"important opportunity" translation into Polish

EN

"important opportunity" in Polish

See the example sentences for the use of "important opportunity" in context.

Similar translations for "important opportunity" in Polish

important adjective
opportunity noun

Context sentences for "important opportunity" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is an important opportunity and will help us to frame our ideas for the way ahead.
Stwarza to ważną szansę i pomoże nam sprecyzować nasze pomysły co do dalszych działań.
EnglishI would say that is an important innovation and an opportunity for the next Commission.
Moim zdaniem jest to ważna innowacja i szansa dla następnej Komisji.
EnglishAs a result, we missed an important opportunity to bring more democracy back into the European Union.
W związku z tym przegapiliśmy ważną szansę zwiększenia demokracji w Unii Europejskiej.
EnglishIt is now important to take the opportunity to push the work forward as quickly as possible.
Teraz bardzo ważne jest wykorzystanie okazji do jak najszybszego doprowadzenia do postępu prac.
EnglishI therefore consider mandatory quality labelling to be an important opportunity for our farmers.
Dlatego uważam, że obligatoryjne etykiety jakościowe są istotną szansą dla naszych rolników.
EnglishFor SMEs and for craftspeople as a whole, it is also a very important opportunity to find new outlets.
To również bardzo ważna możliwość znalezienia nowych rynków zbytu dla MŚP i rzemieślników.
EnglishThe ongoing structural crisis is, paradoxically, an important opportunity for putting this back on the table.
Paradoksalnie trwający kryzys strukturalny stwarza szansę na ponowne omówienie tej kwestii.
EnglishThis is, perhaps, our most important opportunity concerning all of our neighbours, including Lukashenko.
Jest to może najważniejsza szansa i najważniejsza możliwość wobec wszystkich sąsiadów, także Łukaszenki.
EnglishWith the time allocation as it stands, I think we have lost a very important opportunity in this discussion.
Mając więc na uwadze czas jaki nam przysługuje, sądzę, iż straciliśmy bardzo poważną szansę w tej dyskusji.
EnglishThe meeting will provide an important opportunity to restate Europe's leadership role in the run-up to Bali.
Posiedzenie zapewni ważną szansę ponownego określenia roli Unii Europejskiej w okresie poprzedzającym konferencję na Bali.
EnglishIt provides an important opportunity to achieve planning certainty through the early setting of prices and quantities.
Jest to ważna sposobność do tego, by osiągnąć pewność planowania poprzez odpowiednio wczesne ustalenie cen i ilości.
EnglishThis seems to me to represent an important opportunity for the agriculture industry, which produces high quality agricultural products.
Wydaje mi się, że jest to istotna okazja dla rolnictwa wytwarzającego wysokiej jakości produkty rolne.
EnglishIt would represent an important opportunity to encourage contacts between civil society and the citizens of Belarus and the EU.
Byłaby to ważna szansa skłaniająca do nawiązania kontaktów pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a obywatelami Białorusi i UE.
EnglishThere are a number of initiatives before us which provide an important opportunity to improve the financial management of the European Union.
Mamy przed sobą wiele inicjatyw, stanowiących istotną szansę na poprawę zarządzania finansowego w Unii Europejskiej.
EnglishI think the Paris Conference was also a very important and good opportunity to review our strategy, to focus it even more clearly.
Sądzę, że konferencja w Paryżu była również niezwykle cenną i dobrą okazją do przeglądu naszej strategii i do jej jeszcze większego skupienia.
EnglishFurthermore, the new financing instrument represents an important opportunity for the development of local entities, above all, those in the south of Italy.
Ponadto nowy instrument finansowy stanowi doskonałą szansę rozwoju dla podmiotów lokalnych, przede wszystkim na południu Włoch.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, this is an important opportunity to reaffirm, above all, the importance of the Generalised System of Preferences.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! To istotna możliwość potwierdzenia przede wszystkim znaczenia planu ogólnych preferencji taryfowych.
EnglishMr Füle, you have an important opportunity, because you have a broader range of responsibilities, which include enlargement policy and neighbourhood policy.
Panie komisarzu Füle! Przed panem ważna szansa, gdyż ma pan szerszą gamę obowiązków, obejmujących politykę rozszerzenia Unii oraz politykę sąsiedztwa.
EnglishFor this reason, I believe that another very important point is the opportunity in future of imposing penalties on employers who exploit illegal immigrants.
W związku z tym uważam, że inną bardzo ważną kwestią jest możliwość nakładania w przyszłości kar na pracodawców, którzy wyzyskują nielegalnych imigrantów.
EnglishThe EU's global role offers an important opportunity to promote our values in countries and regions where children's rights are less well protected.
Globalna rola, jaką odgrywa UE, stwarza istotną możliwość promowania wyznawanych przez nas wartości w krajach i regionach, gdzie prawa dziecka są znacznie słabiej chronione.

Other dictionary words

English
  • important opportunity

Even more translations in the French-English dictionary by bab.la.