"important objective" translation into Polish

EN

"important objective" in Polish

See the example sentences for the use of "important objective" in context.

Similar translations for "important objective" in Polish

important adjective
objective noun
objective adjective
object noun

Context sentences for "important objective" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAn important objective of cohesion policy is European cross-border cooperation.
Jednym z ważnych celów polityki spójności jest europejska współpraca transgraniczna.
EnglishThis is also an important objective for the entire European Union and for all of us.
Jest to również ważne zadanie dla całej Unii Europejskiej, dla nas wszystkich.
EnglishI myself think that it is an important objective, but perhaps we should go slowly.
Osobiście uważam, że to ważny cel, ale być może nie należy się spieszyć.
EnglishI must admit that, reading the report, I lost sight of even the most important objective.
Przyznam się, że czytając to sprawozdanie zagubiłem nawet najważniejszy cel.
EnglishEstablishment of an effective Human Rights Committee is an important objective.
Ważnym celem jest ustanowienie skutecznego komitetu praw człowieka.
EnglishSurely, the most important objective of the policy is sustainable development in a variety of areas.
A przecież najważniejszy cel tej polityki to zrównoważony rozwój w różnych obszarach.
EnglishPreserving biodiversity is an important national objective.
Utrzymanie różnorodności biologicznej to ważny cel szczebla krajowego.
EnglishThis should be an important objective of the new EU 2020 strategy.
To powinno być istotnym celem nowej strategii UE na rok 2020.
EnglishWe want to facilitate, on our part, this important objective.
Z naszej strony chcemy umożliwić realizację tego istotnego celu.
EnglishThis was the most important objective of the Committee on Development's work.
To był najważniejszy cel prac Komisji Rozwoju.
EnglishNo less important is the objective of ensuring the right to education for all European children.
Nie mniej istotny jest cel w postaci zapewnienia praw do edukacji dla wszystkich dzieci europejskich.
EnglishOf course, genuine bilingualism is an important objective.
Oczywiście, ważnym celem jest rzeczywista dwujęzyczność.
EnglishI think that food production is an important objective of the CAP.
Sądzę, że produkcja żywności to ważny cel WPR.
EnglishIn my view this is undoubtedly a very important objective.
Moim zdaniem jest to niewątpliwie bardzo istotny cel.
EnglishThis is an important objective, based on Europe's values, but is meaningless if it is not put into practice.
To ważny cel, oparty na wartościach europejskich, ale jest on bez znaczenia, jeśli nie jest stosowany w praktyce.
EnglishNow, we must do everything possible to concentrate on the most important objective - saving human lives.
Teraz musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby skoncentrować się na najważniejszym celu - na ratowaniu ludzkich istnień.
EnglishIt is very important for an objective and thoroughly considered basis for a decision to be established with regard to this matter.
Decyzja w tej sprawie musi być obiektywna i dobrze przemyślana.
EnglishAn important objective will be to create market opportunities for the European GNSS technology and applications industries.
Ważnym celem będzie stworzenie szans na rynku dla technologii europejskiego GNSS i przemysłu zastosowań.
EnglishConflict prevention is also an important objective.
Zapobieganie sporom to również ważny cel.
EnglishTherefore, negotiating a chapter on IPR with India remains an important objective for us in this negotiation.
Dlatego też dyskusja nad rozdziałem dotyczącym praw własności intelektualnej pozostaje dla nas ważnym celem tych negocjacji.

Other dictionary words

English
  • important objective

More translations in the English-Portuguese dictionary.