"important job" translation into Polish

EN

"important job" in Polish

See the example sentences for the use of "important job" in context.

Similar translations for "important job" in Polish

important adjective
job noun
to job verb

Context sentences for "important job" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs for the substantive comment, the most important goal must be job creation.
Mój komentarz formalny dotyczy tego, że najważniejszym celem musi być tworzenie miejsc pracy.
EnglishMr Verheugen, who is here today, knows he has an important job to do.
Pan komisarz Verheugen, który jest tu dziś obecny, wie, że ma do wykonania ważne zadanie.
EnglishAirports are also important in terms of job creation.
Istotne jest również znaczenie portów lotniczych w tworzeniu miejsc pracy.
EnglishWe believe that OLAF is doing an important job and this also applies in the case of Mr Martin.
Uważamy, że OLAF wykonuje ważną pracę i to, co mówię ma również zastosowanie w przypadku pana posła Martina.
EnglishMr President, I would like to thank all the rapporteurs: they have done an important job for us.
Panie Przewodniczący! Pragnę podziękować wszystkim sprawozdawcom: wykonali oni w naszym imieniu ważną pracę.
English(DE) New skills, the Internet, technology and the like are certainly very important on the job market.
(DE) Nowe umiejętności, Internet, technologia i tym podobne czynniki są bez wątpienia bardzo ważne na rynku pracy.
EnglishMr President, first of all, I would like to thank the rapporteur for doing such an immense and very important job.
Panie Przewodniczący! Przede wszystkim chciałbym podziękować sprawozdawcy za wykonanie tak świetnej i ważnej pracy.
EnglishThe Commission has an important job here.
Komisja ma tu do wykonania ważne zadanie.
EnglishParliament's most important job was to bring this target back to reality and to make it feasible in economic terms.
Najważniejszym zadaniem Parlamentu było ponowne dostosowanie tych celów do realiów i sprawienie, by były wykonalne pod względem ekonomicznym.
EnglishThey are an important source of job creation in creative areas that contribute significantly to a more competitive European Union.
Jest on też istotnym źródłem miejsc pracy w obszarach artystycznych, które przyczyniają się znacznie do wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej.
EnglishThere are many tasks, including the task of conveying just how important the European Union is and what an important job the European Parliament does.
Jest wiele zadań, włączając zadanie przekazania informacji o tym, jak ważne znaczenie ma Unia Europejska i jak ważną pracę wykonuje Parlament Europejski.
EnglishA coordinated European international investment policy could have an important impact on job creation not only in the EU, but also in developing countries.
Skoordynowana europejska polityka dotycząca inwestycji międzynarodowych może korzystnie wpływać na zatrudnienie nie tylko w UE, ale także w krajach rozwijających się.
EnglishTapping its full potential is particularly important for small and medium-sized enterprises, which are the most important driver for job creation in the European Union.
Wykorzystanie jego pełnego potencjału ma szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które tworzą najwięcej miejsc pracy w Unii Europejskiej.
EnglishTo give you an idea of how important their job was, I need only say that they organised eight thematic sessions with sixty of the world's leading experts.
Aby dać państwu pojęcie na temat znaczenia jego pracy, powiem jedynie, że sekretariat zorganizował osiem sesji tematycznych, w których uczestniczyło 60 wiodących ekspertów światowych.
EnglishIn fact, it is sad that the EIT has to begin such an important job with so little enthusiasm, particularly on the part of some Council members and perhaps on the part of the Commission too.
W rzeczywistości mówi się, że EIT rozpoczyna tak ważne zadanie z tak małym entuzjazmem, szczególnie ze strony członków Rady i być może także ze strony Komisji.
EnglishThe European Union has done a very important and remarkable job there, supporting the electoral and institutional democratisation process after more than ten years of bloody conflict.
Unia Europejska wykonała tam bardzo dobrą i ważną robotę wspierając proces demokratyzacji wyborczej i instytucjonalnej po ponad dziesięciu latach krwawych konfliktów.
EnglishThis Parliament has an important job to do in making a positive contribution to the situation on Cyprus, searching constructively for solutions and clearing obstacles instead of erecting them.
Parlament ma do wykonania ważne zadanie w postaci pozytywnego wkładu w rozwój sytuacji na Cyprze, konstruktywnego poszukiwania rozwiązań i usuwania przeszkód, zamiast piętrzenia ich.

Other dictionary words

English
  • important job

Even more translations in the Vietnamese-English dictionary by bab.la.