"important message" translation into Polish

EN

"important message" in Polish

EN important message
volume_up
{noun}

important message (also: bedding, missive)

Similar translations for "important message" in Polish

important adjective
message noun
to message verb

Context sentences for "important message" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet us hope that other leaders throughout Africa repeat this important message.
Miejmy nadzieję, że inni przywódcy w Afryce powtórzą to ważne przesłanie.
EnglishThis is an important message and we will come back to this in the legislative proposals.
To ważna informacja, do której powrócimy jeszcze we wnioskach legislacyjnych.
EnglishThis will also be an important message from next week's meeting.
To również będzie istotne przesłanie, płynące ze spotkania w przyszłym tygodniu.
EnglishI believe that this is an important message for the voters and the citizens of Europe.
Uważam, że jest to ważny sygnał dla wyborców i dla obywateli Europy.
EnglishImportant health message: blogging may be hazardous to your health, especially if you are a male.
Ważna informacja zdrowotna: blogowanie zagraża zdrowiu, szczególnie mężczyzn.
EnglishIt is obviously important that the message to the public regarding the situation in Japan is clear.
Oczywiście przekaz dla społeczeństwa dotyczący sytuacji w Japonii musi być jasny.
EnglishThis resolution could send an important message to the authorities and inhabitants of the Congo.
Ta rezolucja możne stanowić ważne przesłanie dla władz i mieszkańców Konga.
EnglishThat is the most important message this Parliament can give the Pittsburgh delegates.
To jest najważniejsze przesłanie, jakie Parlament może skierować do delegatów na szczyt w Pittsburgu.
EnglishThis is a very important message that has come across here in this debate.
To niezwykle istotny sygnał wynikający z dzisiejszej debaty.
EnglishI think this is the most important message from the whole communication.
Uważam, że to jest najważniejsze przesłanie całego komunikatu.
EnglishThe document we have adopted sends out an important message in defence of the food sector in the EU.
Przyjęty dokument stanowi ważny głos w obronie sektora żywnościowego w UE.
EnglishDo these personnel decisions convey an important message to us?
Czy te decyzje personalne stanowią dla nas jakiś ważne przesłanie?
EnglishThis is probably the most important political message of the report.
To chyba najważniejsze przesłanie polityczne sprawozdania.
EnglishAn important message from this Parliament is that we clearly recognise the decentralised sector.
Ważną wiadomością otrzymaną od tego Parlamentu jest to, iż jasno rozpoznajemy zdecentralizowany sektor.
EnglishThe most important message of Roots and Shoots: every single one of us makes a difference, every single day.
Najważniejsze w programie Roots and Shoots jest to, że każdy z nas może coś zrobić, codziennie.
EnglishI would also like to note that the cohesion policy carries with it a very important message for the citizens.
Chciałabym również zauważyć, że polityka spójności niesie bardzo ważny komunikat dla obywateli.
EnglishI'm here because I have a very important message: I think we have found the most important factor for success.
Jestem tutaj, by ogłosić coś bardzo ważnego. ~~~ Sądzę, że udało się odnaleźć klucz do sukcesu.
EnglishSir Jonathan, on behalf of the European Parliament, I am honoured to thank you for your important message.
Sir Jonathanie, w imieniu Parlamentu Europejskiego mam zaszczyt podziękować za to ważne przesłanie.
EnglishIt is also important to send the message through Europe, and therefore at European level.
Należy także skierować przesłanie do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a zatem na szczeblu europejskim.
EnglishAnd this to me was an important message from Rand.
Uważam, że to było bardzo istotne przesłanie od Randa.