"important issues" translation into Polish

EN

"important issues" in Polish

See the example sentences for the use of "important issues" in context.

Context sentences for "important issues" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am very pleased with this Directive, which deals with several important issues.
Cieszy mnie wprowadzenie tej dyrektywy, która mówi o kilku bardzo ważnych rzeczach.
EnglishThe report addresses important issues and I therefore voted in favour of it.
W sprawozdaniu podjęto istotne kwestie i dlatego głosowałem za jego przyjęciem.
English(EL) Madam President, we are debating two very important issues here today.
(EL) Pani Przewodnicząca! Debatujemy tu dziś nad dwiema bardzo ważnymi kwestiami.
EnglishThis question is one of the most important environmental issues for Sweden and the EU.
Problem ten jest jedną z najważniejszych kwestii środowiskowych dla Szwecji i UE.
EnglishThese issues are important for Europe and for the future of our entire planet.
Zagadnienia te są ważne dla Europy i dla przyszłości całej naszej planety.
EnglishIt is true that this issue has raised very important issues in terms of security.
To prawda, że zdarzenie to ujawniło bardzo poważne problemy związane z bezpieczeństwem.
English(BG) I would like to draw your attention to important cyber security-related issues.
(BG) Chciałbym zwrócić państwa uwagę na ważne kwestie bezpieczeństwa cybernetycznego.
English. - Mr President, the question addresses very important issues.
komisarz. - Panie przewodniczący! Pytanie dotyczy bardzo istotnych zagadnień.
EnglishI agree with all my colleagues that these urgencies are very important issues.
Zgadzam się ze wszystkimi kolegami, że te pilne sprawy są bardzo ważne.
EnglishHowever, during further negotiations, it is crucial to address some important issues.
W dalszych negocjacjach należy koniecznie poruszyć kilka ważnych kwestii.
English(SL) In December, the European Council will address very important issues.
(SL) W grudniu Rada Europejska zajmie się bardzo ważnymi zagadnieniami.
EnglishIt is important to fix issues related to instruments before the new programming period.
Ważne jest załatwienie spraw związanych z instrumentami przed nowym okresem programowania.
EnglishWe should also continue to focus on important issues from the past.
Nadal powinniśmy skupiać się ponadto na ważnych zagadnieniach z przeszłości.
EnglishOne of the most important issues is the abolition of the exequatur procedure.
Jedną z najważniejszych spraw jest zniesienie procedury exequatur.
EnglishWe now come to the one-minute speeches on important political issues.
Przechodzimy teraz do jednominutowych wystąpień w sprawie ważnych kwestii politycznych.
EnglishThe reform programme of these schools must take into account the following important issues.
Program reformy tych szkół musi uwzględniać następujące ważne zagadnienia.
EnglishA range of important issues will be discussed at the EU-US Summit.
Na szczycie UE-Stany Zjednoczone omówionych zostanie wiele ważnych kwestii.
EnglishIt looks as if the issue of climate change is not what is important here, just business issues.
W rezultacie okazuje się, że nieważna jest tutaj sprawa klimatu, a interesy.
EnglishThese are very important issues that would have been worthy of a different parliamentary format.
Są to bardzo ważne kwestie, które zasługiwałyby na inny format parlamentarny.
EnglishOne of the most important issues is, of course, the storage of energy.
Jedną z najważniejszych kwestii jest oczywiście przechowywanie energii.

Other dictionary words

English
  • important issues

Translations into more languages in the bab.la Chinese-English dictionary.