"important items" translation into Polish

EN

"important items" in Polish

See the example sentences for the use of "important items" in context.

Similar translations for "important items" in Polish

important adjective
items noun
Polish
item noun

Context sentences for "important items" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(PT) There are important items on the agenda of the Kampala conference such as the crime of aggression.
W programie konferencji w Kampali pojawiły się ważne punkty, takie jak zbrodnia agresji.
EnglishOne of the most important items on its agenda is reform of the FAO.
Jednym z najważniejszych punktów programu jest reforma FAO.
EnglishI very much look forward to your contributions and suggestions for both these very important items.
Toteż z zaciekawieniem oczekuję na państwa wypowiedzi i sugestie dotyczące obu tych ważnych zagadnień.
EnglishResources are another of the important items.
Inną ważną kwestią są aktywa płynne.
EnglishThe important items are here.
EnglishTo this end, the Commission adopted on 7 October a proposal for unilateral suspension of import duties on a number of important export items from Pakistan.
W tym celu, w dniu 7 października br., Komisja przyjęła wniosek w sprawie jednostronnego zawieszenia pewnej liczby ważnych pozycji eksportowych z Pakistanu.
EnglishThe financial margin of error for regional funds is more than 5%, which therefore exceeds the two most important expenditure items in the budget.
W przypadku funduszy regionalnych finansowy margines błędu przekracza 5 %, co w konsekwencji przekłada się na więcej, niż wynoszą dwie najważniejsze pozycje wydatków w budżecie.
English(PL) Madam President, as we all know, the most important budget items in the financial year 2010, and an evaluation of the budget, were set out in a resolution of 10 March this year.
(PL) Pani przewodnicząca! Jak wszyscy wiemy, najważniejsze punkty budżetu na rok 2010 oraz jego ocena zostały określone już w rezolucji z 10 marca bieżącego roku.

Other dictionary words

English
  • important items

More translations in the Romanian-English dictionary.