"important matters" translation into Polish

EN

"important matters" in Polish

See the example sentences for the use of "important matters" in context.

Similar translations for "important matters" in Polish

important adjective
matters noun
to matter verb
matter noun

Context sentences for "important matters" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is why I think it is important to work on matters relating to social inclusion.
Dlatego moim zdaniem ważne jest, by zająć kwestiami związanymi z wykluczeniem społecznym.
EnglishHowever, I would like to draw attention to two particularly important matters.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na dwie szczególnie ważne kwestie.
EnglishYou could say that we have postponed a decision on these important matters, by several years.
Można powiedzieć, że decyzję w tych ważnych sprawach odłożyliśmy w czasie, na kilka lat.
EnglishThank you very much for your support in this, as I consider that these are important matters.
Dziękuję bardzo za wasze poparcie w tym zakresie, gdyż uważam te sprawy za bardzo ważne.
EnglishThe citizens expect Europe to concern itself with important matters and not with trivialities.
Obywatele oczekują od Europy, że będzie się zajmowała ważnymi, a nie banalnymi sprawami.
EnglishSo everything that matters, that's important, is invisible.
Zatem wszystko, co posiada istotną materię, co jest ważne, jest niewidzialne.
English. - The Sartori reports deal with important matters of relevance to all our citizens.
na piśmie. - Sprawozdanie pani poseł Sartori dotyczy spraw ważnych dla naszych obywateli.
English- (ET) Several important matters were agreed upon in the Council.
- (ET) Na posiedzeniu Rady uzgodniono stanowisko w odniesieniu do kilku istotnych kwestii.
EnglishI will talk about the most important matters, starting with Mr Daul.
Omówię najważniejsze kwestie, rozpoczynając od pana posła Daula.
EnglishThe motion for a resolution which has been tabled still lacks explicit references to two important matters.
W przedstawionym projekcie wciąż brakuje twardych odniesień do dwóch ważnych kwestii.
EnglishThe most important EU matters must not be scuppered by domestic issues!
Nie wolno dopuścić do tego, by najważniejsze sprawy dla UE zostały zniweczone w wyniku wewnętrznych sporów!
EnglishThese are extremely important matters for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection as well.
To są sprawy niezwykle ważne, również dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.
EnglishI would like to highlight some of the most important matters.
Chciałbym podkreślić kilka najważniejszych kwestii.
EnglishSome very important matters will be dealt with over the next six months, and I will mention a few.
W ciągu następnych sześciu miesięcy podjęte zostaną niektóre bardzo istotne kwestie, wymienię tylko kilka z nich.
EnglishTherefore, let us concentrate on far more important matters.
Skupmy się zatem na bardziej istotnych sprawach.
EnglishWe should draw attention to this important point when these matters are discussed at home in the German Länder.
Powinniśmy zwrócić uwagę na ten ważny punkt, kiedy te sprawy będą omawiane w kraju, w niemieckich landach.
EnglishHowever, we will agree on the most important matters.
Zgodzimy się jednak co do rzeczy najważniejszych.
EnglishThis report gives the impression of being entirely technical, but ultimately it is about really important matters.
Przedmiotowe sprawozdanie wydaje się czysto techniczne, ale jest przecież poświęcone bardzo ważnym sprawom.
EnglishNow we have the opportunity, through training programmes, for example, to raise the profile of these important matters.
Mamy teraz na przykład, dzięki programom szkoleniowym, okazję do podniesienia statusu tych istotnych kwestii.
EnglishOne of the most important matters we have begun to deal with is of course water, in Europe and at global level.
Jedną z najważniejszych kwestii, jakimi zaczęliśmy się zajmować w Europie i na szczeblu światowym jest oczywiście woda.

Other dictionary words

English
  • important matters

Translations into more languages in the bab.la Japanese-English dictionary.