"important issue" translation into Polish

EN

"important issue" in Polish

See the example sentences for the use of "important issue" in context.

Context sentences for "important issue" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnother important issue is the regionalisation of the common fisheries policy.
Kolejnym ważnym zagadnieniem jest regionalizacja wspólnej polityki rybołówstwa.
EnglishThis is a very important issue, which must be clarified by the Pittsburgh Summit.
Jest to bardzo istotna kwestia, którą musimy wyjaśnić w ramach szczytu w Pittsburgu.
EnglishAnother important issue, especially for the Liberal Group, is freedom of speech.
Kolejną ważną sprawą, zwłaszcza dla Grupy Liberalnej, jest wolność słowa.
EnglishHowever, the most important issue is the general approach to the citizens' initiative.
Najważniejszą kwestią jest jednak ogólne podejście do inicjatywy obywatelskiej.
EnglishIt would appear from the current debate that the CO2 debate is the most important issue.
Z obecnej debaty wynikałoby się, że dyskusja nad kwestią CO2 jest najważniejsza.
EnglishThe most important issue in policy terms in the Council will be Copenhagen.
Pod względem polityki najważniejszą kwestią podczas Rady będzie szczyt w Kopenhadze.
EnglishResearch into optimisation and allocation of dividend is another important issue.
Drugi punkt ważny - badania dla optymalizacji i wykorzystania dywidendy.
EnglishI am looking forward to a fruitful discussion on this very important issue.
Mam nadzieję, że odbędzie się owocna dyskusja na ten niezwykle ważny temat.
EnglishAnother important issue touched on in this report is the situation of young farmers.
Inna ważna sprawa poruszona w przedmiotowym sprawozdaniu to sytuacja młodych rolników.
EnglishThe climate is an important issue, and I agree that we must take action here.
Klimat jest ważną kwestią i zgadzam się, że musimy podejmować działania w tym względzie.
EnglishA European strategy to integrate the Roma more effectively is a very important issue.
Europejska strategia skuteczniejszej integracji Romów jest bardzo ważnym zagadnieniem.
EnglishAnother important issue is the cut-off criteria for particularly sensitive substances.
Kolejną istotną kwestią są kryteria odcięcia wobec szczególnie wrażliwych substancji.
EnglishThis is a very important issue which affects 22 local authorities in Ireland.
Jest to bardzo ważna kwestia, która dotyczy władz lokalnych w Irlandii.
EnglishSafety is a key issue in our lives - it is the most important issue.
Bezpieczeństwo odgrywa zasadniczą rolę w naszym życiu - to najważniejsza rzecz.
English(DE) Mr President, anti-counterfeiting is an extremely important issue.
(DE) Panie Przewodniczący! Zwalczanie podrabiania jest kwestią bardzo ważną.
EnglishThey have dealt with an important issue eliciting sensitive and contrasting emotions.
Zajęli się oni ważną kwestią, a zarazem kwestią drażliwą i wzbudzającą sprzeczne emocje.
EnglishThis report, which I support in general, is on this important issue.
Przedmiotowe sprawozdanie, które ogólnie popieram, dotyczy tej ważnej kwestii.
EnglishAnother very important issue is the fact that we need to base our work on a global agreement.
Drugą bardzo ważną sprawą jest to, że musimy oprzeć się na światowym porozumieniu.
EnglishIt is great to hear such enthusiasm and interest in this important issue.
Cieszy mnie tak wielki entuzjazm i podobne zainteresowanie okazywane tej ważnej sprawie.
EnglishDear colleagues, we will vote today on this very important issue.
Koleżanki i koledzy! Dziś przeprowadzimy głosowanie nad tą bardzo ważną kwestią.

Other dictionary words

English
  • important issue

Have a look at the English-Polish dictionary by bab.la.