete.
Uważam, że europejska normalizacja jest ważnym sposobem wspierania innowacji, badań i rozwoju, przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia zdolności Unii do konkurowania.

Other dictionary words

English
  • important innovation

In the English-Japanese dictionary you will find more translations.