"important one" translation into Polish

EN

"important one" in Polish

See the example sentences for the use of "important one" in context.

Similar translations for "important one" in Polish

important adjective
one noun
one adjective
Polish
one numeral
Polish
one pronoun

Context sentences for "important one" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis means that the Black Sea region is a very important one for the European Union.
Oznacza to, że region Morza Czarnego jest dla Unii Europejskiej bardzo ważny.
EnglishIt is a last resort, as Commissioner Reding said, but an important one.
Jest to ostateczna instancja, jak powiedziała komisarz Reding, lecz jakże ważna.
EnglishMadam President, Commissioner, the subject of fines is a very important one.
Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Temat grzywien to bardzo ważny temat.
EnglishOne important element would be for it to cut back on its military budget.
Jedną ważną rzeczą, jaką może uczynić, byłoby ograniczenie jej budżetu wojskowego.
EnglishOne very important piece of the puzzle is missing, and that is compliance.
Brakuje jednego dużego elementu tej układanki, a elementem tym jest zgodność.
EnglishOne important part of this process is the question of future institutional arrangements.
Ważną częścią tego procesu jest kwestia przyszłych uzgodnień instytucjonalnych.
English. - The upcoming Council meeting is indeed a very important one.
na piśmie - Zbliżające się posiedzenie Rady jest rzeczywiście bardzo ważne.
EnglishOne important aspect of this is to bring an end to this type of organised crime.
Trzeba koniecznie położyć kres takiej zorganizowanej przestępczości.
EnglishI heard one important suggestion, which was to prepare a Marshall Plan for the Middle East.
Usłyszałem ważną propozycję, aby przygotować Plan Marshalla dla Bliskiego Wschodu.
EnglishHowever, there is one very important point: the proceeds generated by the auctions.
Jest jednak jedna bardzo ważna sprawa: wpływy ze sprzedaży aukcyjnej.
EnglishI think that is an important principle and one we would all want to support.
Uważam, że jest to ważna zasada, którą wszyscy chcielibyśmy popierać.
EnglishI am also of the view that the question as to who is responsible is an important one.
Uważam także, że ważną kwestią jest znalezienie osób odpowiedzialnych.
EnglishOne important element in this is to improve the energy infrastructure.
Ważnym elementem w tym względzie jest poprawa infrastruktury energetycznej.
EnglishThis is regrettable when we are dealing with a subject as important as this one.
Szkoda, że dzieje się tak, kiedy mówimy o tak ważnych sprawach.
EnglishHowever, one important point - trade - is only touched on briefly.
O jednej ważnej kwestii, czyli wymianie handlowej wspomniano jednak tylko skrótowo.
EnglishIt is an important one, because taxpayers want to know that their money is well spent.
To ważna praca, bowiem podatnicy chcą wiedzieć, czy ich pieniądze są właściwie wydatkowane.
EnglishArthur Ashe said, 'One important key to success is self-confidence.
Jak powiedział Arthur Ashe: "Ważnym kluczem do sukcesu jest pewność siebie.
EnglishOne very important point is that the partnership principle must be taken to a new and better level.
Bardzo ważną kwestią jest zapewnienie lepszego funkcjonowania zasady partnerstwa.
English(PL) Mr President, China's role in global economic development is a particularly important one.
Panie Przewodniczący! Rola Chin w rozwoju gospodarczym świata jest wyjątkowo istotna.
EnglishThe issue of the protection of personal data is an important one for the European Parliament.
Parlament Europejski uważa ochronę danych osobowych za ważne zagadnienie.

Other dictionary words

English
  • important one

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Indonesian dictionary.